Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.  2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของฝ่าย
3.  3. เพื่อให้บุคลากรและพนักงานในฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2)
4.  4. เพื่อให้มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างองค์กร กับผู้ปกครอง พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ(ส4.2ก.(3))
5.  5. เพื่อให้มีมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานขององค์กร (ส5.1ข(1))
6.  6. เพื่อให้มีระบบป้องกันภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในการดำเนินการขององค์การ(ส6.1.ค)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(6)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
1.  1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 98.10
2.  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีสารสนเทศการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของฝ่ายร้อยละ 98.15
3.  3.ฝ่ายบริหารทั่วไปมีการดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 98.20
4.  4 บุคลากรและพนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไปมีความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 98.30
5.  5.ฝ่ายบริหารทั่วไปมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับผู้ปกครอง พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือร้อยละ 98.35
6.  6.ฝ่ายบริหารทั่วไปมีมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานขององค์กร ร้อยละ98.40
7.  7.ฝ่ายบริหารทั่วไปมีระบบป้องกันภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในการดำเนินการขององค์กรร้อยละ 98.45

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2. มุ่งพัฒนาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญแบบมืออาชีพ รวมทั้งดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฯ


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558   P ขั้นวางแผน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2310 วัน
18 พ.ค. 2558 29 ก.พ. 2559   D ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2066 วัน
18 พ.ค. 2558 29 ก.พ. 2559   C ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2066 วัน
01 ก.พ. 2559 31 มี.ค. 2559   A ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2035 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  19 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2352 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นวางแผน  18 พ.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2558  16 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2324 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 / 2558  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3 / 2558  8 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2240 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
 พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน  10 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2208 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4 / 2558  10 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2177 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5 / 2558  15 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2142 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2558  2 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2093 วัน ไม่ได้เช็ค  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)  18 พ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.รจนา : Memory Card 8GB 1 *** ***
2    น.ส.รจนา : เครื่องชาร์ท Sanyo Eneloop พร้อมถ่านชาร์ท AA4 ก้อน 1 *** ***
3    น.ส.วิภาจรี : ตัวแม็กเล็ก No.10 1ตัว(49.-),ใบเบิกพัสดุ 2เล่ม(130.-),ใบขอซื้อ 2เล่ม(150.-),กระดาษ A4 2รีม(156.-),ปากกาเคมีตราม้า 2แท่่ง(30.-) 1 *** ***
4    น.ส.วิภาจรี : แล็คซีน 2นิ้ว สีแดง 5ม้วน(148.-),กาว UHU 1แท่ง(42.50),กระดาษกาว 2หน้าบาง 2ม้วน(30.-) 1 *** ***
5    น.ส.วิภาจรี : เข้าเล่มเคลือบเอกสารงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2557 1 *** ***
6    น.ส.วิภาจรี : เติมเงินโทรศัพท์ฝ่ายบริหารทั่วไป ระบบ DTAC 1 *** ***
7    น.ส.รจนา (ดิส) : หมึกSamsung ML2240 2อัน*2090บาท 1 *** ***
8    น.ส.รจนา : เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L210 จำนวน 1เครื่อง 1 *** ***
9    น.ส.รจนา : ถ่าน Panasonic 3A 1 *** ***
10    คุณวรญา : ค่าวิทยากรอบรมพนักงาน 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% 1 *** ***
11    คุณวัฒนาพร : ค่าวิทยากรอบรมพนักงาน 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% 1 *** ***
12    น.ส.วิภาจรี : เงินทำบุญถวายพระสงฆ์ 1 รูป 1 *** ***
13    น.ส.เปรมฤดี : อบรมพนักงาน ค่าอาหารถวายพระ,ส้มตำ,ยำ,ขนมจีน 1 *** ***
14    น.ส.รจนา(ดิส) : ค่าอาหารกลางวันเข้าร่วมอบรม 100คน*60บาท 1 *** ***
15    น.ส.วิภาจรี (อบรมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป) : ผ้าเช็ดตัว 3ผืน*230บาท(690.-),กระดาษปรูีฟ 12 แผ่น*680(81.60),ปากกาตราม้าสีดำ,สีแดง 8ด้าม*7.50(60.-),กระดาษห่อของขวัญ 6แผ่น*1.70(10.20) 1 *** ***
16    น.ส.วิภาจรี : กระดาษ A4 6รีม*80บาท(480.-),ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 12แท่ง*1.64(19.68),ลวดเสียบกระดาษ 6กล่อง*3.50(21.-),ปากกาเคมี สีน้ำเงิน,ดำ 2 แท่ง*7.50(15.-) 1 *** ***
17    10/10/58 อบรมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
18    น.ส.วิภาจรี (ห่อของขวัญปีใหม่พนักงาน) : กระดาษห่อของขวัญ 5แผ่น*1.70(8.50) 1 *** ***
19    น.ส.รจนา(ดิศ) : รองเท้าบูทสีน้ำเงิน 20คู่,ที่ปั๊มส้วม 1อัน 1 *** ***
20    น.ส.วิภาจรี (ทำบัญชีสต๊อกฝ่ายบริหารฯ) : สมุดปกอ่อน 4เล่ม*6.20(24.80),ปากกาน้ำเงิน 12แท่ง*2.58(30.96),ตัวแม็กเล็ก 1ตัว*50(50.-),คลิปหนีบสีดำ เล็ก 2กล่อง*9(18.-),คลิปหนีบสีดำ กลาง 2กล่อง*16(32.-),แล็กซีน 1.5นิ้ว 2ม้วน*21(42.-) 1 *** ***
21    น.ส.รจนา (ดิศ) : ที่ปั๊มส้วม 5 อัน 1 *** ***
22    น.ส.วิภาจรี : ใบขอซื้อ/ใบตรวจรับ 2เล่ม*75บาท 1 *** ***
23    น.ส.วิภาจรี : หมึกเครื่องปริ้น EPSON L210 สีดำ 1ขวด 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการดำเนินงาน
 - 2.แบบสำรวจความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและพนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไป (13.2)

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (6)
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559