Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 306 งานสื่อการสอน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้มีระบบการให้บริการสื่อการสอนที่มี ประสิทธิภาพ
2.  2. เพื่อให้มีสื่อการสอนที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(2)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(4)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 306 งานสื่อการสอน
1.  1. ระบบการให้บริการสื่อการสอนมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 75
2.  2. ครูร้อยละ 75 มีสื่อการสอนที่ได้รับการรับรองจาก สถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 306 งานสื่อการสอน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 306 งานสื่อการสอน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประกวดสื่อ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2  18 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2  18 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558  10 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2269 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกวดสื่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558  2 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2246 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกวดสื่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานสื่อการสอน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นางชุทิมา : ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ท่าน น.ส.ปราริชาติ 1 *** ***
2    นางชุทิมา (ประกวดสื่อการสอน): กระดาษปกขาว 1รีม(45.-),กระดาษ A4 1รีม(80.-),ใบประกาศ 30ใบ*5บาท(150.-) 1 *** ***
3    นางชุทิมา : ใบประกาศ 50ใบ*5บาท(250.-) 1 *** ***
4    นางชุทิมา(ประกวดสี่อ) : ใบประกาศ 15ใบ*2.10(31.50),กระดาษโฟโต้ 28*4(112.-) 1 *** ***
5    อาหารรับรอง งานประกวดสื่อการสอน จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
6    เดือน ต.ค. งานประกวดสื่อเทคโนโลยี : ทำป้าย 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - - แบบสำรวจความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีผลต่อ ระบบการให้บริการสื่อการสอน
 - - กิจกรรมประกวดสื่อการสอน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 306 งานสื่อการสอน ของหน่วยงาน งานสื่อการสอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (4)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งานสื่อการสอนจัดประกวดสื่อการเรียนการสอน (รอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
งานสื่อการสอน จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กันยายน 2558
แจ้งผลประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสินงานสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2558