Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 304 งานห้องสมุด

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้ห้องสมุดมีระบบการให้บริการงานห้องสมุดที่มี ประสิทธิภาพ
2.  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีวัสดุสารสนเทศที่เพียงพอและตรงกับ ความต้องการในการใช้งาน
3.  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
4.  4. เพื่อให้ห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีและ สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

-ปฏิทินแผนงาน(3)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(9)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(8)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 304 งานห้องสมุด
1.  1. ห้องสมุดมีระบบการให้บริการงานห้องสมุดที่มี ประสิทธิภาพ ร้อยละ 75
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีวัสดุสารสนเทศที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการในการใช้งาน
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
4.  4. ห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีและ สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 75

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 304 งานห้องสมุด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 304 งานห้องสมุด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประชุม 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2001 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2001 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2001 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (9)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3  10 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2326 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้แทนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39  22 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน ไม่ได้เช็ค  จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 งานห้องสมุดจัดโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ระดับชั้น ป.3-ป.4  24 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2312 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียน ป.1-2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค"  29 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียน ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ"  1 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2305 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4  14 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2292 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559  19 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2103 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559  21 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2101 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558  9 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2082 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
2    กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1 *** ***
3    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คุณพิเชฐ (ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือนพ.ค.58) 1 *** ***
2    น.ส.รจนา : สีน้ำมันสีน้ำตาล 3กล.,ทินเนอร์ 3กล. 1 *** ***
3    คุณพิเชษฐ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือน มิ.ย.58 1 *** ***
4    น.ส.รจนา : แป้นพิมพ์ตัวเลข 2 อัน 1 *** ***
5    คุณพิเชษฐ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือน ก.ค.58 1 *** ***
6    หจก.สนุกคิดฯ : หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ และแบบฝึกหัด 1 *** ***
7    นางนันทิยา : ค่าซื้อหนังสือ(3,451.-),ค่าทางด่วน(60.-),ค่าอาหาร 5คน*50บาท(250.-) 1 *** ***
8    คุรพิเชษฐ์ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือน ส.ค.58 1 *** ***
9    นางนันทิยา : สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 12ม้วน*19.17(230.04),ใบประกาศเล็ก 40แผ่น*5(200.-),ใบมีดคัสเตอร์เล็ก 1แพ็ค(4.20),ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 1แพ็ค(8.50),ถุงขยะดำ 18*20 1 แพ็ค(42.-) 1 *** ***
10    บริษัท บุ๊คสโตร์ฯ : ค่าหนังสือ 97 เล่ม DR5800250-254 1 *** ***
11    นางนันทิยา : ค่าต่ออายุสมาชิกวารสาร 8 รายการ(9,589.-),ค่าจัดส่งธนาณัติ(63.-) 1 *** ***
12    เดือนต.ค. ทำป้ายหน้าห้องสมุดครู 1 *** ***
13    ร้านศรีโสธรฯ : ป้ายไวนิลขนาด 0.90*1.50ม. 2ชุด@700บาท 1 *** ***
14    น.ส.รจนา(ดิศ) : หนังสือรวมข้อสอบเพชรมงกุฎ 1 *** ***
15    คุณพิเชษฐ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือนต.ค.58 1 *** ***
16    นางนันทิยา : ค่าหนังสือเข้าห้องสมุด(18,137.-),ค่าทางด่วน(190.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ+ครู(400.-) 1 *** ***
17    น.ส.รจนา(ดิศ) : หนังสือพระราชนิพนธ์ 10เล่ม 1 *** ***
18    นางนันทิยา (ติดบาร์โค้ตหนังสือ) : สติกเกอร์เคลือบ 12แผ่น*12บาท(144.-),สก็อตเทปใส 1นิ้ว 12ม้วน*19.17(230.04),กาวUHU 2แท่ง*42.50(85.-),กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้าคละสี 18แผ่น(46.40),กระดาษสติกเกอร์สีขาว A4 50แผ่น*1.60(80.-),ปากกาเคมีตราม้า 3แท่ง*7.50(22.50),ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 6แท่ง(11.72) 1 *** ***
19    น.ส.รจนา(ดิศ) : จัดซื้อหนังสือ 8เล่ม เข้าห้องสมุด 1 *** ***
20    คุณพิเชษฐ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือน พ.ย.58 1 *** ***
21    นางนันทิยา : หมึกปริ้นรุ่น HP Laser Jet 1กล่อง(2,350.-),แล็กซีน 1.5นิ้ว 4ม้วน*21(84.-),กาวสองหน้าบาง 0.5นิ้ว 6ม้วน*7.50(45.-),ลูกแม็ค No.10 3กล่อง*4.34(13.02) 1 *** ***
22    คุณพิเชฐ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือนธ.ค.58 1 *** ***
23    นางนันทิยา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1 คน(250.-),นักเรียน 3คน(750.-),เข้าร่วมกิจกรรม 1 *** ***
24    น.ส.รจนา(ดิศ) : รางม่าน 1 *** ***
25    นางนันทิยา : ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และการประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัล ที่ยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ครู 2คน*2,800บาท (5,600.-),ค่าโอน(30.-) 1 *** ***
26    น.ส.เปรมฤดี : อาหารสำหรับเลี้ยงอบรม IPAD(ผู้ปกครอง,นร.,ครู) 1 *** ***
27    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1คน*100บาท*3วัน(300.-)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 16-18มี.ค.59 1 *** ***
28    คุณพเชฐ : ค่าหนังสือพิมพ์ประถม เดือนม.ค.-ก.พ.59 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. รายงานการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด
 - 2. สถิติการใช้ห้องสมุด
 - 3. แบบสำรวจความพึงพอใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 304 งานห้องสมุด ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (8)
คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ผู้แทนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559 วันที่ 19 มกราคม 2559
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559 วันที่ 21 มกราคม 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
มิสนันทิยา คำมี หัวหน้างานห้องสมุด เข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558
งานห้องสมุด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559