Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 404งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 404งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 404งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 404งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.2 สรุปผลการประเมินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  4 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันแรก)  27 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2221 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สอง)  28 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2220 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สาม)  29 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2219 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สี่)  30 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2218 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ห้า)  1 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2217 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่หก)  2 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2216 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่เจ็ด)  3 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2215 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันสุดท้าย)  4 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2214 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันครู  15 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 *** ***
2    กิจกรรมพบพระชำระใจ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.เปรมฤดี : ค่าก๋วยจั๊บเลี้ยงพระ 5 รูป 10ชุด*50บาท 8/7/58 1 *** ***
2    นายสุทธิพงศ์ : สมุดใบเบิกของ 1เล่ม(65.-),สมุดใบขอซื้อ 2เล่ม*75บาท(150.-),กระดาษปกแข็ง 2รีม*45บาท(90.-) 1 *** ***
3    4/06/58 เลี้ยงพระเช้า จำนวน 30รูป ณ โรงอาหาร 1 *** ***
4    กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 19คน ณ ร.ร.เซนต์หลุยส์ฯ 1 *** ***
5    อาหารรับรอง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ อาคารเซราฟิน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 404งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)