Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 408งานสภานักเรียน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(21)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(5)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 408งานสภานักเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 408งานสภานักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 408งานสภานักเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (21)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  5 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก)  2 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2308 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันที่สอง)  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย)  4 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2306 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแรก)  12 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2298 วัน ไม่ได้เช็ค  2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันสุดท้าย)  13 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2297 วัน ไม่ได้เช็ค  2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา  25 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2254 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน  28 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2251 วัน ไม่ได้เช็ค  2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นฯ  16 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2232 วัน ไม่ได้เช็ค  2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันแรก)  23 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2164 วัน ไม่ได้เช็ค  2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันสุดท้าย)  5 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
2    กิจกรรมเวทีศักยภาพ 1 *** ***
3    กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 1 *** ***
4    กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน 1 *** ***
5    กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 1 *** ***
6    โครงการเยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.พรกมล : ค่าอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ก.ค.58 1.00 *** ***
2    น.ส.พรกมล : ค่าอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ก.ค.58 1.00 *** ***
3    น.ส.พรกมล : ค่าอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เดือนก.ค.58 1.00 *** ***
4    น.ส.พรกมล : ค่าอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ก.ค.58 1.00 *** ***
5    ด.ญ.ภารดี : เข็มประธานนักเรียน ก.ค.58 1.00 *** ***
6    รายรับค่าเข็มสภานักเรียน เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ร้านจันทราทิตย์ : กระดาษโน๊ต 3x3 5แพ็ค*35บาท 1 *** ***
2    น.ส.รจนา : มาม่าคัพ 5โหล,ยูนิป 7 โหล 1 *** ***
3    น.ส.รจนา : ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมสภานักเรียน 1 *** ***
4    นายณัฐวุฒิ อบรมสภาน.ร. : กาว 2หน้า 3M 2ม้วน(270.-),กรรไกร 8นิ้ว 1อัน(34.17),คัตเตอร์ใหญ่ 2อัน(53.34),กระดาษโฟโต้ 15แผ่น(31.50),กระดาษโปสเตอร์ 4แผ่น(10.-),กระดาษ A4 1รีม(78.-),กระดาษ เทา-ขาว 15แผ่น(87.-),กรรไกร 7นิ้ว 1อัน(30.-) 1 *** ***
5    นายณัฐวุฒิ เลือกตั้งคณะกรรมการสภาน.ร. : กระดาษเทา-ขาว 20แผ่น(116.-),แล็คซีน 2นิ้ว 5ม้วน(146.-),แล็คซีน 1.5นิ้ว 1ม้วน(21.-),เชือกฟาง 6ม้วน(120.-),ปากกาเคมี 12ด้าม(88.08) 1 *** ***
6    น.ส.รจนา(ดิส): ป้ายติดหน้าอกสภานักเรียน 60อัน*160บาท 1 *** ***
7    5/06/58 เลือกตั้งสภานักเรียน จำนวน 16คน ณ อาคารเซนต์หลุยส์ฯ,อาคารเฉลิมพระเกียรติ,อาคารสิรินธร 1 *** ***
8    คุณเกริก ขายไชยมหา : เข็มกลัด ป้ายติดหน้าอกสภานักเรียน 50 อัน@155บาท 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 408งานสภานักเรียน ของหน่วยงาน งานสภานักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (5)
ขอเชิญนักเรียนระดับ ป.1-ม.6 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2558
งานสภานักเรียนระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
นักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม” ในวันที่ 16 กันยายน 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
การเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
นักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม” ในวันที่ 16 กันยายน 2558