Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 406งานบริหารแผนกกิจกรรม

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(30)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(11)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 406งานบริหารแผนกกิจกรรม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 406งานบริหารแผนกกิจกรรม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 406งานบริหารแผนกกิจกรรม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (30)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  16 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2324 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  17 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2323 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  18 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี  19 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2321 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  23 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2317 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  26 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  30 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2310 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  1 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2309 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี  2 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2308 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2300 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  21 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2258 วัน ไม่ได้เช็ค  2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3)  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานบริหารแผนกกิจกรรม 1 *** ***
2    ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1 1 *** ***
3    ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.2 1 *** ***
4    ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.3 1 *** ***
5    ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4 1 *** ***
6    ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.5 1 *** ***
7    ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.6 1 *** ***
8    ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 1 *** ***
9    ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 1 *** ***
10    ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 1 *** ***
11    ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 1 *** ***
12    ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 1 *** ***
13    ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.รจนา (ดิศ) : เครื่องคิดเลข CASIO 1 *** ***
2    น.ส.รัดดาวรรณ์ : กระดาษ A4 Double A 5รีม*125บาท(625.-),ปากกาน้ำเงิน 6ด้าม*2.58(15.48),ยางลบ 2ก้อน*2.34(5.68),ลูก Max 2*4.34(8.68),โพสต์อิท 2ห่อ*15บาท(30.-) 1 *** ***
3    น.ส.รัดดาวรรณ์ : กระดาษ A4 10รีม*80บาท(800.-),หมึกปริ้นรุ่น EPSON 1 ชุด(860.-),หมึกปริ้นLaser Jet P2035 1กล่อง(2,640.-),หนังยางวงใหญ่ 1ห่อ(55.-),กระดาษกาวยุ่น 1.5นิ้ว 2ม้วน*14บาท(28.-),กระดาษซีนหุ้มส้นปก 6ม้วน*22บาท(132.-) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 406งานบริหารแผนกกิจกรรม ของหน่วยงาน งานบริหารแผนกกิจกรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (11)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558