Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 400งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 400งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 400งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 400งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 3_58  8 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2333 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 4_58  15 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2326 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 5_58  29 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2312 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 อวยพรวันเกิดหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  21 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2259 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58  24 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2256 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58  7 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2242 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ธงชาติ 150*225CM 6ผืน*170(1,020.-),ตรายางชื่อ 1 *** ***
2    ใช้ในสนง.(กระดาษ A4 AAA 6รีม*110(660.-),กระดาษ A4 AAA 4รีม*125(500.-),ลวดเสียบ 8กล่อง*5.80(46.40),ตัวแม็ค HD-10 1ตัว*13.75(13.75),คัตเตอร์เล็ก 2อัน*19.59(39.18),กระดาษกาว 2หน้าบาง 1นิ้ว 2ม้วน*15(30.-),แล็คซีน 1.5นิ้ว 5ม้วน*21(105.-),กระดาษกาวย่น 1.5นิ้ว 2ม้วน*19.50(39.-),คลิปดำ 109 1กล่อง*26(26.-) 1 *** ***
3    มิสรจนา แฟ้ม,กบเหลาดินสอเครื่อง 1 *** ***
4    มิสรจนา ถุงขยะ 18*20นิ้ว 1 *** ***
5    น.ส.รจนา : กระจกใส 23"*62" 1 *** ***
6    น.ส.รจนา : น้ำหมึกเติมปากกา LAMY, ปากกาหมึกซึม 1 *** ***
7    นายสุทธิพงศ์ (ร้านเจริญรุ่งเรือง) : เย็บเล่มสรุปโครงการต่างๆ 1 *** ***
8    นายสุทธิพงศ์ : แม็ค HD-10 1ตัว*50บาท(50.-),กระดาษปกขาว 4รีม*40บาท(160.-),กาว 2หน้าบาง 1นิ้ว 6ม้วน*18บาท(108.-) 1 *** ***
9    นายสุทธิพงศ์ : หมึกปริ้น 05A HP Laserjet 1กล่อง*2,540บาท(2,540.-),Post-it size 3*3นิ้ว 2ห่อน*15.42(30.84) 1 *** ***
10    น.ส.ณัฐตินา : กุญแจล็อคลิ้นชัก 1 *** ***
11    น.ส.รัดดาวรรณ์(บริหารฝ่ายฯ) : เทปใส 1นิ้วย 6ม้วน*19.17(115.02),ปากกาเคมี ตราม้า 2หัว 9ด้าม*7.50(67.50),ปากกาไวท์บอร์ด 6ด้าม*12.67(76.02),กระดาษ A4 5รีม*125(625.-),แลคซีน 1.5นิ้ว 6ม้วน*21(126.-) 1 *** ***
12    นายสุทธิพงศ์ (บริหารฝ่าย) : แม็คตัวใหญ่ 1ตัว(220.-),ลูกแม็ค No.10 24*4.34(104.16),ปากกาเคมี 2แท่ง*7.50(15.-) 1 *** ***
13    น.ส.รัดดาวรรณ์(บริหารฝ่ายฯ) : กระดาษ IQ A4 5รีม*125(625.-),หมึกปริ้นเตอร์ 05A (2,650.-) 1 *** ***
14    น.ส.รัดดาวรรณ์ : กล้องถ่ายรูป Nikon DC01NK-D5500(28,800.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-) 1 *** ***
15    น.ส.รัดดาวรรณ์ : โพสต์อิท 3 ซอง*15บาท(45.-),ปากกาน้ำเงิน 9แท่ง*2.58(23.22),ลิขวิคเปเปอร์ 2แท่ง*40บาท(80.-),กรรไกร size 7 1อัน(30.-),คัตเตอร์ ORCA 1อัน(26.67) 1 *** ***
16    นายสุทธิพงศ์ : ใบมัดคัตเตอร์ใหญ่ 1อัน(8.50),ไส้แฟ้มสอด 1กล่อง(60.-),สติ๋กเกอร์ใส A4 1ห่อ(120.-),กรรไกรใหญ่ 8นิ้ว 1อัน(34.17) 1 *** ***
17    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ตรายางชื่อ 2 อัน 1 *** ***
18    นายธงชัย กิจเจริญ : ทำตู้และเคาเตอร์ใส่ของหาย 1 *** ***
19    น.ส.รจนา (ดิศ) : เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCPT300 +หมึก 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 400งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558