Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 411งานกีฬา

วัตถุประสงค์
1.  xxx

-ปฏิทินแผนงาน(26)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(43)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(5)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 411งานกีฬา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 411งานกีฬา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 411งานกีฬา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (26)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 35   35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
19 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558   D กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2167 วัน
02 พ.ย. 2558 06 พ.ย. 2558    ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2181 วัน
21 พ.ย. 2558 21 พ.ย. 2558    การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2166 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (43)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การเข้าสีของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  16 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2324 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์  26 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันแรก)  29 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2311 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สอง)  30 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2310 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สาม)  1 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2309 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สี่)  2 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2308 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่ห้า)  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันแรก)  24 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2255 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สอง)  25 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2254 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สาม)  26 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2253 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สี่)  27 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2252 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันสุดท้าย)  28 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2251 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันแรก)  1 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2247 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สอง)  2 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2246 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สาม)  3 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2245 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สี่)  4 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2244 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ห้า)  7 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2241 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่หก)  8 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2240 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เจ็ด)  9 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2239 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่แปด)  10 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2238 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เก้า)  11 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2237 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบ)  14 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2234 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเอ็ด)  15 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2233 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสอง)  16 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2232 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสาม)  17 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2231 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสี่)  18 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2230 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบห้า)  21 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2227 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบหก)  22 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2226 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเจ็ด)  23 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2225 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบแปด)  24 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2224 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเก้า)  25 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2223 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบ)  28 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2220 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบเอ็ด  29 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2219 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบสอง)  30 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2218 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ  8 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2210 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันแรก)  2 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2185 วัน ไม่ได้เช็ค  ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558  2 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2558
 ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สอง)  3 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2184 วัน ไม่ได้เช็ค  ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558  2 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2558
 ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สาม)  4 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2183 วัน ไม่ได้เช็ค  ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558  2 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2558
 ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สี่)  5 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2182 วัน ไม่ได้เช็ค  ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558  2 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2558
 ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย)  6 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2181 วัน ไม่ได้เช็ค  ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558  2 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2558
 กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับมัธยมศึกษา  19 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2168 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์"  19 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558
 กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับประถมศึกษา  20 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2167 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์"  19 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558
 การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558  21 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2166 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558  21 พ.ย. 2558 - 21 พ.ย. 2558

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าบำรุงสีเก็บในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมบริหารงานกีฬา 1 *** ***
2    กิจกรรมกีฬาครูสัมพันธ์ในโรงเรียน 1 *** ***
3    กิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล 1 *** ***
4    กิจกรรมกีฬาฟุตบอล 1 *** ***
5    กิจกรรมกรีฑาหน่วยงานต่างๆ 1 *** ***
6    กิจกรรมแข่งขันกีฬา SLC GAMES 1 *** ***
7    กิจกรรมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือ 1 *** ***
8    กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี 1 *** ***
9    ค่าบำรุงสี 1 *** ***
10    กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเอกชน 1 *** ***
11    กิจกรรมกรีฑาฉะเชิงเทรา จ้าวความเร็ว 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ศิษย์เก่า รุ่น 50/10 : เงินสนับสนุนกีฬาครู ร.ร.ในเครือฯ เดือนส.ค.58 1.00 *** ***
2    นายประจักษ์ : คืนค่าเข่าสนาม เดือนต.ค.58 1.00 *** ***
3    14/01/59 ค่าพาหนะในการพานักเรียนไปงานวันการศึกษาเอกชน 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ม.พิษณุพงศ์ กีฬา SL เกมส์(กระเป๋าซัมเมอร์ 15*80.25) 1 *** ***
2    ทำป้ายพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์ 1 *** ***
3    ทำป้ายศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ รุ่น 50/51 1 *** ***
4    น.ส.รจนา : ทราย,ดิน,หญ้า 1 *** ***
5    นายอรรถพงษ์ : ค่ากรรมการบาสเกตบอลแข่งเปิดกีฬา SL เกมส์ 1 *** ***
6    นายอรรถพงษ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 12คน*100บาท 1 *** ***
7    นายอรรถพงษ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตซอล 12 คน(1,800.-),ครู 2คน 1 *** ***
8    คุณอุดม ฯ : ค่ารถตู้ไปแข่งกีฬาจังหวัด สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 *** ***
9    นายพรภิรมย์ : แล็คซีน 1.5นิ้ว 3ม้วน(63.-),กระดาษสติกเกอร์ A4 1รีม(80.-) 1 *** ***
10    นายพรภิรมย์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาบาสเกตบอล 15ปีชาย วันละ50บาท 1 *** ***
11    นายอรรถพงษ์ : ค่ารถพาเด็กไปแข่งฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 *** ***
12    น.ส.รัดดาวรรณ์ : สนับสนุนงบประมาณเข้ากองกลาง,สนับสนุนการจัดงาน 1 *** ***
13    นายอถรรถพงษ์ : ค่าน้ำดื่ม+ค่าน้ำแข็ง วันละ 200บาท*8วัน 1 *** ***
14    นายอรรถพงษ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักฟุตบอล 12ปี(3,200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักฟุตบอล 15ปี(1,000.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักฟุตบอล 18ปี(4,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักฟุตซอล 12ปี(1,150.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2คน(800.-) 1 *** ***
15    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป งานกีฬาร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 1คัน*2,400.- 1 *** ***
16    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป งานกีฬาร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 1คัน*2,400.- 1 *** ***
17    น.ส.เปรมฤดี : คะน้า 2กก. เสริมนักเรียนฟุตบอล 7 สี 1 *** ***
18    นายอรรถพงษ์ (กีฬาฟุตบอล ACS) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 5วัน*50บาทจำนวน 21คน (5,250.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน 2คนๆละ 50บาท จำนวน 5วัน(500.-) 1 *** ***
19    อาหารรับรอง ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล นักเรียนไปแข้งขันกีฬา 7 สี วันที่ 1-30 ก.ย.58ณ โรงอาหาร 1 *** ***
20    นายประจักษ์ : ค่าเช่าสนามหญ้าเทียม 5วัน 1 *** ***
21    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(19,800.-),ค่าทางด่วน(480.-),ค่ายาบรรเทาปวด(130.-) 1 *** ***
22    น.ส.รจนา(ดิส) : หญ้านวลน้อย,ดิน,ทรายหยาบ 1 *** ***
23    น.ส.รัดดาวรรณ์ (กีฬาครูในเครือฯ) : มอบให้โค้ชฝึกซ้อมวอลเลย์บอล ผ้าขนหนู 15ผืน*230 1 *** ***
24    น.ส.รจนา(ดิส) : ลูกแก่น 10ลูก,มาร์คเกอร์ 1ด้าม 1 *** ***
25    รุ่งโรจน์ตุ๊กตา : ตุ๊กตาหมู 134โหลๆละ 250บาท(33,500.-),ค่าส่ง(600.-) 1 *** ***
26    น.ส.รจนา (ดิส) : ฟิวเจอร์บอร์ด 5mm. 2แผ่น 1 *** ***
27    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : เหรียญทอง(ด้านหน้าตราคณะฯด้านหลัง Labor Omnia Vincit) 1 *** ***
28    ร้านเพิ่มเจริญฯ : ไม้อัดแผ่นใหญ่ 4mm. 60แผ่น@220บาท 1 *** ***
29    ลิ้มฮั่วเซ็ง : สีน้ำพลาสติกภายนอก 6 ถัง@650บาท 1 *** ***
30    น.ส.รจนา(ดิศ) : กระสุนปล่อยตัว 4 กล่อง*600(2,400.-),ทรายหยาบ 1 *** ***
31    น.ส.รจนา(ดิศ) : หมึกพิมพ์ Brother TN-1000 1หลอด(1,030.-),กีฬาแบตมินตัน 1 *** ***
32    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1คัน*2,400บาท *2วัน 1 *** ***
33    นายพรภิรมย์ ชุดกีฬา : บาสเกตบอลชาย 12 ชุด(6,000.-),บาสเกตบอลหญิง 10ชุด(5,000.-),วอลเลย์บอลชาย 12ชุด(6,000.-),วอลเลย์บอลหญิง 11ชุด (3,442.-),ฟุตบอล 20ชุด(10,000.-),เปตอง 5ชุด(1,975.-),แบดมินตัน 4ชะด(780.-),ค่าเบ็ดเตล็ด(3,000.-) 1 *** ***
34    บริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ : ค่าเช่าเต้นท์งานกรีฑาสี 7หลัง*700บาท 1 *** ***
35    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปแข่งขันฟุตบอล ACSP CUP 2คัน2,400บาท 1 *** ***
36    น.ส.รัดดาวรรณ์ (กรีฑาสี) : ของที่ระลึกประธานพิธีเปิดงาน ชุดกระป๋องน้ำอุ่น 2ชุด*308.95(617.90) 1 *** ***
37    นายพรภิรมย์ : ชุดกระติกน้ำ 2ชุด*308.95(617.90),ผ้าขนหนู 2ผืน*230บาท(460.-) 1 *** ***
38    นายพรภิรมย์(กรีฑาสี) : คลิปดำ 109 3กล่อง*26บาท(78.-),กระดาษสติกเกอร์ A4 สีขาว 100แผ่น*1.60(160.-),กระดาษสติกเกอร์สี A4 2แพ็ค*128(256.-),แล็คซีน 1นิ้ว 2ม้วน*14บาท(28.-),แล็กซีน 1.5นิ้ว 2ม้วน*21บาท(42.-),แล็กซีน 2นิ้ว 3ม้วน*28บาท(84.-), แล็กซีน 2นิ้ว 1ม้วน*30บาท(30.-),ใบมีด A-100 10ชุด*4.20(42.-),กระดาษปกขาว 2รีม*40บาท(80.-),เชือกฟาง 1ม้วน*20บาท(20.-),ลูกแม็คยิง 1กล่อง*23บาท(23.-) 1 *** ***
39    นายพรภิรมย์ (กรีฑาสี) : ตัวแม็ค HD-10 3ตัว*50บาท(150.-),ลูกแม็คเล็ก 4กล่อง*4.34(17.36),ร่ม 2อัน*161.50(232.14),คลิปดำ 109 2กล่อง*26บาท(52.-),ปากกาน้ำเงิน 50ด้าม*2.58(129.-),ลวดเสียบกระดาษ 3กล่อง*3.50(10.50) 1 *** ***
40    4/06/58 กีฬาฟุตบอลวันสถาปนาโรงเรียน จำนวน 24 คน ณ สนามฟุตบอลโรจนารุณ 1 *** ***
41    26/06/58 เปิดกีฬา SLC บาสเกตบอลอาหารว่างสมาคมฯ จำนวน 80คน ณ อาคารเซราฟิน 1 *** ***
42    25/08/58-12/10/58 ฝึกซ้อมกีฬาเครือ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
43    19-21/11/58 กรีฑาสี ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
44    น.ส.เปรมฤดี (อาหารว่างกรีฑาสี): ค่าสับปะรดภูแล 2.5กก. 1 *** ***
45    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 2คน*2,400 บาท 1 *** ***
46    นายพรภิรมย์ : เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ(6,000.-),แพร/ลูกโป่ง(7,000.-),ค่าเช่าเครื่องเสียง(5,000.-),อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสนามแข่งขัน(1,808.-),เอกสาร/สูจิบัตร(1,410.-) 1 *** ***
47    นายอรรถพงษ์ (ฟุาตบอล ACSP) :เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 18ปี จำนวน 20คน 4วัน*50บาท(3,750.-),เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอล 13ปี จำนวน 23คน4วัน*50บาท(2,800.-),เบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 2คน 7วัน*50บาท(700.-) 1 *** ***
48    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าดอกไม้วันเกิด ภ.ดร.อาจิณ 1 *** ***
49    นายอนันต์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 25คน*50บาท แข่งขันกีฬาเอกชน 1 *** ***
50    นายพรภิรมย์ : รองเท้าวิ่ง 30คู่@200บาท 1 *** ***
51    นายพรภิรมย์ : เบี้ยเลี่ยงนักกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 12คน *50*5มื้อ(3,000.-),เบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน 1คน*5มื้อ(250.-),เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 4วัน*100(400.-),ค่าสมัครการแข่งขัน(1,000.-),ค่าน้ำดื่ม(500.-) 1 *** ***
52    19/10/58 น.ส.รจนา (ดิศ) : สปอนเซอร์+ผ้าเย็นงานกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ 17-18 ต.ค.58 1 *** ***
53    21/10/58 ห้างขายยาฮั้วจี่ตึ้ง : ค่ายาบาสเกตบอล ช/ญ(1,405.-) Inv.No. 018/0853 1 *** ***
54    30/10/58 นายประจักษ์ : ค่าสนามหญ้าเทียม ฟุตบอลครูในเครือฯ 1 *** ***
55    30/10/58 น.ส.รจนา (ดิศ): ผ้าเย็น,สปอนเซอร์ 1 *** ***
56    27/05/59-30/10/58 อาหาร งานฟุตบอลนักเรียนรอบเย็น(กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา) 1 *** ***
57    27-29/07/58,3,4/08/58 อาหาร งานกีฬาแข่งขันกีฬาคัดตัวแทนนักเรียนจังหวัด ณ ร.ร.เบญจมฯ 1 *** ***
58    14/08/58 งานฟุตบอล แมนยู&ลิเวอร์พูล(ครูที่ชื่นชอบทีมบอล)ณ สนามโรจนารุณ 1 *** ***
59    อาหารรับรอง งานกีฬา ณ สนามโรจนารุณ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 411งานกีฬา ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (5)
ขอเชิญคุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเลือกครูแม่สี ประธานสี และประธานเชียร์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ขอเชิญคุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ในวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558
แจ้งตารางเวลาเข้าสี ประจำปี 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
คุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเลือกครูแม่สี ประธานสี และประธานเชียร์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558
คณะครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกองเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
คณะครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกองเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
นักกีฬาครูฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558
การเข้าสีเพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558
การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558