Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาระสุขศึกษาและ พลศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.  2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ สมรรถนะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.  3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสุข ศึกษาและพลศึกษา
4.  4. เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่อง จิตสาธารณะ ( 2.1.3 (8) )
5.  5.เพื่อให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก กำลังกายสม่ำเสมอ
6.  6.เพื่อให้การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกาย สะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ ส่วนตัวสะอาด
7.  7.เพื่อให้การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.)
8.  8.เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
9.  9.เพื่อให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
10.  10.เพื่อให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
11.  11.เพื่อให้พัฒนาการสุขภาพของผู้เรียนที่ไม่สม ส่วน
12.  12.เพื่อให้ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
13.  13.เพื่อให้การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจาก สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
14.  14.เพื่อให้การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
15.  15.เพื่อให้การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกัน โรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ
16.  16.เพื่อให้สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม จินตนาการ
17.  17.เพื่อให้ความชอบและเห็นประโยชน์ในการ เข้าร่วมกิจกรรม
18.  18.เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม
19.  19.เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงาน
20.  20.เพื่อให้การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน
21.  21.เพื่อให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง ๘ (8)
22.  22.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระเป็นไปตามเกณฑ์
23.  23.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
24.  24.เพื่อให้ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มี ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ ศึกษา
25.  25.เพื่อให้ทักษะของผู้เรียนที่โรงเรียนส่งเสริม เช่น ว่ายน้ำ เล่นดนตรี มีทักษะการพิมพ์ เป็นต้น
26.  26.เพื่อให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
27.  27.เพื่อให้แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
28.  28.เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
29.  29.เพื่อให้การประเมินโครงการ กิจกรรม และ ผลการดำเนินงาน
30.  30.เพื่อให้การนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลใน การปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
31.  31.เพื่อให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้เรียนในการ ดำเนินงาน

-ปฏิทินแผนงาน(3)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(8)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
1.  1.ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความรู้ในสาระสุขศึกษา และพลศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.  2.ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ สมรรถนะกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.  3.ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสุข ศึกษาและพลศึกษา
4.  4.ร้อยละ 100 ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน เรื่องจิตสาธารณะ ( 2.1.3 (8) )
5.  5. ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิต สาธารณะอยู่ในระดับดีข้นไป

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D การประชุมกลุ่มสาระฯ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ศึกษาดูงาน/อบรม 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D การแข่งขันกีฬา 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 1/2558  22 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2349 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมกลุ่มสาระฯ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ปะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 2/2558  29 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2342 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมกลุ่มสาระฯ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 3/2558  5 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมกลุ่มสาระฯ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  16 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2294 วัน ไม่ได้เช็ค  ศึกษาดูงาน/อบรม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ตัวแทนนักเรียน ด.ช.ศุภากร เที่ยงพิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้แทนครูประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค  ศึกษาดูงาน/อบรม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักกีฬาสแต็คสาธิตจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการสาธิตวิธีการเล่นกีฬา Stack  25 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2285 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันแรก)  8 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2271 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย)  9 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2270 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซอง I.P.S.C. ชิงแชมป์ระดับโลก ในรายการ "IPSC Shotgun World Championship 2015, Italy" ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 - 19 กันยายน 2558  13 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2235 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 14/2558  12 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  การประชุมกลุ่มสาระฯ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA STACK FAST 2016  30 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2096 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ายกลุ่มสาระฯสุขศึกษา 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมหุ่นดีหุ่นสวย 1 *** ***
2    ซื้ออุปกรณืกีฬา 1 *** ***
3    ค่ายกลุ่มสาระฯสุขศึกษา 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่ายรวมพลตนพละศิลป์ เดือนก.ค.58 1.00 *** ***
2    รายรับค่ายรวมพลตนพละศิลป์ เดือนส.ค.58 1.00 *** ***
3    รายรับค่าบำรุงฟิตเนส เดือนส.ค.58 1.00 *** ***
4    รายรับค่ายรวมพลคนพละศิลป์ เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    F.B.T.สปอร์ต : อุปกรณ์กีฬา 1 *** ***
2    น.ส.อมรรักษ์ : ซื้อของที่ระลึกเพื่อไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนพละศึกษา ที่ ACSP 1 *** ***
3    นางสุนิภา : ค่าทางด้วน(215.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-),ไปศึกษาดูงาน 1 *** ***
4    นางชุทิมา : โอนมัดจำค่าที่พัก 50% 40คน*650บาท(26,000.-),ค่าโอน 1 *** ***
5    หจก.สุนทร-พรทิพย์ฯ : ค่ารถบัสปรับอากาศไปค่ายกลุ่มสาระศิลปะ,สุขศึกษา ที่สวนนงนุช 1 *** ***
6    นางชุทิมา (ค่ายกลุ่มสาระพลศึกษา) : ค่าที่พักครูและนักเรียนจ่ายเพิ่ม 60%(12,675.-),ค่าว่ายน้ำ(1,250.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครูดูแลนักเรียน 2วัน(900.-) 1 *** ***
7    น.ส.รจนา(ดิส) : ป้ายอิงเจ็ค,เสื้อยืด,น้ำ-ขนม 1 *** ***
8    27/05/58-30/10/58 ฟุตบอลนักเรียนรอบเย็น(กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา) 1 *** ***
9    น.ส.รจนา (ดิศ) : โต๊ะหน้าขาว 60*180*70 หน้า 1มล. จำนวน 12ตัว*1,600บาท 1 *** ***
10    อาหาร กิจกรรมหุ่นดีหุ่นสวย จำนวน 10คน ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
11    บริษัทเรดเพนซิลฯ : ชุดอุปกรณ์กีฬาสแต็คคละสีคละลาย 15ชุด(14,400.-),Por Timer 5อัน(7,960.-),Mat PS2 Blue Flow 5อัน(3,000.-) 1 *** ***
12    น.ส.รจนา(ดิศ) : ถ่าน Panasonic R2023 2โหล 1 *** ***
13    4-28/03/59 อาหารรับรอง STACKS ณ ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 1 *** ***
14    5-28/04/59 อาหารรับรอง กิจกรรมสแต็ค 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกสุขภาพและเครื่องแต่งกาย
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
 - แบบประเมินประเมินกิจกรรมการออกกำลังกาย
 - แบบทดสอบสมรรถภาพ
 - แบบสรุปการทดสอสมรรถภาพ
 - แบบประเมินการชั่งน้ำหนักส่วนสูง
 - แบบสำรวจการรับประทานอาหาร
 - แบบประเมินสมรรถภาพ
 - แบบบันทึกการออกกำลังกาย
 - แบบประเมินการชั่งน้ำหนักส่วนสูง
 - แบบสังเกตการลีกเลี่ยงสารเสพติดและผลตรวจ ปัสสาวะ
 - แบบบันทึกการรักษาตนเอง และความปลอดภัย จากความรุนแรง
 - แบบบันทึกการป้องกันโรค ภัยต่างๆและปัญหา ทางเพศ
 - แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
 - บันทึกผลการแข่งขัน
 - ผลงานของนักเรียน
 - เอกสารประกอบในการให้ความรู้
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกันเป็นกลุ่ม
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในห้อง ข้อสอบ
 - แบบประเมินค่า T - Score
 - แบบเรียน / หลักสูตร
 - แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 - -แบบประเมินการดูแลความปลอดภัย
 - -แบบประเมินสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แบบประเมิน
 - แบบประเมินโครงการ
 - แบบสอบถามความคิดเห็น

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 301.5 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (8)
คณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และด้านการเรียนการสอน EP ณ ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซอง I.P.S.C. ชิงแชมป์ระดับโลก ในรายการ "IPSC Shotgun World Championship 2015, Italy" ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 - 19 กันยายน 2558
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ด.ช.ศุภากร เที่ยงพิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ผู้แทนครูประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักกีฬาสแต็คสาธิตจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการสาธิตวิธีการเล่นกีฬา Stack ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2558
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน, 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA STACK FAST 2016 ในวันที่ 30 มกราคม 2559