Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.  2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ สมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.  3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ
4.  4. เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่อง การนอบน้อม
5.  5. เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการ ตามจินตนาการ
6.  6. เพื่อพัฒนาผู้เรียน ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 มีผล การสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.  7. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะของผู้เรียนในด้านการ เล่นดนตรี
8.  8. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
9.  9. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านสุนทรียภาพ
10.  10.เพื่อให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
11.  11.เพื่อให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
12.  12.เพื่อให้พัฒนาการสุขภาพของผู้เรียนที่ไม่สม ส่วน
13.  13.เพื่อให้ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
14.  14.เพื่อให้การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจาก สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
15.  15.เพื่อให้การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
16.  16.เพื่อให้การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกัน โรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ
17.  17.เพื่อให้สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม จินตนาการ
18.  18.เพื่อให้ความชอบและเห็นประโยชน์ในการ เข้าร่วมกิจกรรม
19.  19.เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม
20.  20.เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงาน
21.  21.เพื่อให้การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน
22.  22.เพื่อให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง ๘ (8)
23.  23.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระเป็นไปตามเกณฑ์
24.  24.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก ระดับชั้น
25.  25.เพื่อให้ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มี ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ ศึกษา
26.  26.เพื่อให้ทักษะของผู้เรียนที่โรงเรียนส่งเสริม เช่น ว่ายน้ำ เล่นดนตรี มีทักษะการพิมพ์ เป็นต้น
27.  27.เพื่อให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
28.  28.เพื่อให้แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
29.  29.เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
30.  30.เพื่อให้การประเมินโครงการ กิจกรรม และ ผลการดำเนินงาน
31.  31.เพื่อให้การนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลใน การปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
32.  32.เพื่อให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้เรียนในการ ดำเนินงาน

-ปฏิทินแผนงาน(2)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1.  1.ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.  2.ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ สมรรถนะกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.  .ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะ
4.  4.ร้อยละ 100 ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน เรื่องการนอบน้อม
5.  5. ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิต สาธารณะอยู่ในระดับดีข้นไป

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ซ้อมการแสดง 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
05 ต.ค. 2558 06 ต.ค. 2558   D ค่ายกลุ่มสาระฯ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2212 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนชมรมศิลปะการแสดงซ้อมโขน  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค  ซ้อมการแสดง  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันแรก)  5 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายกลุ่มสาระฯ  5 ต.ค. 2558 - 6 ต.ค. 2558
 กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันสุดท้าย)  6 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายกลุ่มสาระฯ  5 ต.ค. 2558 - 6 ต.ค. 2558

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ายกลุ่มสาระนการเรียนรู้ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซื้อและผลิตสื่อกลุ่มสาระฯศิลปะ 1 *** ***
2    เขียนป้ายกิจกรรมต่างๆ 1 *** ***
3    ค่ายกลุ่มสาระฯศิลปะ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ทำป้ายงานวันไหว้ครู วันที่ 4,11 มิ.ย.58 1.00 *** ***
2    ทำป้ายงานมอบเกียรติบัตรนักเรียน 20 มิ.ย.58 1.00 *** ***
3    ทำป้ายพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์ 26มิ.ย.58 1.00 *** ***
4    ทำป้ายศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ รุ่น 50/51 26มิ.ย.58 1.00 *** ***
5    ทำป้ายสวนสนามลูกเสือ 1ก.ค.58 1.00 *** ***
6    ทำป้ายงานหล่อเทียน 29ก.ค.58 1.00 *** ***
7    ทำป้ายงานวันภาษาไทย 29ก.ค.58 1.00 *** ***
8    ทำป้ายงานสามศตวรรษมรณกรรมรำลึก 1.00 *** ***
9    รายรับค่ายรวมพลตนพละศิลป์ เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
10    รายรับค่ายรวมพลตนพละศิลป์ เดือนส.ค.58 1.00 *** ***
11    เดือน ต.ค. ทำป้ายหน้าห้องสมุด 1.00 *** ***
12    เดือนต.ค. ป้ายวันวิชาการ : สามศตวรรษมรณกรรมรำลึก อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1.00 *** ***
13    เดือนต.ค. ป้ายวันแม่ (อนุบาล,ประถมและมัธยม) 1.00 *** ***
14    เดือนต.ค. ป้ายงานสืบนาคะเสถียร 1.00 *** ***
15    เดือน ต.ค. กิจการ : ป้ายมอบเงินบริจาค(ศิษย์เก่า รุ่น 29) 6ก.ย.58 1.00 *** ***
16    เดือนต.ค. ป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-19 ส.ค.58 1.00 *** ***
17    เดือนต.ค. ป้ายวันวิชาการ 10 ก.ย.58ชั้น 4 อาคาร JMLC 1.00 *** ***
18    เดือนต.ค. ป้ายวันวิชาการ 10ก.ย.58 ติดชั้นล่างอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1.00 *** ***
19    เดือนต.ค. ป้ายวันวิชาการ 10ก.ย.58พระรูปสมเด็จพระเทพฯ 1.00 *** ***
20    เดือนต.ค. ป้ายประเมินคุณภาพการศึกษา 1.00 *** ***
21    เดือนต.ค. ทำป้ายประกวดสื่อเทคโนโลยี 1.00 *** ***
22    เดือนต.ค. ป้ายวันวิชาการ 8กลุ่มสาระ 1.00 *** ***
23    เดือนต.ค. ป้ายวันวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.00 *** ***
24    ทำป้ายวงานมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ 29 เม.ย.59 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บริษัท บุญทวีฯ: สติกเกอร์ 8มัวน,เทปลอก 5cm, 1 *** ***
2    มิสรจนา : สลิง,ตัวเร่ง,ตะขอ,ลวด 1 *** ***
3    ร้านจันทราทิตย์ : โฟมหนา 0.5 นิ้ว 200แผ่น*17บาท 1 *** ***
4    นายอรุณชัย : เขียนป้าย (กระดาษกาว 2หน้า 3M ม้วนใหญ่ 12ม้วน(1,620.-),หมึก HP Laserjet 12 A 1 กล่อง(2,030.-) 1 *** ***
5    นางชุทิมา : โอนมัดจำค่าที่พัก 50% 40คน*650บาท(26,000.-),ค่าโอน 1 *** ***
6    น.ส.วัชรี(เรือง) : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(50.-),ครู(50.-),ค่าทางด่วน(200.-) 1 *** ***
7    หจก.สุนทร-พรทิพย์ฯ : ค่ารถบัสปรับอากาศไปค่ายกลุ่มสาระศิลปะ,สุขศึกษา ที่สวนนงนุช 1 *** ***
8    นางชุทิมา(ค่ายกลุ่มสาระศิลปะ) : ค่าที่พักครูและนักเรียนจ่ายเพิ่ม 60%(12,675.-),ค่าว่ายน้ำ(1,250.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครูดูแลนักเรียน 2 วัน (900.-) 1 *** ***
9    น.ส.รจนา (ดิส) : ป้ายอิงเจ็ค,เสื้อยืด,น้ำ-ขนม 1 *** ***
10    บริษัท บุญทวีฯ : สติกเกอร์ 8ม้วน 1 *** ***
11    น.ส.รจนา (ดิศ) : ใบมีดเฉียง BD-100 2กล่อง,ใบมีดตัดสติกเกอร์ 2 ใบ 1 *** ***
12    นายอรุณชัย ทำป้ายกิจกรรมต่างๆ : กระดาษกาว 2หน้าหนาม้วนใหญ่ 24ม้วน*135บาท(3,240.-) 1 *** ***
13    น.ส.รจนา(ดิศ) : ไม้อัดยาง 10มม. 3แผ่น 1 *** ***
14    น.ส.รจนา(ดิศ) : อุปกรณ์ถ้ำพระกุมาร 1 *** ***
15    ร้านจันทราฑิตย์ : ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 4แผ่น 1 *** ***
16    นายอรุณชัย(ทำป้ายกิจกรรมต่างๆ) : กระดาษกาว 2หน้า 11ม้วน*135บาท(1,485.-) 1 *** ***
17    ร้านจันทราฑิตย์ : โฟม 1/2 นิ้ว 100 แผ่น 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินประเมินกิจกรรมการศิลปะ
 - บันทึกผลการแข่งขัน
 - ผลงานของนักเรียน
 - เอกสารประกอบในการให้ความรู้
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกันเป็นกลุ่ม
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในห้อง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 301.6กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)