Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 203 งานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1.  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และมี ประสิทธิภาพ
2.  ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจงานประชาสัมพันธ์

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(5)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(9) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(7)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 203 งานประชาสัมพันธ์

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 203 งานประชาสัมพันธ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 203 งานประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
21 มิ.ย. 2558 21 มิ.ย. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2311 วัน
07 ส.ค. 2558 07 ส.ค. 2558    ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2264 วัน
08 พ.ย. 2558 08 พ.ย. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2171 วัน
25 ม.ค. 2559 25 ม.ค. 2559   P ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งพิธีต้อนรับจะจัดขึ้นที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์นแมรี่ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2093 วัน
26 ก.พ. 2559 26 ก.พ. 2559    คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2061 วัน
09 พ.ค. 2559 14 พ.ค. 2559    ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันสุดท้าย)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1983 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (5)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา  21 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2311 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา  21 มิ.ย. 2558 - 21 มิ.ย. 2558
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  7 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2264 วัน ไม่ได้เช็ค  ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  7 ส.ค. 2558 - 7 ส.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล  8 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2171 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล  8 พ.ย. 2558 - 8 พ.ย. 2558
 ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  25 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2093 วัน ไม่ได้เช็ค  ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งพิธีต้อนรับจะจัดขึ้นที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์นแมรี่  25 ม.ค. 2559 - 25 ม.ค. 2559
 คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่  26 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2061 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่  26 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (9)

ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
     ที่ปรึกษา
     ประธานกรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นางอำนวยพร : คืนเงิน เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หมึกพิมพ์ HP CP1515N 4หลอด 1 *** ***
2    ค่าส่งวารสารทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ 1 *** ***
3    27 พ.ค.58 อาหารว่าง ประชาสัมพันธ์ 10คน ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
4    มิสรจนา ป้ายไวนิล 1 *** ***
5    มิสอำนวยพร ค่าส่ง SMS เดือน พ.ค.58 1 *** ***
6    มิสวารุณี รางวัลผู้เขียนบทความวารสาร SLC Newsletter 1 *** ***
7    มิสรจนา จอคอมพิวเตอร์ LED 23.8"Dell 1 *** ***
8    มิสอำนวยพร : CD-R (แผ่นเปล่า) 1หลอด*270(270),ปากกาน้ำเงิน 12ด้าม*2.70(32.40) ) 1 *** ***
9    นางอำนวยพร : ค่าส่งวารสารเล่มที่ 1/2558 ทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงาน 1 *** ***
10    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือนมิ.ย.58 1 *** ***
11    ร้านศรีโสธร อาร์ทฯ : ป้ายไวนิล ขนาด 2.40*7.5 ม. ติดหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 *** ***
12    ร้านศรีโสธร อาร์ทฯ : ป้ายไวนิลทำเนียบบุคลากร 2558 ขนาด 4.9*1.35 ม. 1 *** ***
13    นางอำนวยพร : ค่าลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี นสพ.ข่าวแปดริ้ว 1 *** ***
14    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือน ก.ค.58 1 *** ***
15    น.ส.รจนา : Harddisk 120GB. 1 *** ***
16    นางอำนวยพร : ค่าส่ง EMS เดือนส.ค.58 1 *** ***
17    นางอำนวยพร : ค่าลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี MSS Cable 1 *** ***
18    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือน ก.ย.58 1 *** ***
19    น.ส.รจนา (ดิส) : เครื่องอ่าน DVD+RW 1 *** ***
20    ร้านศรีโสธรฯ : ป้ายไวนิลขนาด 2.40*1.45ม. 1ผืน@350บาท รางวัลคุณครู 1 *** ***
21    นางอำนวยพร : ค่าส่งวารสารทางไปรษณีย์ เล่ม 2/2558 จำนวน 50ฉบับ 1 *** ***
22    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือนต.ค.58 1 *** ***
23    นางอำนวยพร มอบเป็นของที่ระลึกให้กับหน่วยงานต่างๆและประธานวันแม่ : ผ้าขนหนู 9 ผืน*230บาท(2,070.-) 1 *** ***
24    นางอำนวยพร(ประชาสัมพันธ์รับน.ร.ใหม่) : กระดาษการ์ดคละสี 4รีม*68บาท(272.-),ปากกาน้ำเงิน 12แท่ง*2.58(30.96) 1 *** ***
25    19/06/58 ประชาสัมพันธ์ รับรองบริษัททัวร์ จำนวน 4 คน ณ ห้องรับรอง อาคารราฟาแอล 1 *** ***
26    นางอำนวยพร : ค่าสนับสนุนถวายพระพร 5 ธันวาคม นสพ.ข่าวแปดริ้ว 1 *** ***
27    นางอำนวยพร (มอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่) : ร่มของที่ระลึกโรงเรียน 15คัน*161.57(2,423.55),ผ้าขนหนูของที่ีระลึกโรงเรียน 40ผืน*230(9,200.-),แม็คเล็ก HD10 1ตัว(50.-) 1 *** ***
28    นางอำนวยพร : ค่ากระเช้าของขวัญมอบให้กับหน่วยงานต่างๆในโอกาสขึ้นปีใหม่(25,547.25),ค่าริบบิ้น+กระดาษห่อของขวัญ+กล่องกระดาษ(2,829.-),ค่าส่งไปรษณีย์ ส่ง ส.ค.ส.ให้กับหน่วยงานต่างๆ(78.-),ค่าส่งไปรษณีย์ วารสารฉบับที่ 3 ให้กับหน่วยงานต่างๆ(424.-),ค่าทางหลวงและค่าที่จอดรถไปซื้อริบบิ้น+กระดาษห่อของขวัญ+กล่องกระดาษฯลฯ ที่สำเพ็ง(390.-) 1 *** ***
29    นางอำนวยพร (มอบของขวัญในโอกาสปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ) : ผ้าขนหนูโรงเรียน 107ผืน*161.57(1,130.99) 1 *** ***
30    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือนธ.ค.58 1 *** ***
31    นางอำนวยพร : ค่าสนับสนุนถวายพระพร 5 ธันวาคม นิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว 1 *** ***
32    ร้านศรีโสธร อาร์ตฯ : ป้ายไวนิลขนาด 7.20*2.40ม. 1ผืน@2,000 บาท,ป้าย 1 *** ***
33    ร้านศรีโสธร อาร์ตฯ : ป้ายไวนิลขนาด 2.40*1.44ม. 2ผืน@350บาท(700.-)รับนักเรียนใหม่ 1 *** ***
34    นางอำนวยพร : ค่าส่งไปรษณีย์เอกสารยื่นขอวีซ่าของครูฟิลิปปินส์เพื่อเดินทาง 1 *** ***
35    นางอำนวยพร : ค่าส่ง EMS เดือนม.ค.59 1 *** ***
36    นางอำนวยพร : ค่าสนับสนุนถวายพระพร 5 ธันวาคม 1 *** ***
37    ร้านศรีโสธรฯ : ป้ายรถแห่ขนาด 2.40x1.20ม. 2ผืน@450บาท (900.-),สปอร์ตรถแห่ 1ชุด 1 *** ***
38    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือนพ.ย.58 1 *** ***
39    คุณกิตติธัช : ส.ค.ส.ปีใหม่ 600ชุด@10บาท 1 *** ***
40    น.ส.รจนา(ดิศ) : หมึก HP สี 2 หลอด 1 *** ***
41    น.ส.รจนา(ดิศ) : หมึกพิมพ์ Laser 3สี CP1515N 1 *** ***
42    นางอำนวยพร : ค่าส่ง SMS เดือนก.พ.59 1 *** ***
43    น.ส.สาวิตรี (คง) : ค่าตอบแทนบทความลงวารสารของม.นภดล ปัญญาดี ลงวารสารฉบับที่ 4/2558(การใช้ IPAD ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)(500.-),ของมิสรัชนก อบรม ลงวารสาร แบับที่ 2/2558(จิตตารมณ์แห่งความรัก)(500.-) 1 *** ***
44    คุณกิตติธัช : เอกสารแนะนำโรงเรียน 900 เล่ม@30บาท 083/4146 ลว.9/9/58 1 *** ***
45    คุณกิตติธัช : โบรชัวร์ 700 ใบ@8บาท 083/4145 ลว.9/9/58 1 *** ***
46    น.ส.รจนา(ดิศ) : พิมพ์HP CP 1515N สีชมพู,เหลือง (4,080.-) 1 *** ***
47    นางอำนวยพร (ให้ผู้อำนวยการ) : เสื้อกีฬานักเรียนสีน้ำเงิน No.40 2ตัว*165บาท 1 *** ***
48    นางอำนวยพร ตอรบรัมย์ : ค่าส่ง SMS เดือน มี.ค.59 1 *** ***
49    1/03/59 อาหารรับรอง ประชาสัมพันธ์(ทัวร์มาพบภราดา) จำนวน 3คน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
50    อาหารรับรอง บริษัททัวร์ไปญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุปผลการดำเนินงาน
 - แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 203 งานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (7)
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญคุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชม ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์คุณครูทุกท่านร่วมถ่ายภาพหมู่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งโปรแกรมทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (2 )
คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558
คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558