Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน มีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน มีประสิทธิผล
3.  เพื่อให้ฝ่ายธุรการ - การเงิน มีการจัดทำสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของฝ่ายธุรการ - การเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.  เพื่อมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ที่ฝ่ายวิชาการจัด (ส4.2ก(3))

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(1) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(15)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
1.  การดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2.  การดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน มีประสิทธิผล ร้อยละ 97
3.  ฝ่ายธุรการ - การเงิน มีการจัดทำสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของฝ่ายธุรการ - การเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90
4.  มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ที่ฝ่ายวิชาการจัด ร้อยละ 92

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   P การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
08 มิ.ย. 2558 29 เม.ย. 2559   P การประชุมภายนอก 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
02 ก.ค. 2558 02 ก.ค. 2558   D ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2308 วัน
19 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D การจัดทำคู่มือนักเรียน 1 1   1   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 14 พ.ค. 2558   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2357 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
18 ก.ย. 2558 29 เม.ย. 2559   P การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
12 พ.ย. 2558 30 เม.ย. 2559   P การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ  8 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2332 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมภายนอก  8 มิ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2558  19 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2321 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  14 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  2 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2308 วัน ไม่ได้เช็ค  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  2 ก.ค. 2558 - 2 ก.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค  การจัดทำคู่มือนักเรียน  19 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คุณครูเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน ONLINE ผ่าน WEB APPLICATION  21 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2258 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมภายนอก  8 มิ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน  8 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2240 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมภายนอก  8 มิ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมประชุมของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  8 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2240 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมภายนอก  8 มิ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2558  21 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2227 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน  18 ก.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2558  28 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2220 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  14 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูฝ่ายธุรการ – การเงิน ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  26 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2192 วัน ไม่ได้เช็ค  พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน  14 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2558  6 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2181 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน  18 ก.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  30 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2157 วัน ไม่ได้เช็ค  การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  12 พ.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2558  8 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2149 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน  18 ก.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2558, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558  17 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2078 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  14 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 4/2558  9 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2057 วัน ไม่ได้เช็ค  การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน  18 ก.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (1) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 10   การจัดทำคู่มือนักเรียน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (10)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษ A4 4 *** ***
2    ค่าเข้าเล่มเอกสารของฝ่ายธุรการ - การเงิน 24 *** ***
3    ค่าบำรุงชมรมสถานศึกษาเอกชนฯ 3,400 *** ***
4    ค่าซองจดหมายสีน้ำตาล 3,000 *** ***
5    ค่าซองจดหมายสีขาว 5,000 *** ***
6    ค่ากระดาษหัวจดหมาย 4,000 *** ***
7    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
8    สำรองค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง Printer 1 *** ***
9    ค่าหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร 2 *** ***
10    ค่าหมึกพิมพ์เครื่อง Printer 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสปิยาภรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(50.-),ค่าทางด่วน(60.-),ค่ากล่อง 1 *** ***
2    มิสสาวิตรี (คง) สเปรย์ปรับอากาศ 1ขวด*138 1 *** ***
3    มิสปิยาภรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายชื่อนักเรียน ปี 58 1 *** ***
4    นางจารุวรรณ (ต่าง) : ร่มโรงเรียน (ให้คณะกรรมการที่มาตรวจเงินอุดหนุน) 6 คัน(969.42) 1 *** ***
5    น.ส.ปิยาภรณ์ : ค่ากระดาษหอมพิมพ์ลาย 80g 50แผ่น 1รีม(105.-) 1 *** ***
6    น.ส.รจนา (ดิส) : เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FL422CX จำนวน 1เครื่อง 1 *** ***
7    น.ส.รจนา (ดิส) : ตลับหมึกเครื่องโทรสาร Panasonic KX-FAT88E 1 *** ***
8    น.ส.รจนา(ดิส) : เครื่องสำรองไฟ UPS 500VA APC BR500CI-AS 1เครื่อง 1 *** ***
9    ร้านจันทราฑิตย์ : กระดาษ A4 70g 50รีม 1 *** ***
10    น.ส.ปิยาภรณ์ : ค่ามะม่วง 2กล่องๆละ500บาท(1,000.-),เป็นของฝาก 1 *** ***
11    น.ส.รจนา(ดิศ) : ค่าตู้ 2 ใบ*7,207.50 (ห้องธุรการ 1ใบ,ห้องการเงิน 1ใบ) 1 *** ***
12    น.ส.ปิยาภรณ์ : ค่าคลิปบอร์ด A4 6อัน@35บาท(210.-),ค่ากล่องพลาสติก 1 *** ***
13    นางสุนิภา : ค่าโต๊ะจีน ในงานวันการศึกษาเอกชน วันที่ 10 ก.พ.59 1 *** ***
14    น.ส.สาวิตรี (คง) : หมึกพิมพ์ 134 1กล่อง(3,500.-) 1 *** ***
15    16/02/59 น.ส.ปิยาภรณ์ : ค่าพวงหรีด นายมงคล บุญชู อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 1 *** ***
16    น.ส.สาวิตรี(คง) : ค่ามะม่วงน้ำดอกไม้มอบให้ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ 1 *** ***
17    น.ส.ปิยาภรณ์ : ค่าเข้าเล่มสันเกลียวพร้อมปกใส 24 เล่ม 1 *** ***
18    น.ส.ปิยาภรณ์(งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา) : ชุดGift set กระบอกน้ำ) 2ชุด(617.90) 1 *** ***
19    น.ส.ปิยาภรณ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(60.-)ไปตอบข้อซักถามของคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 2/03/59 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินตรวจสอบรายการการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
 - แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศ
 - แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สารสนเทศของฝ่ายธุรการ - การเงิน
 - แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ของบุคลากรในฝ่ายธุรการ - การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (15)
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
คุณครูเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน ONLINE ผ่าน WEB APPLICATION ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 8 กันยายน 2558
คณะครูเข้าร่วมประชุมของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 กันยายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 กันยายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558
คณะครูฝ่ายธุรการ – การเงิน ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 กันยายน 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558
คณะครูฝ่ายธุรการ – การเงิน ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2558, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559