Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 401งานบริหารแผนกปกครอง

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ ปกครอง 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานของ แผนกปกครอง 3. เพื่อให้สาระสนเทศการดำเนินงานที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาของแผนกปกครอง 4. เพื่อให้ครูมีการประเมินโอกาสในการเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 8.3.2( 3 ) 5. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน( 10.6.1-10.6.8 ) 6. เพื่อให้บุคลากรรู้จักวิธีการ/กระบวนการใน การจัดการกับการร้องเรียนของนักเรียนและ ผู้ปกครอง ทำให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 7. เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ ถูกต้อง ( ส 1.1 ก ( 1 ))/3 8. เพื่อให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมี จริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแล องค์กร ( ส1.2 ข ( 2 )) 9. เพื่อจัดเก็บข้อมูลถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ( ส 4.2 ก (3)) 10. เพื่อจัดทำมาตรฐาน กำหนดนโยบาย การ บริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (5.1 ข (1))

-ปฏิทินแผนงาน(24)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 401งานบริหารแผนกปกครอง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 401งานบริหารแผนกปกครอง
1.  1.ร้อยละ 100 บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมี ภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารงาน ตลอดจนผู้บริหารยอมรับในการดำเนินงานและ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2.ร้อยละ 97 บุคลากรครูเข้ารับการอบรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 401งานบริหารแผนกปกครอง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (24)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 มี.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 4. ประเมินผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 3.รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558  18 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2353 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 2_58  25 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2346 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในหัวข้อ “ธรรมะในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน”  9 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2209 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมประชุมแผนกปกครอง 1 *** ***
2    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสรจนา ถุงซิปล็อค 200 ใบ A5 1 *** ***
2    มิสพรกมล : อุปกรณ์สนง.(ปากกาน้ำเงิน 30ด้าม*2.70(81),เกียรติบัติใบเล็ก 500ใบ*5(2,500),ลูกแม็กซ์ No.10 5กล่อง*4.38(21.90),ใบขอซื้อ 1เล่ม*75(75) ) 1 *** ***
3    น.ส.พรกมล(สนง.) :ปากกาน้ำเงิน 50ด้าม*1.64บาท(82.-),แล็กซีน 1.5นิ้ว 7ม้วน*21บาท(147.-),แผ่น DVD หลอดเล็ก 1หลอด(156.-),แผ่นCD 1หลอด(175.-),ยากันยุงตะไคร้ 1ขวด(112.-) 1 *** ***
4    น.ส.รจนา(ดิส) : หมึก HP CB435A 1ตลับ 1 *** ***
5    เดือน 9 น.ส.พรกมล (สำนักงาน) : แม็ก HD-10 1ตัว(50.-),ปากกาน้ำเงิน 28ด้าม*1.64(45.92),ดินสอ 2B 12แท่ง*12.33(147.96),คลิปดำ No. 112 2กล่อง*9บาท(18.-)ลูกแม็ค 35-1M 4กล่อง*6.75(27.-),ลูกแม็ค 10-1M 4กล่อง*4.34(17.36)เทปกาวบาง 0.5 2ม้วน*7.50(15.-)กระดาษการ์ดสีชมพู 1รีม(68.-),กรรไกร size 6 1 อัน(15.-),ตะไคร้กันยุง 1ขวด(112.-) 1 *** ***
6    นายสุทธิพงศ์ : กระดาษปกขาว 1รีม*45 1 *** ***
7    นายสุทธิพงศ์(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร) : ค่ายูโร่คัสตาร์ดเค็ก(60.-),กระดาษฟลาวเวอร์(84.-),คนอร์โจ๊กรสกุ้ง(90.-),มินิเมด(71.-),ยิลเลตต์ด้ามมีด(118.-),วาสลีน(78.-),ดีมอล์ต(78.-),คอลเกตโททอลโปร(174.-),แปรงSUP CLEAN (32.-),ชาวเกาะวุ้นถั่วแดง(78.-),น้ำยาบ้วนปาก(55.-)น้ำยาบ้วนปาก(49.-),ตะแกรงกลมฟ้า(118.-),ค่าน้ำมัน(500.-),ค่าวิทยากร(2,000.-) 1 *** ***
8    9/10/58 กิจกรรมพัฒนาคุรภาพชีวิตบุคลากร จำนวน 2คน ณ หอประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
9    น.ส.รจนา(ดิศ) : ถ่าน Panasonic 1 *** ***
10    นายสุทธิพงศ์ : กระดาษปกแข็ง A4 3ห่อ*40บาท(120.-) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 401งานบริหารแผนกปกครอง ของหน่วยงาน งานบริหารแผนกปกครอง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )