Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 206 งานพัสดุครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1.  - เพื่อพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานพัสดุ-ครุภํณฑ์ให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้
2.  - เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศของพัสดุ-ครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบัน

-ปฏิทินแผนงาน(1)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 206 งานพัสดุครุภัณฑ์

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 206 งานพัสดุครุภัณฑ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 206 งานพัสดุครุภัณฑ์
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (1)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 พ.ค. 2558   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2342 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าจำหน่ายตลับหมึก เดือนพ.ค.58 1.00 *** ***
2    รายรับค่าจำหน่ายตลับหมึก เดือนก.ค.58 1.00 *** ***
3    รายรับค่าโลโก้โรงเรียน(ติดหน้ารถ) จำนวน 2 อัน เดือนก.พ.59 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ม.ธัชพงศ์ ใช้ในสนง.(ปากกาน้ำเงิน 5ด้าม*2.70(13.50บาท),ปากกาแดง 3ด้าม*2.70(8.10บาท),แฟ้มซองพลาสติกใส A4 1แพ็ค*30.-(30.-),กระดาษกาวย่น1.5นิ้วย 1ม้วน*19.50(19.50บาท),คลิปดำ 109 2กล่อง*26.-(52.-),เทปลิขวิดลบคำผิด 1 อัน*32.73(32.73บาท),ลวดเสียบกระดาษ 3กล่อง*5.80(17.40บาท) 1 *** ***
2    มิสรจนา กระดานไวท์บอร์ด 1 *** ***
3    มิสรจนา : กุญแจล็อคห้อง 1 *** ***
4    แล็คซีน 1 นิ้ว 2ม้วน*14(28),ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 1ด้าม*12.67(12.67),กระดานคลิปบอร์ด 1แผ่น*15.42(15.42),ปากกาเคมี 2หัวสีน้ำเงิน 1ด้าม*7.34(7.34),หมึกเติมปากกาสีน้ำเงิน.สีแดง 2ขวด*39.17(78.34),สเปรย์ปรับอากาศ 1ขวด*129(129) ) 1 *** ***
5    น.ส.รจนา : เก้าอี้นั่งทำงาน 1 *** ***
6    น.ส.รจนา(ดิส) : เครื่องสำรองไฟ UPS 500VA APC BR500CI-AS 1เครื่อง 1 *** ***
7    น.ส.รจนา(ดิศ) : ฟิวเจอร์บอร์ด 1 *** ***
8    น.ส.รจนา (ดิศ) : แฟ้มห่วง,กล่องใส่แฟ้ม 1 *** ***
9    นายธัชพงศ์ : ปากกาลบคำผิดชนิดน้ำ 1แท่ง(40.-),ลวดเสียบ 3กล่อง*3.50(10.50),คลิปบอร์ด 1แผ่น(15.42),เชื่อกฟาง 1ม้วน(20.-),ใบขอซื้อ 2เล่ม*75บาท(150.-),คัตเตอร์พลาสติกORCA 1อัน(26.67),ก้อนดับกลิ่น 1กระปุก(63.-),สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 1ม้วน(19.17),คลิปดำตัวเล์ก 112 2กล่อง*9บาท(12.-),ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง 1ด้าม(12.67) 1 *** ***
10    น.ส.รจนา ดิศสังวร : หมึก 85A 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 206 งานพัสดุครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )