Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ครูมีแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่มีคุณภาพ (ม.1.2-4.4.7)
2.  2.เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย (ม.1.2-4.4.7)
3.  3.เพื่อให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (ม.5.10)
4.  4.เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง (ม.9.2)
5.  5.เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก
6.  6.เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / งาน / กิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายปฐมวัย (G 1.1)

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.3 ประชุม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D  2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D  2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C  3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A  4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2068 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  26 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2315 วัน ไม่ได้เช็ค   2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 16 กันยายน 2558  16 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2233 วัน ไม่ได้เช็ค   2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 โครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558  1 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2218 วัน ไม่ได้เช็ค   2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  2 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2186 วัน ไม่ได้เช็ค   2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ และนอกเวลา ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  6 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2182 วัน ไม่ได้เช็ค   2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  18 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2109 วัน ไม่ได้เช็ค   2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เข้าเล่มเอกสาร"บันทึกความดี,แผนการสอน ภาค1/58(กระดาษ A4 5 รีม) 1 *** ***
2    นางวิมล (ผลิตเอกสาร(แผนการสอน,ใบงาน) : กระดาษ A4 10รีม*80บาท(800.-),กระดาษปกสีฟ้า 5รีม*68บาท(340.-),แลคซีน 1.50นิ้ว 20ม้วน*22บาท(440.-) 1 *** ***
3    นางวิมล (เข้าเล่มแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม) ; แลกซีนขนาด 1.5นิ้ว 25ม้วน(549.-),หมึกปริ้น 05A 1กล่อง(2,490.-) 1 *** ***
4    นางวัชรี (เกิด) การเรียนการสอนทำแบบฝึกหัด : สมุดปกขาว 200เล่ม*6.20 1 *** ***
5    คุณกิตติธัช : แบบฝึกหัดอนุบาล อ.1 ภาค 2 ภาษาไทย 25เล่ม@60บาท 1 *** ***
6    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ตะขอเลสแขวนไม้กวาด 3 โหลๆละ 700บาท 1 *** ***
7    น.ส.รจนา ดิศสังวร : หมึก HP26A 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของหน่วยงาน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558
การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 16 กันยายน 2558
นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 -22 ตุลาคม 2558
โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ และนอกเวลา ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559