Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (สมศ. 5.7)
2.  2.เพื่อผู้บริหารเข้าใจ ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา ปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิด ริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการให้คำแนะนำคำปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม ศักยภาพและเต็มเวลา สมศ. 6.1/6.2/6.3/6.6/TQA1.1
3.  3.เพื่อบริหารจัดการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สมศ. 6.4/11.1/11.2/ TQA6.1-6.2
4.  4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ สมศ. 6.5 / G 1.2 / 3.3/ TQA5.1-5.3
5.  5.เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ บริหาร การจัดการศึกษาปฐมวัย สมศ. 6.7 / G 4.4/6.2
6.  6.เพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบ ด้าน สมศ.7.5
7.  7.เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนด มาตรฐาน จัดทำ ดำเนินการตาม แผนพัฒนา สมศ.8.1-8.2/G4.1-4.3/5.2
8.  8.เพื่อให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหาร ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมาวางแผน พัฒนาคุณภาพ จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี สมศ.8.3-8.6 / G1.3 /3.2 /5.1/6.1/6.4/ TQA4.1-4.2
9.  9.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนากรเรียนรู้ของเด็กและ บุคลากรในสถานศึกษาสมศ.9.1
10.  10.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปรัญชา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย สมศ.10.1 – 10.2
11.  11.เพื่อฝ่ายการศึกษาปฐมวัยบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิมีแผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ กำหนด มาตรฐาน แผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ปรับปรุง แก้ไขผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย G 1.1 / 2.2-2.2 / 6.3/7.1-7.2 /TQA2.1-2.2
12.  12.เพื่อโรงเรียนใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ บังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียG8.1-8.3
13.  13.เพื่อโรงเรียนได้รับการปฏิบัติละได้รับการบริการอย่าง เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก หาข้อตกลงที่เกิดจากการ ใช้กระบวนการโดยฉันทามติ G 9.1-9.2 /10 /TQA1.2

-ปฏิทินแผนงาน(18)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(30)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(32)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (18)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 พ.ค. 2558 10 พ.ค. 2559   P 1.1 เสนออนุมัติงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1995 วัน
10 พ.ค. 2558 10 พ.ค. 2559   P 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1995 วัน
10 พ.ค. 2558 10 พ.ค. 2559   P  1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1995 วัน
17 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
17 พ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559   D  2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 25   25   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2035 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C  3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C  3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A  4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (30)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยรับเกียรติบัตร  30 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2310 วัน ไม่ได้เช็ค  2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับปฐมวัยปีที่ 1-3  7 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2303 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน  17 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3  7 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2303 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม  15 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2295 วัน ไม่ได้เช็ค  2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค  2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558  17 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2262 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3  17 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2262 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3  24 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2255 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3  24 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2255 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  4 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2244 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 รองผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558  7 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2241 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558  8 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2240 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2558  15 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2233 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558  29 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  6 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2181 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  9 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2178 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  24 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2163 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  4 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2153 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 หัวหน้าแผนกกิจกรรม พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558  14 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2143 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  18 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2139 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบหนังสือนิทานให้กับนักเรียน  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การเตรียมงานและฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันตรุษจีน  29 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2097 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  3 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2092 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 ประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  7 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2059 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  11 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2055 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
  การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย  28 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2038 วัน ไม่ได้เช็ค   2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน  17 พ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
 ฝ่ายปฐมวัย เข้ารับสื่อการเล่น "เล่นล้อมรัก" เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  5 เม.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 2030 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน  17 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสรจนา ชิลด์ทอก 30กป.,น้ำยาเดทตอล 3ขวด 1 *** ***
2    น.ส.รจนา : เกรดสเปรย์ปรับอากาศ 3 in I ,เจลล้างมือ 1 *** ***
3    ร้านศรีโสธร อาร์ทฯ : ป้ายทำเนียบบุคลากรปฐมวัย(200.-),ป้ายทำเนียบบุคลากร 1 *** ***
4    นางสุนิภา : ตู้ปลาพร้อมระบบกรองสั่งตัดพิเศษ ขนาด 60นิ้ว(4,500.-) 1 *** ***
5    ร้านเจริญรุ่งเรือง : ค่าถ่ายเอกสารรายงานประเมินตนเองและเย็บเล่มสรุปโครงการ 1 *** ***
6    ห้างขายยาย ฮั้วจี่ตี้ง ฯ : น้ำยาเดทตอล 3กล[email protected]บาท Inv. No.018/0869 1 *** ***
7    น.ส.รจนา (ดิศ) : ผ้าคลุมโต๊ะ 28ผืน,ตะไคร้หอม 36ขวด ,Dettal 3กล. 1 *** ***
8    น.ส.ขวัญหทัย (จัดแหล่งเรียนรู้วันตรุษจีน) : กระดาษโปสเตอร์ 2หน้าสีแดง 50แผ่น*2.50(125.-),กระดาษโปสเตอร์แข็งสีแดง 50แผ่น*4.40(220),เจลนับกระดาษ 6อัน*21.67(130.02),สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 20แผ่น*12(240.-),กระดาษปกสีขาว A4 1ห่อ(45.-) 1 *** ***
9    นางสุนิภา : อนูเบียส(200.-),หมากน้ำ(200.-),หลาสิงห์ 1 *** ***
10    น.ส.รจนา(ดิศ) : หมึก HP26A 1 *** ***
11    นางสุนิภา : ปลาทองริวกิ้น 12ตัว 1 *** ***
12    ร้านจันทราฑิตย์ : หมึกปรินต์ 26A 1 หลอด 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (32 )
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่7 กรกฎาคม 2558
คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2558
การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 กันยายน 2558
รองผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558
ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558
การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2558
การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 1 พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
หัวหน้าแผนกกิจกรรม พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบหนังสือนิทานให้กับนักเรียน ในวันที่ 27 มกราคม 2559
การเตรียมงานและฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2559
คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 จัดบอร์ดนิทรรศการ "วันตรุษจีน" ในวันที่ 29 มกราคม 2559
การประชุมคุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559
การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
วันแรกของโครงการการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับสื่อการเล่น "เล่นล้อมรัก" ในวันที่ 5 เมษายน 2559
โครงการการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559