Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2.  2.เพื่อให้เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้
3.  3.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
4.  4.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้ปกครอง/ชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ ออกแบบระบบงานและกระบวนการจัดกิจกรรมอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามข้อตกลงของผู้ที่มีส่วนร่วม (G1.1,2.1,2.2, 6.1,6.2,6.3,6.4,7.1,7.2,7.3,10) (TQA 2.1,2.2)
5.  5.เพื่อให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม (G9.1,9.2)

-ปฏิทินแผนงาน(14)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(3)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (14)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A  4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  22 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2318 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  24 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2316 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  2 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2308 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 ทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  8 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร  20 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2290 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 งานสุขอนามัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนฝ่ายปฐมวัย  7 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2272 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กอนุบาล  8 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2240 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  9 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2178 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยแข่งขันกีฬาประเภทลาน  16 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2171 วัน ไม่ได้เช็ค  2.4 วางแผนงานกรีฑาสี  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  27 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2160 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558  18 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2139 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" ประจำปี 2559  26 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2069 วัน ไม่ได้เช็ค  2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อปกรณ์กีฑา 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รุ่งโรจน์ตุ๊กตา : ตุ๊กตาหมู 1 *** ***
2    น.ส.รจนา(ดิศ): ลูกโป่งอัดแก๊ส,ถ่าน,ธงชาติ,ตะปู 1 *** ***
3    นางพวงทอง กรีฑาสีอนุบาล : กระดาษ A4 10รีม*80บาท(800.-),กระดาษปกสีขาว 5รีม*45บาท(225.-),หมึกปริ้น 05A 1กล่อง*2,540บาท(2,540-.-),แผ่น DVD 1กล่อง*340บาท(340.-),กระดาษดับเบิ้ลเอ 5รีม*125บาท(625.-),ตัวMAX เล็ก 1ตัว*50บาท(50.-),หมึกเติม EPSON L 555 1ชุด(885.-),เชือกฟาง 5ม้วน*20บาท(100.-) 1 *** ***
4    นางพวงทอง(กรีฑาสีอนุบาล) : ผ้าขนหนู 2ผืน*230บาท(460.-),กระบอกน้ำร้อน-เย็น 2ชุด*308.95(617.90),กระดาษห่อของขวัญ 12แผ่น*1.70(20.40),ถุงดำ 6ห่อ*40บาท(240.-),ปากกาน้ำเงิน 50แท่ง*2.10(105.-),ลิควิด 5แท่ง*36.67(183.35) 1 *** ***
5    นางพวงทอง(กุล) กรีฑาสี : ค่าเช่าเครื่องเสียง(2,000.-),ค่าตำรวจจราจรและรถนำขบวน(3,000.-),ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(1,960.-),พวงมาลัย(40.-),งบประมาณสีน้ำเงิน(5,000.-),งบประมาณสีเหลือง(5,000.-),งบประมาณสีแดง(4,973.-),งบประมาณสีเขียว(4,991.-) 1 *** ***
6    น.ส.รจนา(ดิศ) : ถุงหูหิ้ว,โบว์สำเร็จ,คลิบบอร์ด 1 *** ***
7    นางพวทอง(กีฬาเอกชน) : เบี้ยเลี้ยงนักเรียนแลุครุ 55*50(2,750บาท),กล่องโฟม,พวงมาลัย,น้ำแข็ง(360บาท),ขนม(583บาท) 1 *** ***
8    นางพวงทอง(กีฬาเอกชน) : ผ้าขนหนู 2ผืน*230(460.-),ถุงดำ 30*40นิ้ว 2ห่อ*40(80.-),กระดาษปกสีขาว 2ห่อ*45(90.-),กระดาษห่อของขวัญ 5แผ่น*1.70(8.50) 1 *** ***
9    บริษัทศูนย์พัฒนาฯ : เหรียญทอง(ด้านหน้าตราคณะฯด้านหลังLabor Omnia Vincit 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (3)
ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
งานสุขอนามัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
นักเรียนเตรียมอนุบาลเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัย" ในวันที่ 8 กันยายน 2558
การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
การแข่งขันกีฬาประเภทลานของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559