Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 303 งานวัดและประเมินผล

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้มีข้อสอบที่ได้มาตรฐานผ่านการ ตรวจสอบ คุณภาพ
2.  2. เพื่อให้การวัด ประเมินความรู้มีประสิทธิภาพ มีการแปรผลที่มีมาตรฐานและรวดเร็ว
3.  3. เพื่อให้มีคลังข้อสอบและข้อสอบที่ผ่านการ วิเคราะห์คุณภาพ เพื่อใช้ในการสอบปกติและ กิจการเฉพาะ มีการจัดเก็บเป็นระบบ
4.  4. เพื่อให้มีข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารการรับรอง หรือเทียบโอนต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนและมี ประสิทธิภาพ
5.  5. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านวัดผลสามารถ นำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอก
6.  6. เพื่อให้เกียรติ ยกย่องนักเรียนที่ดีผลการเรียน ดีเด่น และจบการศึกษาตามหลักสูตร
7.  7. เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะพึงประสงค์ของ ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 8 (2.1.3)
8.  8. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.2)
9.  9. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
10.  10. เพื่อให้สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด ของตนเอง(ร่วมกับกลุ่มสาระฯภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ)
11.  11. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระเป็นไปตามเกณฑ์(ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระฯ)
12.  12. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย (ร่วมกับงานนิเทศการสอน)
13.  13. เพื่อให้มีพัฒนาการของคะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สทศ. หรือหน่วยงาน อื่นที่ สมศ. รับรอง

-ปฏิทินแผนงาน(5)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(38)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(13)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 303 งานวัดและประเมินผล
1.  1.ร้อยละ 90 ของข้อสอบผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ ไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการสอบ
2.  2. ร้อยละ 80 ของครูมีความพึงพอใจต่อการวัด ประเมินที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3.  3. ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระฯ มีการวิเคราะห์ คุณภาพ และจัดเก็บเพื่อใช้ในการสอบปกติ และกิจการเฉพาะ มีการจัดเก็บเป็นระบบ
4.  4.ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการ ให้ข้อมูลและจัดทำเอกสารการรับหรือเทียบ โอนอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ
5.  5. ร้อยละ 80 ของข้อมูลสารสนเทศด้านวัดผล สามารถนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.6 จบการ ศึกษาตามหลักสูตรและนักเรียนที่มีผล การเรียนดีเด่นได้รับการยกย่อง
7.  7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะพึง ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้น พื้นฐานครบทั้ง 8 (2.1.3) ในระดับดี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 303 งานวัดและประเมินผล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 303 งานวัดและประเมินผล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประเมินผลนักเรียน 28   28   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประชุม 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D พิธีมอบเกียรติบัตรจบ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (38)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันแรก  18 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2353 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ฝ่ายวิชาการส่งผู้แทนรับรางวัล O-NETระดับประเทศ  4 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน ไม่ได้เช็ค  รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม  20 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2320 วัน ไม่ได้เช็ค  รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net  13 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2297 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันสุดท้าย  15 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2295 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันแรก)  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันที่สอง)  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันสุดท้าย)  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558  30 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2280 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558  30 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2249 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.4-ม.5 (วันแรก)  17 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2231 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม1-ม.3(วันแรก) ม.4-ม.5(วันที่สอง) และ ม.6 (วันแรก)  18 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2230 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6, ม.4-ม.6 (วันที่สาม)  21 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2227 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3 (วันที่สี่)  22 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2226 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันที่ห้า)  23 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2225 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3(วันที่หก)  24 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2224 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันสุดท้าย)  25 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2223 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับอนุบาล  30 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2188 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับ ป.1-ม.6  31 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2187 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันแรก)  18 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2139 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สอง)  21 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2136 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สาม)  22 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2135 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สี่)  23 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2134 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันสุดท้าย)  24 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2133 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558  11 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ม.ค. 2559  12 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  12 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก)  15 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2080 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง)  16 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2079 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย)  17 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2078 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก)  19 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2076 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบเกียรติบัตรจบ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย)  24 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2071 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบเกียรติบัตรจบ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558  26 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2069 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบเกียรติบัตรจบ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันแรก)  29 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2066 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สอง)  2 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2064 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สุดท้าย)  4 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2062 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  26 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2040 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)  27 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2039 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลนักเรียน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ป.1- ป.6(งบดำเนินการ) 1 *** ***
2    เอกสารงานทะเบียนและวัดผล 1 *** ***
3    มอบเกียรติบัตร ม.6 1 *** ***
4    ซ่อมเสริมนักเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 1 *** ***
2    รายงานผลการเรียน 1 *** ***
3    ค่าดำเนินการจัดสอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
4    จัดหาเครื่องตรวจข้อสอบ 1 *** ***
5    ซ่อมเสริมนักเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับ(ค่าลงทะเบียนซ่อม)เดือนต.ค.58 1.00 *** ***
2    น.ส.ประกายแก้ว : รายรับค่าลงทะเบียนซ่อม เดือนก.พ.59 1.00 *** ***
3    รายรับค่าลงทะเบียนจบ ม.6 เดือนมี.ค.59 1.00 *** ***
4    น.ส.ประกายแก้ว : รายรับค่าลงทะเบียนซ่อม เดือนมี.ค.59 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษ F14 1 *** ***
2    บริษัท ริโก้ ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค.58 เริ่ม 9,303-16,380 1 *** ***
3    ร้านจันทราทิตย์ ปพ.03 1 *** ***
4    มิสรจนา ปกพลาสติก 50 แผ่น 1 *** ***
5    มิสรจนา : ถ่านอัลคาไลน์ 1 แพ็ค 1 *** ***
6    น.ส.รจนา : กระดาษ F14 1รีม 1 *** ***
7    น.ส.รจนา : ซอง A4 ขยายข้าง 500 ซอง 1 *** ***
8    น.ส.เพลินตา สอบภาคกลาง 1/58 : เชือกฟาง 2ม้วน(40.-),Gatherette ที่นับข้อสอบ 5 ตลับ(108.35),ปากกาน้ำเงิน 20ด้าม(32.80) 1 *** ***
9    น.ส.เพลินตา จัดทำข้อสอบกลางภาค 1/58 : กระดาษสติกเกอร์ A4สีขาว 250แผ่น(400.-) 1 *** ***
10    น.ส.เพลินตา สอบกลางภาค 1/58 : ยางวงใหญ่ 7ถุง(420.-),ลูกแม็ก เบอร์ 10 6กล่องใหญ่(629.60),ปากกาสีน้ำเงิน 12ด้าม(19.68),ดินสอ 2B 12แท่ง(147.96),เชือกฟาง 4ม้วน(80.-) 1 *** ***
11    น.ส.รจนา : เชือกขาว-แดง ใหญ่ 12ม้วน*50บาท 1 *** ***
12    น.ส.รจนา(ดิส) : ขอบบอร์ดดอกไม้ 8ชุด*25บาท 1 *** ***
13    น.ส.รจนา (ดิส) : รางปลั๊กไฟ 1 *** ***
14    น.ส.ประกายแก้ว (สอบปลายภาคเรียน 1/2558) : ถุงขยะดำใหญ่ 6แพ็ค*40บาท(160.-),ยางวงใหญ่ 12ถุง*60บาท(720.-),แม็ค No.10 12ตัว*50บาท(600.-),แผ่น CD สำรองข้อมูล 1หลอด(195.-) 1 *** ***
15    น.ส.รจนา (ดิส) : External Hsrdisk 500 GB 1 *** ***
16    นายประสบสุข(ร้านเจริญรุ่งเรือง) : ค่าถ่ายเอกสารรายชื่อนักเรียนและวัดผล ป.1-ม.4 1 *** ***
17    ร้านจันทราฑิตย์ : ฆ้อนตอกข้อสอบ 5 อัน,เชือกมัดข้อสอบ 1 *** ***
18    น.ส.ประกายแก้ว : ค่าตอบแทนจราจร 2นาย(500*2) 1 *** ***
19    31/10/58 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
20    น.ส.ณฐาพัชร์ (จัดทำเอกสาร) : ลวดเสียบ 5กล่อง*3.50(17.50),ไส้แฟ้ม A4 5ห่อ*12(60.-),คลิปดำ No.112 6กล่อง*9(54.-),คลิปดำ No.109 1กล่อง*26(26.-),แฟ้มสอดพลาสติก 2ห่อ*30(60.-),ถุงดำ 30*40 2ห่อ*40(80.-) 1 *** ***
21    น.ส.ณฐาพัชร์(ข้อสอบ) : ลวดเสียบกระดาษ 20*3.5(70.-),ลวดเสียบกระดาษ 16*5.80(92.80) 1 *** ***
22    คุณกิตติธัช : กระดาษคำตอบ 60ข้อ 24,500ใบ@25สตางค์(6,150.-),กระดาษ 1 *** ***
23    น.ส.ประกายแก้ว(สอบกลางภาคและปลายภาค 2/58) : ปากกาน้ำเงิน 1กล่อง(129.-),กรรไกรขนาดกลาง 1อัน(34.17),ถุงขยะขนาด 40*30 1มัด(40.-),แม็คเบอร์ 10 12อัน*50(600.-) 1 *** ***
24    น.ส.สุพัตรา (แก้ว) : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(400.-),27-28/2/59 1 *** ***
25    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ร.ร.มารดานฤมล บางวัว 1คัน 1 *** ***
26    น.ส.ประกายแก้ว(ทดสอบ O-Net ประจำปี 2558) : ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด 24แท่ง*13.34(320.16),สก๊อตเทปใส 2นิ้ว 4ม้วน*28.33(113.32),ถุงขยะุ 30x40 2แพ๊ค*40บาท(80.-) 1 *** ***
27    น.ส.ณฐพัชร์ : เชือกฟาง 12ม้วน*20บาท(240.-) 1 *** ***
28    คุณกิตติธัช : กระดาษคำตอบ 60ข้อ 11,000ใบ@0.25บาท 1 *** ***
29    น.ส.ประกายแก้ว : ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.5 เช็คเวลาเรียน F14 1 *** ***
30    อาหาร งานวัดผลประเมินผล(เครื่องสแกนข้อสอบ)ตรวจข้อสอบ จำนวน 30คน ณ ห้องประชุม Hanorat อาคารJMLC 1 *** ***
31    27-28/02/59 อาหาร สอบ O-Net นักเรียน ป.6,ม.3 ณ ชั้น 5 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
32    คุณกิตติธัช : สูจิบัตร พิธีมอบเกียรติบัตร ม.6 จำนวน 300เล่ม@70บาท 1 *** ***
33    บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด : โปรแกรมตรวจข้อสอบ+PS456U Scanner 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องตรวจกระดาษคำตอบรุ่น PS456U จำนวน 2 เครื่อง 2.โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 ชุด 3.โปรแกรมเฉลยคำตอบ จำนวน 1 ชุด 4.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ จำนวน 1 ชุด (ราคานี้รวมกระดาษ,ติดตั้งและอบรม) IV590400009 ลว.07/04/59 1 *** ***
34    น.ส.ประกายแก้ว เปลื้องนุช : ค่าเบี้ยเลี้ยงนายตำรวจจราจรงานประกาศผลสอบ 27/3/59 1 *** ***
35    คุณสุรชัย อำนาจตระกูล(ร้านแสงทอง) : ค่าถ่ายรูปหมู่ ม.3 จำนวน 242 คน@150บาท Inv.No.165/08204 ลว.23/3/59 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 303 งานวัดและประเมินผล ของหน่วยงาน งานวัดและประเมินผล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (13)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับ ป.6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 24, 27-28 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในวันที่ 17-25 กันยายน 2558
ขอเชิญผู้ปกครองรับรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 18 และ 21-24 ธันวาคม 2558
ประกาศผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ (MS)
แจ้งการฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรจบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 และ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือ ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558
คณะครูเข้าร่วมประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
การซ้อมพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 และ 24 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2559
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2559