Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วย งานวิชาการ
2.  เพื่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
3.  สารสนเทศการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาของฝ่ายวิชาการ
4.  เพื่อให้ครูมีการสร้างห้องเรียน / แหล่งการ เรียนรู้คุณภาพที่เป็นต้นแบบ 7.3.2 (2)
5.  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้ รับหมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 7.9
6.  เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิเยาวชน และรับ ผิดชอบคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 8.3.2 (1)
7.  เพื่อให้ผู้บริหารมีการให้คำแนะนำคำปรึกษา ทางวิชาการ และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 8.6
8.  เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา 13.1
9.  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ภายในสถานศึกษา 13.2
10.  เพื่อการจัดข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการ ความรู้ให้เป็นระบบ
11.  เพื่อการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
12.  เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานให้เป็น ระบบ

-ปฏิทินแผนงาน(13)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(77)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(33)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(30)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (13)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D รับรางวัลด้านวิชาการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D โครงการเพชร SLC 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D โครงการ Intensive course 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ประชุมงานประกันคุณภาพ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D กิจกรรม Academic Day 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
14 ก.ย. 2558 16 ก.ย. 2558   D Intensive Course 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2232 วัน
01 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2559   D การศึกษาดูงาน 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
09 พ.ย. 2558 09 พ.ย. 2558    ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2178 วัน
01 พ.ย. 2558 30 ธ.ค. 2558    กิจกรรม Open House 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2127 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (77)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันแรก  14 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2357 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันที่สอง  15 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2356 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย  16 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2355 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า  21 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2350 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558  21 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2350 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558  28 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2343 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้แทนครูฝ่ายวิชาการรับรางวัล O-NET ระดับประเทศ  4 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน ไม่ได้เช็ค  รับรางวัลด้านวิชาการ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจียระไนเพชร SLC  4 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2336 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project)  9 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2331 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนสอบโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC  10 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2330 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558  18 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 เริ่มโครงการ Intensive course นักเรียนระดับชั้น ม.6  22 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2318 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558  25 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2315 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า  28 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2312 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ  30 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2310 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมงานประกันคุณภาพ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันแรก  7 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2303 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า  8 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันสุดท้าย  9 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2301 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย อบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า  15 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2295 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558  16 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2294 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1  18 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2292 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมงานประกันคุณภาพ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนอัจฉริยภาพเพชร sl ติวตอนเช้า  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558  13 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2266 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการ  14 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2265 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558  27 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2252 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือน กันยายน 2558  4 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2244 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้อำนวยการกรพบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  7 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2241 วัน ไม่ได้เช็ค  ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ"  10 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2238 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 2  12 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2236 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมงานประกันคุณภาพ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรม Intensive Course วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันแรก)  14 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2234 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  14 ก.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558
 กิจกรรม Intensive Course รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่สอง)  15 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2233 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  14 ก.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558
 การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ม.1- ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558  15 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2233 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรม Intensive Course รายวิชาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงภาษาไทย (วันสุดท้าย)  16 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2232 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  14 ก.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558
 การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2558  16 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2232 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558  17 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2231 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 3 วันแรก  3 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2215 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมงานประกันคุณภาพ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  29 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2189 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  9 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2178 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  9 พ.ย. 2558 - 9 พ.ย. 2558
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1  12 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2175 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้ช่วยวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  16 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2171 วัน ไม่ได้เช็ค  การศึกษาดูงาน  1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะกรรมการงานวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี"  17 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2170 วัน ไม่ได้เช็ค  การศึกษาดูงาน  1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนโรงเียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงถ้วยพระราชทานฯ  28 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2159 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรม SLC Gifted Open House 2015 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมธยมศึกษาปีที่ 3  28 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2159 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Open House  1 พ.ย. 2558 - 30 ธ.ค. 2558
 กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาลปีที่2-3  30 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2157 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Open House  1 พ.ย. 2558 - 30 ธ.ค. 2558
 กิจกรรม Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  1 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2156 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Open House  1 พ.ย. 2558 - 30 ธ.ค. 2558
 มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถมปลาย และคณะครู เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การจัดการศึกาาเพื่อการมีงานทำ" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  19 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2138 วัน ไม่ได้เช็ค  การศึกษาดูงาน  1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ  11 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  21 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2105 วัน ไม่ได้เช็ค  การศึกษาดูงาน  1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  25 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2101 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง (วันแรก)  25 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2101 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  26 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2100 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง (วันสุดท้าย)  26 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2100 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก)  26 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2100 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันแรก)  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง)  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่สอง)  28 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  28 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม)  28 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย)  29 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2097 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สี่)  1 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2094 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย)  2 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2093 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก)  9 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2086 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง)  10 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2085 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม)  11 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2084 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ Health Gen Z"  11 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2084 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันแรก)  12 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย)  12 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันสุดท้าย)  13 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2082 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  13 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2082 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันแรก)  15 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2080 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สอง)  16 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2079 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สาม)  17 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2078 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  17 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2078 วัน ไม่ได้เช็ค  การศึกษาดูงาน  1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันสุดท้าย)  18 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2077 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Intensive course  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผู้แทนจากประเทศไทยผ่านการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13  19 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2076 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการเพชร SLC  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
2    ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1 *** ***
3    สำเนาเอกสารหน่วยงานต่างๆ 1 *** ***
4    กิจกรรม Academic day 1 *** ***
5     กิจกรรม Intensive course 1 *** ***
6    กิจกรรม เพชร SLC 1 *** ***
7    กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าเช่าสถานที่ร้านค้าภายนอกวันวิชาการ เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
2    รายรับเงินขายของวันวิชาการ เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
3    รายรับเงินสนับสนุนคอนเสิรต์วันวิชาการ เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
4    รายรับเงินจำหน่ายเครื่องดื่มคอนเสิรต์วันวิชาการ เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
5    กิจกรรม Intensive Course : รายรับค่าติว GAT นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดือนพ.ย.58 1.00 *** ***
6    กิจกรรม Intensive Course : รายรับติวเข้มเตรียมความพร้อม ป.6,ม.3,ม.6 (O-Net) เดือนพ.ย.58 1.00 *** ***
7    กิจกรรม Intensive Course : รายรับค่าติว GAT นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดือนธ.ค.58 1.00 *** ***
8    กิจกรรม Intensive Course : รายรับติวเข้มเตรียมความพร้อม ป.6,ม.3,ม.6 (O-Net) เดือนธ.ค.58 1.00 *** ***
9    กิจกรรม Intensive Course : รายรับค่าติว GAT นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดือนม.ค.59 1.00 *** ***
10    กิจกรรม Intensive Course : รายรับติวเข้มเตรียมความพร้อม ป.6,ม.3,ม.6(O-Net) เดือนม.ค.59 1.00 *** ***
11    รายรับ(ค่าดำเนินการนักเรียนสมัครสอบ สสวท.) เดือนต.ค.58 1.00 *** ***
12    สมาคมผู้ปกครองฯ : รายรับสนับสนุนค่าติวน.ร. ม.6 เดือนก.พ.59 1.00 *** ***
13    รายรับค่าติวเข้มเตรียมความพร้อม ป.6,ม.3,ม.6 (O-Net) เดือนมี.ค.59 1.00 *** ***
14    นางพรเพ็ญ : รายรับค่าจำหน่ายปากกาวันวิชาการ เดือนมี.ค.59 1.00 *** ***
15    รายรับค่าติวเข้มเตรียมความพร้อม ป.6,ม.3,ม.6 (O-Net) เดือนเม.ย.59 1.00 *** ***
16    รายรับค่าติว GAT นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดือนเม.ย.59 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บริหารฝ่ายฯ(ลิขวิคเปเปอร์ 2แท่ง*41.25(330.-),กระดาษกาว 2หน้าบาง 1นิ้ว 2*15(30.-),กระดาษกาว 2หน้าบาง 0.5นิว 2*7.50(15.-),กระดาษกาวย่น 1.5นิ้ว 2*19.50(39.-),สติกเกอร์ใส A4 4แพ็ค*120(480.-),กรรไกรใหญ่ Size 8 2*34.17(68.34),ตัตเตอร์ใหญ่(ด้ามเหล็ก) 1*34.17(34.17),แฟ้มสอด 10*13(130.-),แล็คซีน 1.5นิ้ว 10ม้วน*21(210.-),กระดาษปก 3แพ็ค*45(135.-),ใบมีด L-150 2 แพ็ค*8.50(17.-) 1 *** ***
2    18 พ.ค.58 อาหารว่าง บริหารฝ่ายวิชาการ 6 คน อาคารเฉลิมฯ 1 *** ***
3    22-25 พ.ค.58 อาหารว่าง บริหารฝ่ายวิชาการ(ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก 20คน ห้องวิชาการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
4    มิสลำเพย ค่าอาหารครู 2 คน,นักเรียน 10 คน ,พนักงานขับรถ 1 คน 1 *** ***
5    นางอาภรณ์ : ค่าทางด่วน 3วัน นครปฐม,กรุงเทพฯ(480.-),ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
6    น.ส.นันทนา : ค่าทางด่วน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน(150.-) ไปศึกษาดูงาน 1 *** ***
7    น.ส.นันทนา : ค่ารูปถ่ายและ CD รับรางวัลโอเน็ต(150.-),ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
8    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 1 คัน 1 *** ***
9    น.ส.ลำเพย : ค่าอาหาร นร.ม.ต้น 6*100(600.-)7/7/58,ม.ปลาย 33*100(300.-) 1 *** ***
10    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปม.บูรพา 1คัน*2,300 บาท 3/7/58(2,300.-) 1 *** ***
11    ร้านจัทราทิตย์ : ปากกาแดงหมึกเจล 4 ด้าน*25บาท 1 *** ***
12    นายสุเมธ : ค่าสมัครสอบในโครงการ TEDET(271คน)(2,7100.-),ค่าโอนเงิน(ระดับม.ต้น)(48.-),ค่าสมัครสอบในโครงการTEDET (385คน)(38,500.-),ค่าโอนเงิน(ระดับประถมศึกษา)(59.-) 1 *** ***
13    น.ส.สุพัตรา(แก้ว) : ค่าตอบแทนครูติวช่วงเช้า(59คาบ)23มิ.ย-23ก.ค.58 1 *** ***
14    น.ส.นันทนา : กระดาษ A4 2รีม(250.-),ปากกาไฮไลน์ 4ด้าม(29.36) 1 *** ***
15    นางโสภา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 4คน(400.-) 1 *** ***
16    น.ส.อมรรักษ์ : ขอเบิกเงินค่าขนมเครกเกอร์(150.-),ยูโร่คัสตาส(60.-) 1 *** ***
17    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปแข่งขัน Stack ที่ กทม. 1คัน*2,500บาท 1 *** ***
18    คุณวชิรพันธุ์ : ค่าจ้างวิทยากรมาฝึกซ้อมโขน 36,085บาท หัก ณ ที่จ่าย 1 *** ***
19    นายสุเมธ : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู,นร.,คนขับรถ 15/8/58(1,200.-),16/8/58 1 *** ***
20    น.ส.รจนา : ฟิวเจอร์บอร์ด 5แผ่น*200บาท(100.-),กระดาษ 100 ปอนด์ 1 *** ***
21    27/08/58 นายสุเมธ : ค่าตอบแทนกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ 1 *** ***
22    น.ส.นันทนา : ค่าเบี้ยเลี้ยง น.ร.ไปแข่งขันหมากล้อม จำนวน 12คน 1 *** ***
23    น.ส.ลำเพย : ค่าเบี้ยเลี้ยง น.ร.ไปแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 12 คน 1 *** ***
24    นางวีนา (ซอ) : ค่าอาหารกลางวัน น.ร. 6คน*50บาท(300.-),ครู 2คน 1 *** ***
25    นายสุเมธ : ค่าเบี้ยเลี้ยงน.ร.,ครู,คนขับรถ(800.-),ค่าทางด่วนพิเศษ 1 *** ***
26    น.ส.รจนา(ดิส) : พัดลมดูดอากาศเพดาน 6" 2ตัว*2,740บาท 1 *** ***
27    น.ส.รจนา (ดิส) : กากเพชร,กาวน้ำ,พู่กัน 1 *** ***
28    น.ส.ลำเพย : เงินรางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 *** ***
29    นางอาภรณ์ : ลิควิด 6แท่ง*41.25(247.50),โพสต์อิท 4ห่อ*15.42(61.68),ลวดเสียบกระดาษ 2โหล(132.30),คลิปหนีบกระดาษNo.110 3กล่อง *16บาท(48.-),แท่นหมึกน้ำเงิน 1อัน(20.84),หมึกเติมแท่นหมึกน้ำเงิน 1ขวด(6.50) 1 *** ***
30    น.ส.รัชนก (วันวิชาการ10ก.ย.58) : กระดาษ A4 1รีม(80.-),กระเป๋า Summer 6ใบ*80.25(481.50),ผ้าขนหนูของที่ระลึก 6ผืน*230บาท(1,380.-) 1 *** ***
31    ร้านศรีโสธร อาร์ต : ป้ายไวนิลงานวันวิชาการ ติดเสาไฟฟ้าหน้า ร.ร. 1 *** ***
32    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ม.มศว.สุขุมวิท 23 1คัน*2,500บาท 5/9/58 1 *** ***
33    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปแข่งขันทางวิชาการ ณ ร.ร.เซนต์คาเบรียล 1 *** ***
34    นายสุเมธ : ค่าส่งพัสดุไป สสวท.(เอกสารกระดาษคำตอบ TEDET) 1 *** ***
35    นางสาวิตรี (แขก) : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิทรรศการและนำเสนอผลงาน 1 *** ***
36    บริษัท ไอแอนด์ฯ : หมึกถ่ายเอกสารแคนนอน 3 ขวด*3,500บาท 1 *** ***
37    คุณสุรชัย : ค่าของที่ระลึกงานวันวิชาการ(กรอบรูปพระเทพฯ) 1 *** ***
38    น.ส.รจนา(ดิส) : ฟิวเจอร์บอร์ด 5mm. 4แผ่น(1,240.-),ฟิวเจอร์บอร์ด 3mm. 1 *** ***
39    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : ปากกาอิงค์จอย 100 RT ดีไซน์(คละลาย) สกรีน 1 *** ***
40    ร้านจันทราทิตย์ : โฟมอัดสี 30แผ่น*35บาท 1 *** ***
41    น.ส.รจนา (ดิส) : ฟิวเจอร์บอร์ด 20แผ่น(400.-),ถังน้ำ(200.-),สีอะคลีลิค 1 *** ***
42    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ร.ร.เตรียมฯ 1 *** ***
43    น.ส.รจนา(ดิส) : หมึก HP CE285A 1ตลับ*1,900บาท,หมึก Brother 1 *** ***
44    น.ส.รจนา(ดิส) : ผ้ากำมะหยี่ 2 เมตร 1 *** ***
45    นางมัลลิกา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ดูแล และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 1 *** ***
46    น.ส.อมรรักษ์ : ค่าทางด่วน(175.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-)ค่าใช้จ่าย 1 *** ***
47    น.ส.เปรมฤดี : ขนมรับรองภราดา วันซ้อมใหญ่โขน 1 *** ***
48    น.ส.อมรรักษ์ : ขอเบิกเงินเพิ่มจากค่าสมัครแข่งขันกีฬาสแต็ค 1 *** ***
49    นางวีณา(ศรี) : ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน 16คน*100บาท(1,400.-),คนขับรถ 1 *** ***
50    นางจิติมา : ค่าเบี้เลี้ยงคนขับรถ,ครู,นักเรียน(350.-),ค่าทางด่วน(200.-) 1 *** ***
51    น.ส.รจนา(ดิส) : หมึก Toner-Ori HP CE285A 1หลอด*1,985บาท 1 *** ***
52    น.ส.รจนา(ดิส) : External Hardisk 500 GB 1 *** ***
53    ร้านศรีโสธรฯ : ป้ายไวนิลขนาด 2.00*1.50ม. 6ผืน@1,700บาท 1 *** ***
54    นายสุเมธ : คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(125.-) 1 *** ***
55    คุณกิตติธัช : เกียรติบัตร A4 900ใบ@8บาท(77,200.-) 089/4432 1 *** ***
56    น.ส.นันทนา : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 42คน*100บาท(4,200.-),ครู 5 คน 1 *** ***
57    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ม.รามคำแหง หัวหมาก กทม. 1คัน*2,500บาท 1 *** ***
58    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 2คัน*2,800บาท 1 *** ***
59    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก 1คัน*2,500บาท 1 *** ***
60    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก 4คัน*2,500บาท 1 *** ***
61    น.ส.รัดดาวรรณ์ : เงินรางวัลการประกวดทำกระทง 1,200บาท*6 ระดับ 1 *** ***
62    น.ส.นันทนา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครูศึกษาดูงานวันวิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก 1 *** ***
63    น.ส.นันทนา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครูศึกษาดูงานวันวิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก 1 *** ***
64    นายสุเมธ : ค่าทางด่วน ไป ม.รามคำแหง สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ 1 *** ***
65    น.ส.นันทนา : ค่าเติมน้ำมันไป ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 *** ***
66    น.ส.นันทนา : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(750.-),ครู(500.-),คนขับรถ(250.-) 1 *** ***
67    น.ส.นันทนา : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 68คน*100บาท(6,800.-),ครู 14คน 1 *** ***
68    คุณอุดม : ค่ารถตู้ ไป ซีคอนสแคว 2คัน*2,400บาท *1วัน 28/11/58 1 *** ***
69    น.ส.นันทนา : กรรไกรใหญ่ 2อัน*34.17(68.34),ลิควิด 6แท่ง(233.76),คัตเตอร์ใหญ่ 1อัน*26.67(26.67),กระดาษกาว 2หน้า 3M 4ม้วน8135บาท(540.-),กระดาษปกสี่ขาว 5รีม(220.-),ปากกาน้ำเงิน 50ด้าม*2.10(105.-),กาว UHU 2แท่ง*42.50(85.-),ตัวแม็กเล็ก 2ตัว*50บาท(100.-) 1 *** ***
70    น.ส.สุพัตรา(แก้ว)(เพชร SL) : แฟ้มแดง 3เล่ม*104.86(314.58),กาวUHU 2 หลอด*42.50(85.-) 1 *** ***
71    8/06/58 บริหารฝ่ายวิชาการ (ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก) จำนวน 1 คน ณ ห้องวิชาการ 1 *** ***
72    5/08/58 วันวิชาการ : ครูมาซ้อมโขน จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
73    10/09/58 งานวันวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
74    14-16/09/58 กิจกรรม Intensive Course จำนวน 6คน ณ ห้องประชุมชั้น4 JMLC 1 *** ***
75    23-27/11/58 เพชร SLC ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
76    นายสุเมธ (เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน จำนวน 33คน*100บาท(3,300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2คน*100บาท(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครูดูแลนักเรียน 3คน*100บาท(300.-) 1 *** ***
77    น.ส.อมรรักษ์ (เพชร SLC) : ค่าสมัครนักเรียน 24คน*200บาท (4,800.-),ค่าอาหารนักเรียน 2วัน22คน*300บาท(6,600.-),ค่าอาหารนักเรียน(150.-),ค่าอาหารครู 2คน *2วัน*150บาท(600.-),ค่าอาหารคนขับรถ 2คน 2คัน 2วัน(600.-),ค่าทางด่วน 2วัน 2คน(640.-),ค่าน้ำดื่ม(330.-),ค่าพวงมาลัย(60.-),ค่าอาหารคนขับรถไปส่งนักเรียนเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ไป-กลับ(200.-) 1 *** ***
78    น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนไปแข่งหมากล้อม ที่ AC บางรัก 36คน*100บาท(3,600.-),ค่าเบี้ยเลีั้ยงครู(100.-) 1 *** ***
79    น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC): แข่งขัน Stack ที่ ซีคอนสแควร์ ค่าสมัครนักเรียน 24คน*50บาท(1,200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 14คน*300บาท(4,200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 150*9(1,350.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2คน 2วัน *150บาท(600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คน (300.-),ค่าทางด่วน(120.-),ค่าพวงมาลัย 2วัน(60.-) 1 *** ***
80    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 24*50(1,200.-),ครู 2*50(100.-) 1 *** ***
81    นายสุเมธ : เบี้ยเลี้ยงนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม จำนวน 10คน 1 *** ***
82    น.ส.สุพัตรา (แก้ว) : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คน พานักเรียนไปรับรางวัล 1 *** ***
83    นางวีณา : ค่าอาหารครู,นักเรียนและพนักงานขับรถ 1 *** ***
84    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 11*100บาท(1,100.-),ครู 2*100บาท(200..) 1 *** ***
85    น.ส.รจนา (ดิศ) : รางเดินสายไฟ 3 เส้น*300บาท 1 *** ***
86    น.ส.ศิรินันท์ (บริหารฝ่าย) : แฟ้มอ่อนขนาด A4 3แพ็ค*30(90.-) 1 *** ***
87    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ม.เกษตรศาสตร์ กทม. 1คัน*2,500บาท 1วัน 1 *** ***
88    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 1คัน 1 *** ***
89    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 1 คัน*2,200บาท*1วัน 21/1/59 1 *** ***
90    น.ส.ลำเพย : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 3คน*100บาท(300.-),ครู 1 คน*100บาท 1 *** ***
91    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขัน 28คน*100บาท(2,800.-),ครู 1คน 1 *** ***
92    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 12คน*100บาท(1,200.-),ครู 4คน*100บาท(400.-) 1 *** ***
93    น.ส.อมรรักษ์(กิจกรรมเพชร SLC) ส่งนักเรียนไปแข่งขัน Stack 30ม.ค.59 ณ ซีคอนบางแค : ค่าสมัครนักเรียนคนละ 50*29(1,450.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 27*150(4,050.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2คน *150.-(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 150*2(300.-),ค่าทางด่วน 2ค้น(320.-) 1 *** ***
94    อาหารว่าง กิจกรรม Intensive Course 26-28ม.ค.59 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารJMLC 1 *** ***
95    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 14คน@100บาท(1,400.-),ครู 1คน(100.-) 1 *** ***
96    บริษัท ดีไอดี ติวฯ (Intensive course): ค่าทำเอกสารประกอบการติว GAT เล่มวิชา-GAT ความคิด 1 *** ***
97    บริษัท ดีไอดี ติวฯ(Intensive course) : ค่าดำเนินการและค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม GAT ระดับ 1 *** ***
98    นางพรเพ็ญ(Intensive course) : ค่าติวนักเรียนตอนเช้า ส.ค.-ก.ย.58 1 *** ***
99    คุณธฤษวรรณ : ค่าวิทยากรติว ม.6 วิชาอังกฤษ,คณิต 25,28 ก.ย.58 1 *** ***
100    นางพรเพ็ญ(Academic day): ค่าจัดนิทรรศการ 10กลุ่มสาระและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 1 *** ***
101    คุณสุธนันท์ : ค่าเอกสารติวโอเน็ต ม.6(56,980.-),ม.3(24,200.-),ป.6(22,000.-) 1 *** ***
102    คุณภารุวัฒน์ : ค่าวิทยากรติวโอเน็ต 21,000บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 1 *** ***
103    คุณเกรียงไกร : ค่าวิทยากรติวโอเน็ต 21,000บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 1 *** ***
104    คุณพงษ์พิพัฒน์ : ค่าวิทยากรติวโอเน็ต 21,000บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 1 *** ***
105    คุณสุรศักดิ์ : ค่าวิทยากรติวโอเน็ต 21,000บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 1 *** ***
106    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขันหมากล้อม 26คน*100บาท 1 *** ***
107    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้่ยเลี้ยงนักเรียน 4 คน*100บาท แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 1 *** ***
108    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปร.ร.อัสสัมชัญบางรัก กทม. 2คัน*2,500บาท 1 *** ***
109    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คัน 1 *** ***
110    น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC)แข่งขันวิชาการ ที่ ACT : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2วัน 18x100 (1,800.-),ค่าเบี้ยเลี้ยวครูผู้ดูแล 2 วัน 2x100(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1คน(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(1วัน) (160.-) 1 *** ***
111    น.ส.นันทนา(เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน เดินทางไปแข่งขัน 41 คน(4,100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ดูแล 6คน(600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คน(200.-),ค่าทางด่วน(475.-) 1 *** ***
112    นายสุเมธ(เพชร SLC ฝึกอบรมหมากล้อม) : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (1,300.-),ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ(2,470.-) 1 *** ***
113    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 6คน*100บาท(600.-),คนขับรถ 1 *** ***
114    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1คน*100 บาท 1 *** ***
115    นายสุเมธ : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(500.-),ค่าทางด่วน(950.-) 1 *** ***
116    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าทางด่วน(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8คน(800.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-) 1 *** ***
117    น.ส.อมรรักษ์ : ค่าทางด่วน(60.-),เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-) 1 *** ***
118    1-2/02/59 Intensive Course อาหารรับรอง ติวนักเรียน ม.6 จำนวน 12คน 1 *** ***
119    9-12/02/59 Intensive Course อาหารรับรอง ติว O-Net นักเรียน ม.3 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคาร JMLC 1 *** ***
120    น.ส.นันทนา (เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 30/11/58,1/12/58 (46*100 =7,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (12*100=1,200.-)ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(4*100=400.-),ค่าทางด่วน(240.-) 1 *** ***
121    15-18/02/59 อาหาร (Intensive course) : งานติว O-Net นักเรียน ป.6 จำนวน 2 คน ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารJMLC 1 *** ***
122    น.ส.ลำเพย (กิจกรรมฐานการรับรู้ตามรอยพ่อหลวง) : หนังสือรวมพลคนรักกล้วยไม้,กล้วยไม้ไทย 2สวนพฤษศาสตร์,พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 1(5,457.-),หนังสือHILD FLOWERS (1,430.-),สารานุกรมไทยสมุุไพรไทย,CD-ROM -สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 1 *** ***
123    น.ส.ศิรินันท์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2คน*100บาท(200.-),ครู 1คน*100บาท(100.-),คนขับรถ1คน*100บาท(100.-),ค่าทางด่วน(210.-)สอบแข่งขัน USO 19/03/59 ณ ร.ร.ปทุมคงคา เอกมัย กทม. 1 *** ***
124    น.ส.ลำเพย(กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามารอยพ่อหลวง) : เสื้อกาวน์สำหรับใช้ในห้องแล็ปทดลองวิทย์ฯ (23,875.-),ค่าปักเสื้อกาวน์(4,000.-) 1 *** ***
125    น.ส.ศิรินันท์ : ปากกาลบคำผิด 5แท่ง*40บาท(200.-),กรรไกร ขนาด 8นิ้ว 5อัน*34.17(170.35),คัตเตอร์ 5อัน*26.67(133.35),ปากา 1กล่อง(129.-) 1 *** ***
126    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนสอบแข่งขัน 16คน*100บาท(1,600.-),ครู 2คน*100บาท(200.-),คนขับรถ 2คน*100บาท(200.-) แข่งขันวันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบสอง) 14/3/59 1 *** ***
127    น.ส.นันทนา(บริหารฝ่าย) : ซองพลาสติก A4 (60.-),ลิขวิดเปเปอร์(98.19) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (33)
ขอเชิญผู้ปกครอง ครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558
คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project) ม.บูรพา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ขอเชิญนักเรียนที่สมัครร่วมโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการเพชร SL เจียระไนเพชร SLC ภาคเรียนที่ 1/2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวช่วงเช้า โครงการ Intensive course ภาคเรียนที่ 1/2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ขอเชิญคุณครูทุกท่านประชุมตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานบูรพาวิชาการ ในวันที่ 7,9 กรกฎาคม 2558
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานบูรพาวิชาการ ปี 2558 ในวันที่ 7,9 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" ในวันที่ 10 กันยายน 2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือนกันยายน 2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558
ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Intensive Course ในวันที่ 14-16 กันยายน 2558
คณะกรรมการงานวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ผู้ช่วยวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
กิจกรรม Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรม SLC Gifted Open House 2015 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถมปลาย และคณะครู เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 ในวันที่ 27-29 มกราคม 2559
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมเกษตร , การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดการความร่วมมือทางการศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ "ACR พัฒนาภาษาสู่อาเซียน" เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 26 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 จากการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและคณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (30 )
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558
ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558
การสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
การติวโครงการ Intensive course ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (วันแรก)
การประชุมคุณครูผู้สอนตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หน้าแถวตอนเช้า ของมิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558
การเรียนเสริมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพ็ชร SLC ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ"(ฝ่ายปฐมวัย) ในวันที่ 10 กันยายน 2558
งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" ในวันที่ 10 กันยายน 2558
คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2558
การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 11 มกราคม 2559
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมเกษตร , การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการความร่วมมือทางการศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2559
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ Health Gen Z" โดยบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมกีฬานัดพิเศษ ครอสเวิร์ดและเอแม็ท มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ อินวิเทชั่น ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถมต้น มอบเกียรติบัตรแก่เด็กชายศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาวหทัยภัทร สุภัทราธร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานศึกษา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมศึกษาดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559
ผู้ช่วยวิชาการและคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559