Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ สมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
4.  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน รักความเป็นไทย (2.1.3(7)
5.  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์
6.  6. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ ร้อยละของ ผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-score40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(6)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้ในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการ สมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพผ่าน
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน รักความเป็นไทย สุจริตอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป
6.  5. ผู้เรียนร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์
7.  6. ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ ร้อยละของ ผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-score40.00 ในกลุ่มสาระภาษาไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D นักเรียนแข่งขัน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D วันสำคัญ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันแรก)  15 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2325 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภูท วันแรก  24 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2316 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดดีสุนทรภู่ วันสุดท้าย  25 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2315 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสำคัญ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (เดือนที่สอง)  8 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันคัดลายมืองานสัปดาห์นักบุญหลุยส์  15 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2295 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย วันสัปดาห์นักบญหลุยส์  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  29 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2281 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสำคัญ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย"  27 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2252 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  3 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2245 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าแข่งขันตอบปัญหาหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  9 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2148 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนแข่งขัน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ายภาษาไทย 1 *** ***
2    สมุดบันทึกการอ่าน 1 *** ***
3    สมุดแบบฝึกหัดสะกดคำ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วันภาษาไทย 1 *** ***
2    ผลิตสื่อกลุ่มสาระฯ 1 *** ***
3    สมุดบันทึกการอ่าน 1 *** ***
4    สมุดแบบฝึกหัดสะกดคำ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่ายไกลกังวัล เดือนส.ค.58 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มิสภรณุต: วันสุนทรภู่(สติกเกอร์ใส A4 1รีม120(120),สติกเกอร์ใสขนาดโปสเตอร์ 10 แผ่น*12ผ120),กระดาษ A4 1รีม*78(78),กระดาษโปสเตอร์บางคละสี 10แผ่น*2.90(25),ใบประกาศ 36ใบ*5(180),ลูกแม็ค No,35-1M 3กล่อง*6.75(20.25) ) 1 *** ***
2    มิสรจนา : สีไม้,ดินสอ,กบเหลา,ยางลบ,ฟิเจอร์บอร์ด 1 *** ***
3    คุณกิตติธัช : หนังสือการอ่าน ป.1-ม.6 2,650เล่ม*14บาท 1 *** ***
4    ทำป้ายวันภาษาไทย 1 *** ***
5    น.ส.รจนา : ค่าของรางวัลวันภาษาไทย 1 *** ***
6    นางวีนา : สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 2 โหล(288.-),เกียรติบัตร 60แผ่น (300.-),ปากกาไฮไลน์(คละสี) 10แท่ง(190.68),กระดาษสีสองหน้า(คละสี) 60แผ่น(150.-),ลูกแม็กซ์ 10-1M 1โหล(52.56),กระดาษกาวบางสองหน้า 1นิ้ว 1โหล(180.-),กระดาษโฟโต้ 1 แพ็ค(180.-),กระดาษกาวสองหน้าหนา 3M 5ม้วน(675.-) 1 *** ***
7    นางวีนา : ค่าดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งเวทีวันภาษาไทย 29/7/58 1 *** ***
8    นางวีนา : ของที่ระลึก กล่องอาหาร&กระเป๋า 6ชุด*199บาท 1 *** ***
9    นางเจรดา : ค่าที่พัก 3วัน 2คืน รวมอาหารบุฟเฟ่ต์ 4มื้อ*1,1000บาท 1 *** ***
10    นางเจรดา (ค่ายไกลกังวล 2) :ค่าน้ำมัน(710.-),ค่าทางด่วน(70.-),ค่าที่จอดรถ(45.-),ค่าอาหารกลางวัน(320.-) 1 *** ***
11    คุณอุดม : ค่ารถตู้ ไปสำรวจค่ายไกลกังวล 2 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 *** ***
12    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไปค่ายกลุ่มสาระ ที่หัวหิน จ.ประจวบฯ กทม. 1 *** ***
13    นางเจรดา : ค่าที่พัก Chaam eco camp Resort (38,500.-),ค่าเข้าชม 1 *** ***
14    คุณอุดม : ค่าน้ำมัน+ค่าทางด่วน+ค่าที่จอดรถ เดินทางจากฉะเชิงเทรา 1 *** ***
15    นางเจรดา (ค่ายไกลกังวล 2) : ค่าป้ายไวนิล(225.-),ของรางวัล(2,968.50),กิจกรรมฐาน(1,480.50),หมวก(2,307.50),ค่าอาหารกลางวัน(5,075.-),ค่าอาหารว่าง(3,471.-) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
 - 2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านซื่อสัตย์สุจริตจากกิจกรรม การแข่งขัน
 - 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานในห้องเรียนและงาน ที่มอบหมาย
 - 4. ข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ(O-NET)
 - 5. แบบรายงานการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
 - 6. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์กลางภาคเรียนและปลาย ภาคเรียน
 - 7. ปพ.5

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (6)
ขอเชิญผู้ปกครอง ครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
ขอเชิญคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญชมการโต้วาที ญัตติ "เปิดคาสิโนถูกกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ" เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าแข่งขันตอบปัญหาหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภู่ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558
นักเรียนระดับ ป.1-ป.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
การโต้วาที ญัตติ "เปิดคาสิโนถูกกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ" เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2558