Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.  2.1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (1.2, 1.2.1-1.2.2)
2.  2.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ(2.1,2.1.1-2.1.2,2.2,2.2.1-2.2.2,2.3,2.3.1-2.3.2,2.4, 2.4.1-2.4.2)
3.  2.3 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม(3.1,3.1.1-3.1.5,3.2,3.2.1,3.3,3.3.1-3.3.2,3.4,3.4.1)
4.  2.4 .เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา(4.1,4.1.1-4.1.2,4.2,4.2.1-4.2.4,4.3,4.3.1-4.3.4,4.4, 4.5,4.5.1-4.5.2,4.6,4.6.1-4.6.4,4.7,4.7.1-4.7.4)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(3)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C ประเมินผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  10 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2300 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 ฝ่ายปฐมวัย จัดประกวดมารยาทไทย  31 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2248 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส  28 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2220 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2559  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (3)
ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ขอเชิญผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 28 กันยายน 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 28 กันยายน 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ในวันที่ 27 มกราคม 2559