Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 613 โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach

วัตถุประสงค์
1.  2.1 เพื่อให้ครูมีแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่มีคุณภาพ (ม.1.2-4.4.7)
2.  2.2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย (ม.1.2-4.4.7)
3.  2.3 เพื่อให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (ม.5.10)
4.  2.4 เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ม.9.2)
5.  2.5 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก
6.  2.6 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / งาน / กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายปฐมวัย (G 1.1)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(50)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(48)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(48)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 613 โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 613 โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 613 โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ 50   50   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C ประเมินผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A  สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (50)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ระยะเริ่มต้นโครงการ  6 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2304 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย  13 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2297 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล  13 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2297 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร  14 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2296 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  14 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2296 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย  15 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2295 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย  15 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2295 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว  16 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2294 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว  16 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2294 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เม็ดบัวลอยแก้ว"  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าว"  17 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2293 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หมู  20 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2290 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7และนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว"  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด"  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน"  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ"  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น"  21 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2289 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3และห้องปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น"  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา"  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว"  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี"  22 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2288 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง"  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์"  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง"  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก"  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้"  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า"  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน"  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี"  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์"  24 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2286 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักทอด"  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก"  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย"  27 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2283 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง"  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้"  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่"  28 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2282 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว  29 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2281 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558  31 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2279 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559
 นิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ปีการศึกษา 2558  7 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2272 วัน ไม่ได้เช็ค   ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 613 โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach ของหน่วยงาน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (48)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หมู ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1และห้องปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เม็ดบัวลอยแก้ว" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวผัด 4 สหาย" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ต้มจืดผัดกาดขาวเต้าหู้ไข่" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (48 )
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เม็ดบัวลอยแก้ว" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวผัด 4 สหาย" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" ในวันที่ 24กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักทอด" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1และห้องปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หมู ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558
ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมงานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558