Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม สอด- คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น( 7.1,7.3) TQA2.1, TQA 6.1, TQA 6.2,G9.1,G10,G7.1
2.  2.เพื่อพัฒนางานและนำสู่การใช้ของหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (7.1,7.2,7.3,7.4.1,7.4.5) TQA 2.2,6. TQA 1.1, G1.1 G2.1,G6.3,G7.1
3.  3.เพื่อรายงานสรุปผลความต้องการ ของครู ผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย(7.1,7.4 ,7.2,7.4.3) 3.1, TQA 6.1,G3.1 G9.1,G10, ,G6.1,G7.2
4.  4.เพื่อรายงานสรุปผลประเมิน การใช้หลักสูตรปฐมวัย (7.2,7.4.4)TQA 6.1,G2.2,G 6.2,G6.4,G7.3
5.  5.เพื่อรายงาน สรุปผล การทำวิจัยและการนำวิจัยไปใช้ ของครู ข้อมูลและกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อ ความคุ้มค่า(5.6,7.2 ) G9.2,G6.4, G7.3

-ปฏิทินแผนงาน(17)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (17)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
10 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P  1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   P 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D  2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   D 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   C 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A  4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน
17 พ.ค. 2558 28 ก.พ. 2559   A 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2067 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  13 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2266 วัน ไม่ได้เช็ค   2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.รจนา(ดิศ) : หมึก HP Laserjet 26A 1 *** ***
2    น.ส.มลฤดี (จัดเก็บเอกสารต่างๆ รวบรวมเข้าเล่ม) : กระดาษ A4 10รีม*80บาท(800.-),กระดาษปกสีขาว A4 5ห่อ*45บาท(225.-) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ของหน่วยงาน งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)