Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 409งานดนตรีและการแสดง

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(26)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(4)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 409งานดนตรีและการแสดง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 409งานดนตรีและการแสดง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 409งานดนตรีและการแสดง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (26)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
15 พ.ค. 2558 18 พ.ค. 2559   D 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1987 วัน
15 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2558   D 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2371 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   D 2.5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องดนตรีทุกชนิด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   D 2.6 จัดการแสดงดนตรีและการแสดงต่อต้านยาเสพติด ในโอกาสต่าง ๆ (10.3.1)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559    2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559    2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   D 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   D 2.10 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   D 2.11 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   C 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   C 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   C 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   C 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   C 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   A 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   A 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   A 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   A 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
15 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2559   A 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1974 วัน
09 พ.ย. 2558 09 พ.ย. 2558   D  คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner" 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2178 วัน
02 พ.ย. 2558 30 พ.ย. 2558   D กิจกรรมลอยกระทง 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2157 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี KCC Music Festival  26 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2222 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner"  9 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2178 วัน ไม่ได้เช็ค   คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner"  9 พ.ย. 2558 - 9 พ.ย. 2558
 งาน SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  25 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมลอยกระทง  2 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
 SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  25 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมลอยกระทง  2 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
 วงโยธวาทิต ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือก)  7 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1)  15 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559
 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ KCC  9 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2117 วัน ไม่ได้เช็ค  2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก  18 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 งาน"สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์"  8 เม.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 2027 วัน ไม่ได้เช็ค  2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1)  15 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจากการสนับสนุนวงโยฯ 1 *** ***
2    รายรับจากการเช่าชุดการแสดง 1 *** ***
3    รายรับสนับสนุนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 *** ***
4    รายรับจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     กิจกรรมวงโยธวาฑิต 1 *** ***
2     กิจกรรมดนตรีไทย 1 *** ***
3    กิจกรรมนาฏศิลป์ 1 *** ***
4    กิจกรรมดนตรีสากล 1 *** ***
5    กิจกรรมวันลอยกระทง 1 *** ***
6    กิจกรรมหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์ 1 *** ***
7    กิจกรรมนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    18/11/58 น.ส.รัดดาวรรณ์ : เงินสนับสนุนงานหลวงพ่อพุทธโสธร เดือนพ.ย.58 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บริษัท เทคนิคการ์ฯ ซื้ออะไหลเครื่องดูดฝุ่น กรองฟิลเตอร์(2,696.40),กรองอากาศ ห้องวงโยฯ 1 *** ***
2    ม.วีรวัฒน์ : สอนดนตรีระดับประถม(ปากกาไวท์บอร์ด น้ำเงิน,แดง,ดำ 8 ด้าม(103.36),คัดเตอร์ด้ามเหล็ก34.17),กรรไกร 7 นิ้ว(30.-) 1 *** ***
3    ม.ศรัณย์ : งานวงโยธวาฑิต(แลกซีน 1.5 นิ้ว 3 ม้วน*21(63),ไม้บรรทัดฟุตเหล้ก 2 อัน*13.75(27.50),ลูกแม็กยิง T3-10M 2 กล่อง*23(46),ปากกาน้ำเงิน 10ด้าม*2.70(27),ดินสอ 2ฺB 12*3.75(45),กระดาษสี 20*2.50(50),กาวยู้ฮู 2แท่ง*42.50(85),คัตเตอร์ 2 อัน*19.59(39.18),สเปรย์ดับกลิ่น 2*129(258),เทปกาว 2 หน้าบาง 1.5นิ้ว 4*15(60) ) 1 *** ***
4    น.ส.รจนา : เครื่องสำอาง 1 *** ***
5    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : ปิคโคโล Yamaha รุ่น YPC-62 1เครื่อง*34,500 บาท 1 *** ***
6    น.ส.รจนา : สเปรย์ปรับอากาศ,น้ำยาล้างจาน,กล่องพลาสติก 2ใบ 1 *** ***
7    น.ส.รจนา : เก้าอี้ไฮโดลิค,กระจกเงา(6,600.-),โหม่ง,ฉาบ,ค่าส่ง,ค่าโอน(8,785.-) 1 *** ***
8    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : ไมโครโฟนShure รุ่นBeta-58 1ตัว*9,350บาท 1 *** ***
9    น.ส.รจนา(ดิส) : แม่กุุญแจ(516.-),น้ำยาเช็ดกระจก(190.-),ปลั๊กไฟฟ้า 1 *** ***
10    นายรัฏฐา : กลองยาว 9" 10ใบ(12,500.-),กลองแขก 1 คู่(5,860.-),ผืนระนาดไม้ชิงชัง(7,000.-),ผืนระนาดทุ้ม(7,500.-) 1 *** ***
11    น.ส.รจนา (ดิส) : ปลั๊กไฟยาว 20 เมตร 2 อัน*1,290บาท 1 *** ***
12    บริษัท อินไซด์ฯ : เครื่องดนตรี Inv.No.5807/039 ลว.20/7/58 14"Evans 1 *** ***
13    บริษัท ดีไฮจีนิคฯ : ซักพรมห้องวงโยและห้องทำงานวงโย 1 *** ***
14    น.ส.เปรมฤดี : วงโยธวาฑิต ผักตำลึง 1 *** ***
15    น.ส.เปรมฤดี : ข้าวโพดหวาน รับรองวงโยธวาฑิต 1 *** ***
16    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : บีแฟลต คลาริเน็ต Yamaha#031134รองกีอกพร้อมปรัช 1 *** ***
17    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : ฟลู้ท Yamaha รุ่น YFL-221 1เครื่อง@16,500บาท 1 *** ***
18    หจก.สุนทร-พรทิพย์ : ค่ารถบัสปรับอากาศไปแข่งขันดนตรี หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 *** ***
19    แอ๊บโซลุท แบนฯ : เสื้อสูทนักดนตรี 27ตัว@1,500บาท(40,500.-),เสื้อสูท 1 *** ***
20    แอ๊บโซลุท แบนฯ : ถุงสูท 50ใบ@80บาท 59/2558 ลว.10/11/58 1 *** ***
21    น.ส.รจนา(ดิศ) : ข้าวเหนียวหมู+ไก่ 250*10บาท 1 *** ***
22    น.ส.รัดดาวรรณ์ : เงินรางวัลการประกวดทำกระทง 1,200บาท*6ระดับ 1 *** ***
23    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าอุปกรณ์ประกอบการแสดง งานลอยกระทง 1 *** ***
24    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าทางด่วนนำชุดนักแสดงที่เข่าไปส่งคืน 1 *** ***
25    น.ส.รจนา(ดิศ) : อุปกรณ์ขบวนพาเหรด (2,592.-),ค่าป้ายพระบรมสาทิศลักษณ์ 1 *** ***
26    แอ๊บโซลุท แบนฯ: หมวกเฮลเมท 32ใบ@765บาท(24,480.-),พู่ 15อัน 1 *** ***
27    น.ส.รจนา(ดิศ) : ผ้าเย็น,นมเปรี้ยว,ลูกอม(2,672.-),ป้ายชื่องาน,กระทงใหญ่ 1 *** ***
28    น.ส.รจนา (ดิศ) : ค่ารถเครื่องเสียงงานแห่หลวงพ่อ 1 *** ***
29    3/11/58 พานักเรียนไปชมการแข่งขัน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 60คน 1 *** ***
30    13-14/11/58 งานดนตรีและการแสดง 1 *** ***
31    22/11/58 งานดนตรีและการแสดง ณ วัดโสธร 1 *** ***
32    25/11/58 กิจกรรมวันลอยกระทง 1 *** ***
33    บริษัท ศูนย์พัฒนาฯ : เบส Yamaha 1 เครื่อง@6,500บาท,อัลโด แซกโฟน 1 *** ***
34    น.ส.รจนา(ดิศ) : เครื่องสำอาง,แป้ง,รองพื้น 1 *** ***
35    นายรัฐฎา (วงโยฯ) : กางเกงสแลค 10ตัว 1 *** ***
36    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าชุดการแสดงงานลอยกระทง 1 *** ***
37    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถไปเอาชุดการแสดง ไป-กลับ 1 *** ***
38    นายศรัณย์ : รางปลั๊กไฟ,ชุดตกแต่งบอร์ด,ล้างรูป 1 *** ***
39    น.ส.รจนา(ดิศ) : ค่าเครื่องสำอางค์ 1 *** ***
40    น.ส.รจนา (ดิศ) : แป้ง Camela 1ตลับ 1 *** ***
41    นายศรัณย์ (วงโยธวาฑิต) : โปสเตอร์สีอ่อน ค,ะสี11แผ่น(30.30),ตัวแม็กซ์ HD 10 4ตัว(200.-) 1 *** ***
42    น.ส.ณัฐตินา(งานสงกรานต์) : ผ้าขนหนู 15ผืน*230บาท 1 *** ***
43    น.ส.ณัฐตินา รุจิพงษ์ : ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 9 รูป (รูปละ 200 บาท) งานวันสงกรานต์ 7/4/59 1 *** ***
44    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ธงสาย 24 เส้น 1 *** ***
45    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ดอกไม้ถวายพระ,พวงมาลัย 1 *** ***
46    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ตับจาก 50 ตับ*5บาท กิจกรรมงานวันสงกรานต์ 1 *** ***
47    อาหารรับรอง ต้อนรับวิทยกร(ดนตรีและการแสดง) ณ ห้องวงโยฯ 1 *** ***
48    อาหารรับรอง งานวันสงกรานต์ จำนวน 20 คน ณ ห้องรับรองสมาคม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 409งานดนตรีและการแสดง ของหน่วยงาน งานดนตรีและการแสดง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (4)
คณะครูและนักเรียนวงโยธวาฑิตร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี KCC Music Festival ในวันที่ 26 กันยายน 2558
คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
วงโยธวาทิต ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือก) ในวันที่ 7 มกราคม 2559
ขอเชิญร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 8 เมษายน 2559