Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วย งานวิชาการ2.เพื่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 3. สารสนเทศการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาของฝ่ายวิชาการ 4.เพื่อให้ครูมีการสร้างห้องเรียน / แหล่งการ เรียนรู้คุณภาพที่เป็นต้นแบบ 7.3.2 (2) 5.เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้ รับหมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 7.9 6. เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิเยาวชน และรับ ผิดชอบคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 8.3.2 (1) 7. เพื่อให้ผู้บริหารมีการให้คำแนะนำคำปรึกษา ทางวิชาการ และการเอาใจใส่การจัดการ ศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 8.6 8.เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา 13.1 9.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ภายในสถานศึกษา 13.2 10.เพื่อการจัดข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการ ความรู้ให้เป็นระบบ 11.เพื่อการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 12. เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานให้เป็น ระบบ

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(69)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(44)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(11)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P แต่งตั้งกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P จัดทำคำสั่งการบริหารงานฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P จัดทำตารางปฏิบัติงานบริหารฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กิจกรรม Academic day 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กิจกรรม เพรช SLC 38   38   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กิจกรรม Intensive course 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กิจกรรมติวเจียระไนเพชร 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
01 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กิจกรรมธุดงคศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    คณะครูอบรม สัมนา 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    Open House 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
04 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
14 ธ.ค. 2559 14 ธ.ค. 2559   D ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1777 วัน
10 ม.ค. 2560 16 ม.ค. 2560   D ประกวดคำขวัญวันครู 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1744 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (69)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
  นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันแรก)  20 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1985 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
  นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันที่สอง)  21 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1984 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
  นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันที่สาม)  22 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1983 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการสอนและพัฒนาหุ่นยนต์และหารือความร่วมมือกับบริษัท Learning STEM Co.,Ltd.Japan  23 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1982 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
  นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันที่สี่)  23 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1982 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการจัดการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  24 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1981 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
  นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันสุดท้าย)  24 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1981 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ประจำปีการศึกษา 2559  1 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1973 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมติวเจียระไนเพชร  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนร่วมกิจกรรมติวเสริมเจียระไนเพชร SLC  3 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมติวเจียระไนเพชร  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1956 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (วันแรก)  18 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1956 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (วันสุดท้าย)  19 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1955 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  23 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1951 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
  นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19  29 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1945 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคกลาง  2 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1942 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1  3 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1941 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร  7 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1937 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  7 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1937 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ผู้อำนวยกาพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  28 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1916 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนโครงการ ASMO THAI เข้าร่วมการสอบ (วันแรก)  4 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1909 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนโครงการ ASMO THAI เข้าร่วมการสอบ (วันสุดท้าย)  5 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1908 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  19 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1894 วัน ไม่ได้เช็ค  Open House  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ระดับจังหวัด)  20 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1893 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  2 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1880 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมสอบ TDET  4 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1878 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 งานวันวิชาการ “ วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม ”  6 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1876 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic day  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  29 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1853 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  29 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1853 วัน ไม่ได้เช็ค  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU  4 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (วันแรก)  2 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1819 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (วันสุดท้าย)  8 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1813 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ประชุมตัวแทนฝ่ายการศึกษาโรงเรียนเอกชน  6 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1785 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมการจัดอบรมครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559  6 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1785 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2559  8 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1783 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  10 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1781 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  10 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1781 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  11 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1780 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลจากการสอบ ASMO  13 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1778 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  14 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1777 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  14 ธ.ค. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
 การแข่งขันเยาวชนต้านยาเสพติดหนองแคแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11  17 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1774 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การประกวดคำขวัญวันวันครู  11 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกวดคำขวัญวันครู  10 ม.ค. 2560 - 16 ม.ค. 2560
 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11  22 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1738 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด โครงการ "Logic Crossword Game 2016"  27 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันกีฬาสแต็ค มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 (ย่าโมเกมส์)  28 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1732 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017  28 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1732 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2016  28 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1732 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.3 (วันแรก)  30 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1730 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.3 (วันที่สอง)  31 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.3 (วันที่สาม)  1 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1728 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.3 (วันที่สี่)  2 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1727 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.3 (วันสุดท้าย)  3 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1726 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันแรก)  6 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1723 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน English Speech Contest ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  6 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1723 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่สอง)  7 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1722 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่สาม)  8 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1721 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่สี่)  9 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1720 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ติว O-net นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันสุดท้าย)  10 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1719 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Intensive course  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล อิทิเวชั่น ครั้งที่ 2 (วันแรก)  11 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1718 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล อิทิเวชั่น ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย)  12 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1717 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ Physics battle ครั้งที่ 5  25 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1704 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 6  15 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันแรก)  23 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1678 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันสุดท้าย)  24 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1677 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูอบรม สัมนา  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันหมากล้อม"ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 11"  1 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1669 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)(วันแรก)  13 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1657 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)(วันที่สอง)  14 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1656 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)(วันที่สาม)  15 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1655 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)(วันที่สี่)  16 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1654 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)(วันที่สี่)  17 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1653 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)(วันสุดท้าย)  18 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1652 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม เพรช SLC  1 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียนในรายการค่าเอกสาาร 1 *** ***
2    รายได้จากหน่วยงานต่างๆค่าเอกสาร 1 *** ***
3    รับเงินจากการเช่าร้าน (Academic Day) 1 *** ***
4    รับเงินจากนักเรียนและสมาคมฯ 1 *** ***
5    รับเงินจากนักเรียนค่าเอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    กิจกรรมผลิตเอกสารกลุ่มสาระฯ 1 *** ***
3    กิจกรรม Academic Day 1 *** ***
4    กิจกรรม Intensive 1 *** ***
5    กิจกรรม เพชร SLC 1 *** ***
6    กิจกรรมติวเจียระไนเพชร 1 *** ***
7    กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 1 *** ***
8    กิจกรรมผลิตสมุดแบบฝึกหัดสะกดคำ และสมุดศูตรคูณ 1 *** ***
9    กิจกรรมธุงดงคศึกษา 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : โครงการอัฉริยภาพเจียรไนเพชร เดือนก.ค.59 1.00 *** ***
2    สมาคมสแต็กฯ : เงินสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนฯ เดือนก.ค.59 1.00 *** ***
3    22/08/59 น.ส.อมรรักษ์ : เงินสนับสนุนค่าเสื้อแข่งขันกีฬาสแต็ค 1.00 *** ***
4    น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC) : นางชุลีภรณ์ เสมคำ สนับสนุนค่าที่พักให้กับนักกีฬาสแต๊ค 1.00 *** ***
5    น.ส.สุพัตรา : ค่าเอกสารกิจกรรม Asmo 1.00 *** ***
6    รายรับเงินสนับสนุนกิจกรรมสแต็ก 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    (1) ปากกาไวท์บอร์ด 21 โหล(3,360.-),หมึกเติมไวท์บอร์ด 21 โหล(10,710.-),แปรงลบกระดาน 8 โหล(1,080.-)ส.รจนา(ดิศ) : 1 *** ***
2    (1)บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด : ค่าหมึก RICOH INK JP12 จำนวน 30 กล่อง@401.25บาท Inv.No.5086382 ลว.19/5/59 1 *** ***
3    (1)บริษัท จี พี เน็ทเวิร์ค จำกัด : ค่าหมึกพิมพ์สำเนาRZสีดำ 30หลอด*700(21,000) กระดาษไขมแม่พิมพ์RZ/A4 30ม้วน*1,700(51,000)เลขที่เอกสาร GP5905014 ลว.19/5/59 1 *** ***
4    (5)น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ :ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 4 วัน(400.-),ค่าทางด่วน 4 วัน(615.-) รับ-ส่ง วิทยากรหมากล้อม CP ALL 27,30/3/59,17,20/4/59 1 *** ***
5    (1)น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ : ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 4แพ็ค*8.50(34.-),กระดาษกาว 2หน้าบาง 4ม้วน*24(96.-),ลิขวิดเปเปอร์ 2แท่ง*40(80.-),เทปลิขวิค 2อัน*32.73(65.46),ยางลบดินสอ 6ก้อน*2.84(17.04),ลูกแม็กซ์เล็ก 4กล่อง*49.50(198.-),กรรไกรใหญ่ 2อัน*34.17(68.34),คัตเตอร์ใหญ่ 2อัน*26.67(53.34),คัตเตอร์เล็ก 2อัน*19.59(39.18),ไม้บรรทัดเหล็ก 2อัน*13.75(27.50),ปากกาแดง 6แท่ง*2.58(15.48),แลกซีน 2นิ้ว 5ม้วน(130.-) 1 *** ***
6    (1)น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ : กระดาษปกขาว 5รีม*45(225.-),กระดาษการ์ดสี 6รีม*68(408.-),สกอตเทปใสใหญ่ 1นิ้ว 2ม้วน*19.17(38.34),กระดาษกาว 2ม้วน*24(48.-), 1 *** ***
7    (1) น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ : ปากกาไฮไลน์ 4แท่ง*22(88.-),Postit 4แพ๊ค*25(100.-) 1 *** ***
8    (1)น.ส.ศิรินันท์ : กระดาษกาวย่น 1.5นิ้ว 5ม้วน*24 1 *** ***
9    (5) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี (แข่งขันสแต็ค วันที่ 4-5มิ.ย.59) : ค่าสมัครนักเรียน 2วัน(2,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2วัน(5,300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2วัน2คน(400.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2วัน2คน(400.-),ค่าทางด่วน 2วันไป-กลัย 2คัน(360.-),ค่าพวงมาลัยไหว้พ่อหลุยส์ 2วัน(60.-) 1 *** ***
10    (5)น.ส.อุษา จันทร : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1คน*100บาท(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2คน*100บาท(200.-)ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(150.-),ค่าทางด่วน(30.-) แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา(รอบชิงชนะเลิศ) 25/5/59 ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 1 *** ***
11    (1) น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันที่ 23 มิ.ย.59 ค่าทางด่วนไป-กลับ กรุงเทพฯ(420.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-) 1 *** ***
12    (5) น.ส.วีณา นิ่มเรือง (แข่ง Crossword 18-19 มิ.ย.59) : ค่าสมัครแข่งขัน 6คน*100+ค่าโอน 15บาท(615.-),ค่าอาหารครูและนักเรียน (1,500.-),ค่าอาหารพนักงาน 2วัน(250.-),ค่าทางด่วน(120.-) 1 *** ***
13    (1) น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : แฟ้มอ่อน 5แพ็ค*30(150.-),กระดาษกาวแล็กซีน 3ม้วน*23(69.-) 1 *** ***
14    (1)ร้านจันทราฑิตย์ : กระดาษ A4 500รีม*80บาท 1 *** ***
15    (1)ร้านจันทราฑิตย์ : สมุดเสนอเซ็น 1 *** ***
16    (5) อาหารรับรอง : วันที่ 22-23 มิ.ย.59 กิจกรรมหมากล้อม จำนวน 8 คน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
17    (1) นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน 1 วันๆละ2,500บาท 3/7/59 (2,500.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(25.-) ยอดจ่ายเช็ค (2,475.-) ไป ร.ร.อัสสัมชัญพาณิชยการ กทม. 1 *** ***
18    (1)นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน 1 วันๆละ2,800บาท 2/7/59 (5,600.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(56.-) ยอดจ่ายเช็ค (5,544.-) ไป ม.กรุงเทพ(รังสิต) จ.ปทุมธานี 1 *** ***
19    (5) น.ส.อุษา จันทร : การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18/6/59 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(800.-),ครู(100.-)พนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(210.-) 1 *** ***
20    (1)น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ขนมกุยช่าย(500.-),ค่ามะม่วงสุก(500.-) ของที่ระลึกกับ SG ในโอกาสศึกษาดูงาน 1 *** ***
21    (1)น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าใส่กรอบMOU(300.-),กระเช้าของขวัญเป็นของที่ระลึกในการเซ็น MOU ของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับ SLC(1,040.-) 1 *** ***
22    (5)นายสมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ : เบี้ยเลี้ยงเด็กและครู 24คน*100บาท(2,300.-) ไปร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(วิทยาเขตรังสิต) จ.ปทุมธานี 2/7/59 1 *** ***
23    (5) นายสุรัตน์ มูลชัยสุข(เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขัน 23*100(2,300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1คน(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(210.-) 1 *** ***
24    (5) น.ส.วีณา นิ่มเรือง (เพชร SLC) : Crossword Game ณ เซนทรัลเวสเกต ค่าลงทะเบียนแข่งขันพร้อนค่าโอนเงิน(1,115.-),ค่าอาหารครู นักเรียน และพนักงานขับรถ 2วัน*1,350(2,700.-),ค่าทางด่วน 2วัน*180(360 1 *** ***
25    (6) น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : เงินค่าตอบแทนครูติวช่วงเช้าโครงการเพชร SLC กิจกรรมเจียระไนเพชรคาบละ 100 บาท รวม 71 คาบ ติวทุกเช้าวันอังคาร - ศุกร์ ของสัปดาห์ มิสยุพาพันธ์ โครตพัฒน์ 12 คาบ(1,200.-),มิสวิจิตรา ผลผยุง 12คาบ(1,200.-),ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า 12คาบ(1,200.-),มิสสุพรรษา ชัยสงคราม 5คาบ(500.-),ม.สุรชัย สมหาญวงษ์ 5คาบ(500.-),มิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร 6คาบ(600.-),ม.คำรณ เจริญมาก 4คาบ(400.-),ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์ 2คาบ(200.-),ม.วีรยุทธ์ วัชรพงษ์ 6คาบ(600.-),มิสสุภัสสร บุรุงทรัพย์ 7 คาบ(700.-) 1 *** ***
26    (5) น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข(ส่งนักเรียนดีเด่นในพระบรมราชูปถัมภ์) : แฟ้มโรงเรียน 2เล่ม*104.86(209.72),ไส้แฟ้ม 5แพ๊ค*12(60.-) 1 *** ***
27    (5) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี(สาธิตและโชว์ความสามารถการเล่นกีฬาสแต็ค 24 ก.ค.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนร. 15คน(1,500.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2คน(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1คน(100.-) 1 *** ***
28    (5) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี(แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง 9ก.ค.59) : ค่าสมัครแข่ง(3,150.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนร.(3,150.-),ค่าพวงมาลัย(30.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2คน(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คน(300.-),ค่าทางด่วน 2คน(360.-) 1 *** ***
29    (5) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ขอเบิกเงินค่าสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขันสแต็ค เมื่อวันที่ 24 ก.ค.59 1 *** ***
30    นายสุเมธ พุทธเมฆ : เบิกเพิ่มค่าสมัครสอบ TEDET จากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59179 ลว.22/7/59 1 *** ***
31    (5) นายสุเมธ พุทธเมฆ : ค่าสมัครสอบประเมินโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ TEDET (61,200.-),ค่าโอนเงิน (82.-) 1 *** ***
32    นายนพดล ปัญญาดี : ส่งนักเรียนแข่งขันหมากล้อม 1/8/59 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ นายบุญส่ง(100.-),ค่าทางด่วน(60.-) 1 *** ***
33    นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน 1 วันๆละ1,700บาท 18/8/59 (1,700.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(17.-) ยอดจ่ายเช็ค (1,683.-) ไป ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 *** ***
34    บริษัท ศรีสวัสดิ์การผ้าใบ จำกัด : ค่าเช่าเต้นท์งานวันวิชาการ6หลัง*700 บาท สีขาว หักณ.ที่จ่าย 5% = 210 บาท ยอดจ่ายเช็ค 3,990 บาท 1 *** ***
35    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ขอเบิกเพิ่มจากการส่งเด็กแข่งขัน Stack ในวันที่ 20-21/8/59 จากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59205 ลว.24/8/59 1 *** ***
36    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ขอเบิกเงินค่าสนับสนุนในการจัดทำเสื้อกีฬาสแต็คจากผู้ปกครอง 1 *** ***
37    (5) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ค่าสมัครนักเรียน21*250.-(5,250.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2วัน 21*300.-(6,300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2คน*2วัน*150.-(600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คน*2วัน*150.-(600.-),ค่าพวงมาลัย(60.-) 1 *** ***
38    ร้านจันทราฑิตย์ : แผ่น CD 2 หลอด 1 *** ***
39    น.ส.ศิรินันท์(เพชร SL) : 25/08/59 นักเรียนแข่นขัน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2*100(200.-),เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 9*100(900.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1*100(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(210.-) 1 *** ***
40    นายสุรัตน์ (เพชร SL) : นักเรียนไปแข่งขันหมากล้อม 21 ส.ค.59 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กทม. : เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 5*100(500.-),เบี้ยเลี้ยงครู 1*100(100.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(210.-) 1 *** ***
41    (3) น.ส.วีณา นิ่มเรือง(จัดนิทรรศการกลุ่มสาระฯ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และภาษาจีน) : กระดาษโปสเตอร์ 90แผ่น*2.50(225.-),กระดาษร้อยปอนด์แผ่นใหญ่ 20แผ่น*15(300.-)สติกเกอร์แผ่นใหญ่ 40แผ่น*12(480.-),กระดาษกาว 2หน้า 1นิ้ว 17*14(238.-),ลูกแม็กซ์ T3-10 MW 2กล่อง*23(46.-),กระดาษโฟโต้ A4 1ห่อ(180.-) 1 *** ***
42    (1) น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ(จัดบอร์ดหน้าห้องวิชาการ) : กระดาษโปสเตอร์แข็ง 16แผ่น*4.40(70.40),แล็คซีน 1.5นิ้ว 2ม้วน*22(44.-),กระดาษกาว 3M 2ม้วน*135(270.-) 1 *** ***
43    (4) น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ(ติว O-Net) : แผ่น CD 2 หลอด(400.-) 1 *** ***
44    (1) น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ(Open house) : กระดาษกาว 2หน้า 0.5นิ้ว 12ม้วน*6.55(78.60),กาว UHU 9หลอด*42.92(386.28),กระดาษกาว 2หน้า 1นิ้ว 10ม้วน*14(140.-) 1 *** ***
45    (3) นางบุญสม บุญประเสริฐ(จัดนิทรรศการภาษาจีน/ภาษาต่างประเทศ) : กระดาษกาวโฟม 3M 3ม้วน*135(810.-),กระดาษ A4 1รีม(80.-),เทปใส 2นิ้ว 2ม้วน*12.50(25.-),เทปใส 1นิ้ว 2ม้วน*19.17(38.34),กระดาษโปสเตอร์แข็ง 25แผ่น*4.40(110.-),กาวUHU 4แท่ง*42.92(171.68),แลคซีน 1.5นิ้ว 4ม้วน*23(92.-) 1 *** ***
46    (3) นายอรุณชัย : กระดาษ 100ปอนด์แผ่นใหญ่ 15แผ่น*15(225.-) 1 *** ***
47    (3) น.ส.รัชนีวรรณ : กระดาษเคลือบผิวมัน A4 1รีม(170.-),กระดาาการ์ดขาว A4 1รีม(40.-) 1 *** ***
48    (5) นายสุรัตน์ : นักเรียนแข่งขันหมากล้อม 27-28 ส.ค.59 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(1,800.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(300.-),ค่าทางด่วน(120.-) 1 *** ***
49    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : เบิกเพิ่มจากการแข่งขัน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59208 ลว.26/8/59 1 *** ***
50    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : ค่ากล่องใส่พัสดุ(20.-),ค่าส่ง(97.-) ค่าส่งข้อสอบ ASMO Thailand 5/8/59 1 *** ***
51    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าส่งเอกสารงานวันวิชาการ 1 *** ***
52    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : นักเรียนแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย ฯลฯ ครั้งที่ 22 (ระดับจังหวัด) 20/8/59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขัน 6 คน คนละ 50 บาท(300.-),ครู 1 คน*50บาท(50.-) 1 *** ***
53    น.ส.ณัฐวีณ์ สารพันธุ์ : แซนวิช 20 ชิ้น@15บาท อบรมสแต็มนักเรียน จำนวน 20 คน(เพชรSLC) 6/8/59 1 *** ***
54    อาหารรับรอง วันที่ 16 ส.ค.59 กิจกรรมเพชร SLC จำนวน 20คน ณ อาคารมงฟอร์ต 1 *** ***
55    (5) น.ส.ศิรินันท์ : นักเรียนแข่งขันตอบปัญหา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2 ก.ย.59 ค่เบี้ยเลี้ยงนักเรียน(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(40.-) 1 *** ***
56    (5) น.ส.ศิรินันท์ : การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 16-19 ก.ย.59 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(1,700.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(400.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(300.-) 1 *** ***
57    (5) นายสุรัตน์ : การสอบ TEDET ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ 17*500(8,500.-),ค่าตอบแทนนักการ 2*300(600.-) 1 *** ***
58    (5) น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : เงินค่าตอบแทนครูติวช่วงเช้าโครงการเพชร SLC 21 ก.ค. - 31 ส.ค.59 กิจกรรมเจียระไนเพชรคาบละ 100 บาท รวม 52 คาบ ติวทุกเช้าวันอังคาร - ศุกร์ ของสัปดาห์ มิสยุพาพันธ์ โครตพัฒน์ 9 คาบ(900.-),มิสวิจิตรา ผลผยุง 9คาบ(900.-),ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า 10คาบ(1,000.-),มิสสุพรรษา ชัยสงคราม 2คาบ(200.-),มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์ 6คาบ(600.-),มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ 6คาบ(600.-),ม.คำรณ เจริญมาก 4คาบ(400.-),ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์ 5คาบ(500.-),ม.วีรยุทธ์ วัชรพงษ์ 1คาบ(100.-) (5201030) 1 *** ***
59    น.ส.รจนา ดิศสังวร : กระดาษ,ปากกา,สีโปสเตอร์(190.-),สีสเปรย์,ปูนสำเร็จ,ธงชาติ(690.-),ดินสอHB 2 กุุรุส (520.-) 1 *** ***
60    (3) บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร จำกัด : ปากกาอิงค์จอย คละสี(แบบมีปลอก) 2,000 ด้าม@2.50บาท(5,000.-) หมายเหตุ : ที่ระลึกงานวันวิชาการ Inv.1609045 ลว.7/9/59 1 *** ***
61    บริษัท ดีไอดี ติวเตอร์ จำกัด : ค่าทำเอกสารประกอบการติว GAT เล่มวิชา-GAT ความคิดเชื่อมโยง-GATภาษาอังกฤษ 280 เล่ม@65บาท QUO59-1-023 ลว.18/08/59 1 *** ***
62    บริษัท ดีไอดี ติวเตอร์ จำกัด : ค่าดำเนินการและค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริมGATระดับ ม.6 -GAT ความคิดเชื่อมโยง 1วัน(12,000.-),-GATภาษาอังกฤษ 1 วัน(12,000.-) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(720.00) ยอดจ่ายเช็ค (23,280.00) Quo59-1-022 18/8/59 ลว.18/08/59 1 *** ***
63    (3) นางรำพึง ศรีสวัสดิ์ : ค่ากรรมการ 2คน*2,000บาท(4,000.-),ค่ากรรมการ 2คน*1,850บาท(3,700.-),ค่ากรรมการสแต๊ค 4คน*500บาท(2,000.-),ค่าปูน สี ทราย ทำสนาม(790.-),ค่าน้ำ+น้ำแข็ง+กระดาษ Copy(1,809.-) 1 *** ***
64    (3) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี (เพชร SLC) : นักเรียนไปรายการ Kidzza 17ก.ย.59 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน+คนขับรถ 2คน ((300.-),ค่าทางด่วน(105.-) 1 *** ***
65    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี (เพชร SLC) : นักเรียนแข่งขัน Stack 17 ก.ย.59 ค่าสมัคร 12*50(600.-),ค่าอาหารนักเรียน 12*100(1,200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-) 1 *** ***
66    ร้านยงค์เจริญ(นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์) : CD1,CVD1 1 *** ***
67    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : เงินค่าตอบแทนครูติวช่วงเช้าโครงการเพชร SLC ก.ย.59 กิจกรรมเจียระไนเพชรคาบละ 100 บาท รวม 33 คาบ ติวทุกเช้าวันอังคาร - ศุกร์ ของสัปดาห์ มิสยุพาพันธ์ โครตพัฒน์ 4 คาบ(400.-),มิสวิจิตรา ผลผยุง 4คาบ(400.-),ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า 4คาบ(400.-),มิสชนิตา วรรณพาหุล 7คาบ(700.-),มิสอรอุษา ปทุมชัย 7คาบ(700.-),มิสน้ำฝน คงแสนคำ 7คาบ(700.-) (5201030) 1 *** ***
68    น.ส.รจนา ดิศสังวร : หัวแร้ง,ปืนกาว+กาว,ถ่านไฟฉาย 1 *** ***
69    นายอุดม ศรีใย : ค่าน้ำมันรถ พานักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สระแก้ว วันที่ 18 ส.ค.59 1 *** ***
70    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าส่งเอกสาร"ลงนามความร่วมมือในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มัธยมต้นและประถม ปี 59 1 *** ***
71    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : แข่งขันร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(200.-),ครู(100.-),คนขับรถ(100.-) 1 *** ***
72    นางบุญสม บุญประเสริฐ : รางวัลงานแข่งขันขับร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.ส.ธนภรณ์ สอนหนูน้อย 1 *** ***
73    นายสุรัตน์ มูลชัยสุข : เงินรางวัลการแข่งขันหมากล้อม 1 *** ***
74    (3)นางรำพึง ศรีสวัสดิ์ : กระดาษสี 2หน้า สีเหลือง 32แผ่น(80.-),เทปโฟมกาว 2หน้า 1ม้วน(135.-),ลูกแม็กซ์ยิง 1กล่อง(23.-) 1 *** ***
75    (3)น.ส.รัชนก อบรม : กระดาษปกแข็งสีขาว 1แพ็ค(40.-) 1 *** ***
76    (3)นายสมมาตร : กระดาษกาวบาง 1นิ้ว 4ม้วน(60.-),กระดาษกาวหนา 3M 2ม้วน(270.-),โปสเตอร์สี 15แผ่น(37.50),ลูกแม็กซ์ยิงใหญ่ 1กล่อง(23.-),สติกเกอร์ใสA4 2ห่อ(240.-),เทปพันสายไฟ 6ม้วน(102.-), 1 *** ***
77    น.ส.สุพัตรา แก้วแสสุข (บันทึกข้อมูลวิชาการ) : แผ่นCD 2กล่อง(390.-),แผ่น DVD 2กล่อง(680.-) 1 *** ***
78    (5) นายคำรณ : ไส้แฟ้ม 6แพ็ค(72.-) 1 *** ***
79    (3)น.ส.ศิรินันท์ : กระดาษปกสีขาว 10แพ๊ค(435.-) 1 *** ***
80    นายอรุณชัย : กระดาษโปสเตอร์ 2หน้า 16แผ่น(40.-),กระดาษปกขาว 2รีม(90.-) 1 *** ***
81    (3) นายปริญญา : เทปผ้าสีแดง 1นิ้ว 1ม้วน(14.-) 1 *** ***
82    (3) ฝ่ายวิชาการ : ป้ายงานวันวิชาการ(1,500.-),ป้ายตลาดนัดชมรม(500.-) 1 *** ***
83    (5)น.ส.วีณา นิ่มเรือง(เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู3คน(450.-),เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 10คน(1,500.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2คน(300.-) 1 *** ***
84    (3) อาหารรับรอง : วันที่ 5-6 ก.ย.59 งานวันวิชาการ 1 *** ***
85    (3) อาหารรับรอง : วันที่ 6 ก.ย.59 งานวันวิชาการ ณ หน้าห้องธนาคารโรงเรียน 1 *** ***
86    (1) อาหารรับรอง : วันที่ 10ก.ย.59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Gifted บริเวณทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 *** ***
87    (1)อาหารรับรอง : วันที่ 14-15 ก.ย.59 กรรมการตรวจโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารราฟาแอง 1 *** ***
88    (1) อาหารรับรอง : วันที่ 14ก.ย.59 โครงการแลกเปลี่ยน 1 *** ***
89    อาหารรับรอง : วันที่ 21-22ก.ย.59 ติวนักเรียน GAT/PAT 1 *** ***
90    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : เงินค่าตอบแทนครูติวช่วงเช้าโครงการเพชร SLC ก.ย.59 กิจกรรมเจียระไนเพชรคาบละ 100 บาท รวม 33 คาบ ติวทุกเช้าวันอังคาร - ศุกร์ ของสัปดาห์ มิสชนิตา วรรณพาหุล 1คาบ(100.-),มิสอรอุษา ปทุมชัย 1 คาบ(100.-),มิสน้ำฝน คงแสนคำ 1 คาบ(100.-),มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ 1 คาบ(100.-),มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์ 1 คาบ(100.-),ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์ 1 คาบ(100.-) (5201030) 1 *** ***
91    น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC)นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็ค ณ ประเทศเกาหลีใต้ 2-7 พ.ย.59 : ค่าเดินทาง ตั๋ว ที่พัก อาหาร(41,000.-),ค่าใช้จ่ายของด.ญ.จุฑาบดี วิชัย ป.5/5(20,000.-) 1 *** ***
92    น.ส.อมรักษ์(เพชร SLC นักเรียนไปฝึกซ้อมสแต๊ค ที่่สมาคมฯ วันที่ 5,11,22,29 ต.ค.59):ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 3คน*4วัน(1,200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 1คน*3วัน(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1คน*3วัน(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1คน*4วัน(400.-),ค่าทางด่วน 4วัน(570.-) 1 *** ***
93    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : เบิกเพิ่มจากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59273 ลว.03/11/2016 ค่าทางด่วนพานักเรียนไปฝึกซ้อมสแต็ค ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
94    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-) ไปส่งนักเรียนแข่งขันสแต็คในวันที่ 2-7 พ.ย.2559 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 1 *** ***
95    (5)น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC) : เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),เบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน(100.-) 1 *** ***
96    นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ : ร่วมทำโบว์ดำกับจังหวัดและนำนักเรียน+ครูเข้าร่วมที่ศาลาไทย แจกให้ประชาชนทั่วไปและนักเรียนในโรงเรียน ค่าเย็บสันกาว(100.-),ค่าผ้าดำริบบิ้น(400.-),ค่าริบบิ้นม้วนใหญ่(500.-),เข็มกลัด(240.-) 1 *** ***
97    นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 3 คันๆละ2,500บาท 1 วัน 26/11/59 (7,500.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(75.-) ยอดจ่ายเช็ค (7,425.-) ไปโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กทม. 1 *** ***
98    นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 3 คันๆละ2,700บาท 1 วัน 26/11/59 (8,100.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(81.-) ยอดจ่ายเช็ค (8,019.-) ไปโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม. 1 *** ***
99    น.ส.ณปภัช : แฟ้มสอดไส้ 5 แพ็ค(150.-),กาวUHU 3หลอด(127.50) 1 *** ***
100    (1) น.ส.นันทนา : กระดาษโปสเตอร์ 10แผ่น(25.-),กาว 3M 5ม้วน(675.-),แล็คซีน 1.5นิ้ว 4ม้วน(88.-),คัตเตอร์ใหญ่ 1อัน(26.67),คัตเตอร์เล็ก 2อัน(53.34),ใบมีคัตเตอร์ใหญ่ 2ห่อ(11.-),สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 4ม้วน(76.68),กระดาษ 100ปอนด์ 20แผ่น(298.-),กรรไกร 2อัน(68.34),สมุดสูตรคูณ 2เล่ม(48.-) 1 *** ***
101    (5)น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC)แข่งขันหมากล้อม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหื 26พ.ย.59 : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 22 คน(2,200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2คน(200.-) 1 *** ***
102    (5) น.ส.ศิรินันท์ (เพชรSLC การแข่งขันภาษาจีน 4พ.ย.59) : เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),เบี้ยเลี้ยงครู(100.-),เบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขัน(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(60.-) 1 *** ***
103    (5) น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC แข่งขันวิชาการ ที่ACT 28พ.ย.59) : เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 31คน(3,100.-),เบี้ยเลี้ยงครู 4คน(400.-) 1 *** ***
104    (5) น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC แข่งขันวิชาการ ที่ACS) : เบี้ยเลี้ยงนักเรียนแข่งขัน 25คน(2,500.-),เบี้ยเลีั้ยงครู 3คน(300.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2คน(200.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(60.-) 1 *** ***
105    (5) น.ส.อมรรักษ์ (เพชร SLC แข่งขันสแต๊คงานวิชาการ ที่ACT 28พ.ย.59):ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 24คน(3,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1คน(150.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คน 2คัน(300.-),ค่าทางด่วน(480.-) 1 *** ***
106    ร้านจันทราฑิตย์ : ฟิวเจอร์บอร์ด 5mm.,โฟมอัด 1 *** ***
107    ร้านจันทราฑิตย์ : ฟิวเจอร์บอร์ด,สีโปสเตอร์,โฟม,สีเมาจิก 1 *** ***
108    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : คณะครูศึกษาดูงานหลักสูตรดนตรี ณ โรงเรียนอัสสัมธนบุรี วันที่ 16 พ.ย.59ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(180.-) 1 *** ***
109    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ป้ายอิงเจ็ทสติ๊กเกอร์ความยาว 18เมตรๆละ 220 บาท 1 *** ***
110    น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC) : ค่าสมัครStack ของนักเรียน23*200.-(4,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2วันๆละ150*2*20คน(6,000.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 150*1คน*2วัน(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2คัน 150*2*2(600.-),ค่าทางด่วน 2วัน2คัน(720.-),ค่าพวงมาลัย 2วัน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 150*2คน(300.-) 1 *** ***
111    (5) น.ส.วีณา นิ่มเรือง(เพชร SLC Crossword Game) : ค่าสมัค(915.-),ค่าอาหารครู นักเรียนและพนักงานขับรถ(3,450.-),ค่าทางด่วน(175.-) 1 *** ***
112    น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC ศิลปหัตกรรม 8พ.ย.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 14*50(700.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5*50(250.-) 1 *** ***
113    (5) น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC ) การแข่งขันคณิตศาสตร์ 10-11ธ.ค.59 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรีน 16*100(1,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2*100(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2*100(200.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ 2วัน(360.-) 1 *** ***
114    (5) น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC) นักเรียน รับรางวัล ASMO 13ธ.ค.59 : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 5*100(500.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(210.-),ค่าบริการจอดรถ(80.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
115    (10)นางสาวิตรี(ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 13-16 ธ.ค.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน120.-), 1 *** ***
116    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : เบิกเพิ่มจากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59346 ลว.19/12/2016 ค่าทางด่วนพานักเรียนไปรับรางวัล ASMO 13/12/59 ณ JJ MALL 1 *** ***
117    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 18 ธ.ค.59 จ.จันทบุรี ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1 คน*200บาท(200.-),นักเรียน 1 คน*200บาท(200.-) 1 *** ***
118    บริษัท ดีไอดี ติวเตอร์ จำกัด : ค่าทำเอกสารประกอบการติว O-NET(ป.6 รวม 5 วิชา) วิชาภาษาไทย,วิชาสังคมศึกษา,วิงชาภาษาอังกฤษ,วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์ 240 เล่ม@100บาท QUO59-2-028 ลว.06/01/60 1 *** ***
119    บริษัท ดีไอดี ติวเตอร์ จำกัด : ค่าทำเอกสารประกอบการติว O-NET(ม.3 รวม 5 วิชา) วิชาภาษาไทย,วิชาสังคมศึกษา,วิงชาภาษาอังกฤษ,วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์ 220 เล่ม@100บาท QUO59-2-029 ลว.06/01/60 1 *** ***
120    บริษัท ดีไอดี ติวเตอร์ จำกัด : ค่าทำเอกสารประกอบการติว O-NET(ม.6 รวม 5 วิชา) วิชาภาษาไทย,วิชาสังคมศึกษา,วิงชาภาษาอังกฤษ,วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์ 270 เล่ม@100บาท QUO59-2-030 ลว.06/01/60 1 *** ***
121    นายวัชระ แก่นจันทร์ : ค่าเช่ารถตู้ 1 คันๆละ2,500บาท 1 วัน 22/01/60 (2,500.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(25.-) ยอดจ่ายเช็ค (2,475.-) ไปแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1 *** ***
122    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : เบิกเพิ่มจากใบเครียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 60039 ลว.03/02/60 แข่งขันกีฬาสแต็คนักเรียน ย่าโมเกมส์ครั้งที่ 38 ในวันที่ 27-28 ม.ค.60 ณ The Mall จ.นครราชสีมา 1 *** ***
123    (5) น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC) : เบี้ยเลี้ยงน.ร.แข่งขัน(200.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
124    (5) น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC) : ค่าเบี้ยเลี้ยงของนักเรียน(2,750.-),ค่าเบี้ยเลี้ยของครู(500.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(400.-),ค่าน้ำมันรถ(500.-),ค่าห้องพักโรงแรมไทรทัน(1,650.-),ค่าบัตรจอดรถ(60.-),ค่าพวงมาลัย(30.-),ค่าทางด่วน(90.-) 1 *** ***
125    (5) น.ส.ศิรินันท์ (เพชรSLC) : แข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ เบี้ยเลี้ยงครู(400.-),เบี้ยเลี้ยง(100.-) 1 *** ***
126    น.ส.วีณา นิ่มเรือง : นักเรียนแข่งขัน Crossword Game ในรายการ Ecc Puzzle Thailand Open 4-5 ก.พ.60 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2 วัน*150บาท(300.-),ครู 1 คน*150บาท(150.-),ค่าสมัครแข่งขัน(100.-) 1 *** ***
127    น.ส.วีณา นิ่มเรือง : นักเรียนแข่งขัน Crossword ที่ อสช.สุวรรณภูมิ 27 ม.ค.60 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน(100.-),ครู 1 คน(100.-),ค่าสมัครแข่งขัน(200.-) 1 *** ***
128    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าบริการส่งไปรษณีย์EMS หนังสือขอบคุณมูลนิธิ ดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล ที่กรุณามอบหนังสือให้ทางโรงเรียน 1 *** ***
129    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : เบิกเพิ่มจากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 60057 ลว.15/02/60 การแข่งขัน Crossword ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 1 *** ***
130    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : เบิกเพิ่มจากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 60058 ลว.15/02/60 การแข่งขัน Crossword ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11-12/2/60 1 *** ***
131    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : เงินค่าตอบแทนครูติวช่วงเช้าโครงการเพชร SLC 5 ม.ค. - 17 ก.พ. 60 กิจกรรมเจียระไนเพชรคาบละ 100 บาท รวม 74 คาบ ติวทุกเช้าวันอังคาร - ศุกร์ ของสัปดาห์ มิสยุพาพันธ์ โครตพัฒน์ 13 คาบ(1,300.-),มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน 13คาบ(1,300.-),ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข 13คาบ(1,300.-),มิสชลิตา วรรณพาหุล 4คาบ(400.-),มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข 4คาบ(400.-),มิสยุพิน บุดดาหวัง 3คาบ(300.-),มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนะวิมล 4คาบ(400.-),มิสน้ำฝน คงแสนคำ 4คาบ(400.-),มิสกัลยาณี จันทร์เทศ 4คาบ(400.-),ม.คำรณ เจริญมาก 4 คาบ(400.-) ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์ 4คาบ(400.-),ม.นพดล ปัญญาดี 4คาบ(400.-) (5201030) 1 *** ***
132    (3) น.ส.สุพัตรา : ค่าอุปกรณ์การแสดงงาน Academic Day และค่าป้ายไวนิลต่างๆ 1 *** ***
133    (5) น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC) 11-12ก.พ.60 ที่ ACT : เบี้ยเลี้ยงน.ร.แข่งขัน 5คน 2วัน(1,500.-),เบี้ยเลี้ยงครูผู้ดูแล 2คน(300.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขัยรถ 2คน(300.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ 2วัน(360.-),เบี้ยเลี้ยงนร.แข่งขัน 1วัน(150.-) 1 *** ***
134    (5) น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC) แข่งขัน Crossword 6 ก.พ.60 ที่ ACC :เบี้ยเลี้ยงนร.แข่งขัน (100.-),เบี้ยเลี้ยงครูดูแลนร.(100.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(210.-) 1 *** ***
135    น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC) : เบี้ยเลี้ยนักเรียน+ครู(600.-) แข่งขันศิลปหัตถกรรม 16 พ.ย.59 1 *** ***
136    น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC) : แข่งขันทดสอบความสามารถทางด้านฟิสิกส์ 25 ก.พ.60 ม.เกษตรบางเขน เบี้ยเลี้ยงนักเรียน(600.-),เบี้ยเลี้ยงครูผู้ดูแล(100.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับร(100.-) 1 *** ***
137    (5) อาหารรับรอง วันที่ 27-28 ม.ค.60 (เพชร SLC) ไปแข่งขันกีฬาสแต็ค ที่ ACN 1 *** ***
138    อาหารรับรอง วันที่ 3พ.ย.56 ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย จำนวน 70 คน ณ ห้องประกันคุณภาพ 1 *** ***
139    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ขอเบิกเงินสนับสนุนสแต็คจากผู้ปกครอง ค่าเสื้อสีชมพู ของนักเรียน จำนวน 30 ตัว อ้างถึงใบเสร็จรับเงินเลขที่ 25514 ลว.03/03/60 1 *** ***
140    น.ส.ณปภัช : ร่มยาว 5คัน(1,295.-),กระเป๋าที่ระลึกแบบสั้น 12ใบ(828.-),ร่มพับ 6คัน(1,194.-) 1 *** ***
141    (5) น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC) : ค่าสมัครนักเรียน 13คน(650.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 13คน(1,950.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(150.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(150.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(200.-),ค่าพวงมาลัย 3พวง(30.-) 1 *** ***
142    (5) น.ส.ศิรินันท์ (เพชร SLC) สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560 วันที่ 11มี.ค.60 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี : ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 15คน(1,500.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
143    (5) น.ส.ศิรินันท์(เพชร SLC) นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มี.ค.60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : ค่าทางด่วนไป-กลับ(210.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 4คน(400.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),เค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
144    อาหารรับรอง : วันที่ 23 ก.พ.60 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารJMLC 1 *** ***
145    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเรื่องทำป้ายสแต็คไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์โลก ในวันที่ 13-19 เม.ย.60 ณ ประเทศไต้หวัน ค่าป้ายไวนิลเพื่อนำไปถ่ายรูปที่สนามบิน 1 *** ***
146    น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ขอเบิกเพิ่มจากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 60122 ลว.20/04/60 นำนักเรียนเข้าค่ายเก็บตัวกีฬาสแต็ค 8-12/4/60 ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
147    น.ส.อมรรักษ์(เพชร SLC) : ค่าอาหารพนักงานขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(275.-),ค่าพวงมาลัย(60.-) นำนักกีฬาไปเข้าค่ายเก็บตัวกีฬาสแต็ค วันที่ 8-12 เม.ย.60 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
148    อาหารรับรอง : วันที่ 19ม.ค.-10ก.พ.60 กิจกรรม Intensive ณ ห้องประชุมชั้น2,4 อาคารJMLC 1 *** ***
149    อาหารรับรอง : วันที่ 28 มี.ค.60 ประชุมผู้รับเหมาทำห้องเรียนพหุปัญญา ณ ห้องประชุมราฟาแอล 1 *** ***
150    อาหารรับรอง : ประชุมผู้รับเหมา วันที่ 3 เม.ย.60 ณ ห้องประชุมราฟาแอล 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (44)
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) ในวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการสอนและพัฒนาหุ่นยนต์และหารือความร่วมมือกับบริษัท Learning STEM Co.,Ltd.Japan ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายวิชาการ เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559
คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
นักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
คณะครูศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
นักเรียนแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ระดับจังหวัด) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการและสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ASMO THAI เข้าร่วมการสอบ ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559
นักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 กันยายน 2559
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม SLC Open House 2016 ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ “วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” ในวันที่ 6 กันยายน 2559
นักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในโครงการ TDET ในวันที่ 4 กันยายน 2559
ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนได้รับหลายรางวัลจากการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2559 (WSSA 2016 ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2559
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมการจัดอบรมครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ขอเชิญคณะกรรมการวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559
นักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลจากการสอบ ASMO ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2559
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนต้านยาเสพติดหนองแคแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
ผลการประกวดคำขวัญวันครูที่ใช้ประจำสถานศึกษา ประจำปี 2560
นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 22 มกราคม 2560
นักเรียนแข่งขันกีฬาสแต็ค มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 (ย่าโมเกมส์) ในวันที่ 28 มกราคม 2560
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดโครงการ "Logic Crossword Game 2016" ในวันที่ 27 มกราคม 2560
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็ค มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 (ย่าโมเกมส์) ณ จังหวัดนครราชสีมา
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันครอสเวิร์ด "The Logic Crossword Game Competition 2016"
นักเรียนได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเปียโน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2016
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน English Speech Contest ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล อิทิเวชั่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
นักเรียนแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ Physics battle ครั้งที่ 5 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (11 )
นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พระราม 2 Campus ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
"SLC Open House 2016" ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
งานวันวิชาการ “วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” ในวันที่ 6 กันยายน 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับรางวัล ASMO ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์
นักเรียนได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเปียโน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017 ในวันที่ 28 มกราคม 2560
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2016
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก (WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual) ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2560