Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 306 งานสื่อการสอน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(1)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 306 งานสื่อการสอน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 306 งานสื่อการสอน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 306 งานสื่อการสอน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (1)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    การประกวดการสอน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1632 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  1 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1720 วัน ไม่ได้เช็ค  การประกวดการสอน  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    (2)น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ(จัดทำบอร์ด ม.4-6) :กระดาษชาร์ทคละสี 228แผ่น(637.20),หมุดปักบอร์ด 19กล่อง*20(380.-) 1 *** ***
2    ร้านจันทราฑิตย์ : โฟมแผ่นบาง,โฟม 1 cm. 1 *** ***
3    นางชุทิมา มุ่ยฮะสูญ : ค่ารับรองให้คณะกรรมการในการตัดสินการประกวดการสอน วันที่ 1 ก.พ.60. 1 *** ***
4    (1) น.ส.ชุทิมา : กระดาษทำปก A4 1ห่อ(45.-),ร่มยาว 4คัน(1,036.-) 1 *** ***
5    อาหารรับรอง : วันที่ 1 ก.พ.60 ประกวดการสอน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 306 งานสื่อการสอน ของหน่วยงาน งานสื่อการสอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)