Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 304 งานห้องสมุด

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(3)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(4)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 304 งานห้องสมุด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 304 งานห้องสมุด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 304 งานห้องสมุด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1632 วัน
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    การแข่งขัน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1632 วัน
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    อบรม 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1632 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 "กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" (ระดับชั้น ม.4-ม.6)  8 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1958 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 "กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" (ระดับชั้น ม.1- ม.3)  15 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1951 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 "การแข่งขันตอบปัญหาชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตฯ"  13 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1923 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน 360 องศา ของนักเรียนชั้น ป.1- ป.3  22 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1791 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันแรก)  18 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1734 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่สอง)  19 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันสุดท้าย)  20 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1732 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    (2)นางนันทิยา คำมี : ค่าต่ออายุสมาชิกวารสาร(11,526.-),ค่าธรรมเนียมธนาณัติ(81.-) 1 *** ***
2    (3) นางนันทิยา คำมี : กระดาษ A4 1รีม(80.-),ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 6แท่ง*2.58(15.48),ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน 2แท่ง*13.67(27.34),หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 1ขวด(42.50),ลิควิด 1แท่ง(40.-),ลูกแม็กซ์ No.10 3กล่อง*4.37(13.11),ลูกแม็กซ์ No.35 2กล่อง*6.75(13.50) 1 *** ***
3    นางนันทิยา คำมี : ใบขอซื้อ 1เล่ม(75.-),เชือกฟาง 6ม้วน*20(120.-),ปากกาหมึกแห้ง สีน้ำเงิน 12ด้าม*2.70(32.40),ถุงขยะดำ 18*20 1แพ๊ค(42.-),ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 1แพ็ค(8.50) 1 *** ***
4    (1) นางนันทิยา คำมี : ปากกาลบคำผิด 2ด้าม*40(80.-),ถงขยะ 18*20นิ้ว 1แพ็ค(42.-) 1 *** ***
5    นางนันทิยา(จัดซื้ออุปกรณ์) : หมึกปริ้นสีดำ HP Laser 1กล่อง(2,420.-),สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 12ม้วน(230.04),ลิขวิดเปเปอร์ 2แท่ง(80.-),แล็คซีน 1นิ้ว 6ม้วน(84.-),แล็คซีน 1.5นิ้ว 6ม้วน(132.-) 1 *** ***
6    นางนันทิยา(ส่งเสริมการอ่าน) : ใบเกียรติบัติเล็ก 50ใบ 1 *** ***
7    น.ส.รจนา ดิศสังวร : สีไม้คลอรีน 1 โหล,FlashDrive 6 อัน 1 *** ***
8    (1) นางนันทิยา : กาว2หน้าบาง 0.5นิ้ว 12ม้วน(78.60),สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 12ม้วน(230.04),ปากกาน้ำเงิน 0.5 12ด้าม(31.68) 1 *** ***
9    นางนันทิยา(ซ่อมบำรุงหนังสือ) : ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 3ห่อ(16.50),กาว 2หน้าบาง 1นิ้ว 4ม้วน(60.-),สติกเกอร์ใส 4แพ็ค(720.-),กระดาษ 100ปอนด์ 10แผ่น(145.-),ลิควิดเปเปอร์ 2แท่ง(80.-),กาว2หน้าบาง 0.5นิ้ว 6ม้วน(39.30) 1 *** ***
10    น.ส.รจนา ดิศสังวร : เม็ดโฟมเบอร์ 4 1 *** ***
11    นางนันทิยา(ส่งเสริมการอ่าน) : ค่าเบี้ยเลี้ยครูไปอบรมโครงการเติมฝันสร้างสุขสู่บรรณรักษ์ รุ่นที่ 3 1 *** ***
12    นางนันทิยา(ซ่อมปกหนังสือ) : ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 2ห่อ(11.-),สติกเกอร์เคลือบใส 5แพ็ค(1,200.-),กรรไกร 7นิ้ว 2อัน(28.34), 1 *** ***
13    นางนันทิยา(จัดบอร์ดหน้าห้องสมุด) : กระดาษโปสเตอร์สี 2หน้า 12แผ่น(30.-),กาว 2หน้าบาง 0.5นิ้ว 4ม้วน(26.20),กาวUHU 2แท่ง(85.-) 1 *** ***
14    ศรีโสธร อาร์ต : ค่าสติ๊กเกอร์ติดกระจกห้องสมุด 1 ชุด@4,800บาท เพื่อกันแสงในมุมเด็ก 22 ช่อง 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 304 งานห้องสมุด ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (4)
งานห้องสมุด ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 "กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ในวันที่ 8 และ 15 มิถุนายน 2559
งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม 2559 "การแข่งขันตอบปัญหาชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตฯ" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน 360 องศา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบใบประกาศให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559
การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน 360 องศา ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560