Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 104 งานบุคลากร

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(39)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(156)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(88)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 104 งานบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 104 งานบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 104 งานบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (39)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P เสนออนุมัติงบประมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P ดำเนินการตามปฏิทินงาน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำสรุปการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำสรุปเชิงจริยธรรมในการดำเนินงานของสถานศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D การติดป้ายประชาสัมพันธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำและประกาศ การประพฤติและปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรมขององค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแผนด้านบุคลากรที่สำคัญทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำ JD, KRA, KPI หน่วยงาน ตำแหน่งงานและสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแนวทาง / วิธีการ สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงาน เอื้ออาทรต่อทุกคน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้ชี้แนะและผู้นำให้ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง และความรับผิดชอบของผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 11 พ.ค. 2560   D ยกระดับคุณภาพครู 133   133   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1629 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของครูให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิ ฯ และระดับชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D สร้างระบบรองรับอัตราการเข้าออกของบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน / สวัสดิการแก่บุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D ให้ความรู้การบริหารการเงิน การออมแก่บุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   C ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   A สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
16 พ.ค. 2559 28 เม.ย. 2560    ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1642 วัน
16 พ.ค. 2559 28 เม.ย. 2560    อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1642 วัน
24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559    มอบรางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1950 วัน
16 พ.ค. 2559 28 เม.ย. 2560    มอบรางวัลครูนานปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1642 วัน
16 พ.ค. 2559 28 เม.ย. 2560    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1642 วัน
16 พ.ค. 2559 28 เม.ย. 2560    ครูเกษียณ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1642 วัน
02 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2562    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 910 วัน
02 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561    สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1275 วัน
02 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561    กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1275 วัน
02 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561    รางวัลครู/พนักงานนานปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1275 วัน
02 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561    อบรมพัฒนาบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1275 วัน
02 พ.ค. 2560 11 พ.ค. 2561    สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1264 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (156)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 (วันแรก)  27 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1978 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 (วันที่สอง)  28 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1977 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 (วันสุดท้าย)  29 พ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1976 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) (วันแรก)  3 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน  3 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1971 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) (วันที่สอง)  4 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1970 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) (วันสุดท้าย)  5 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1969 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรม STEM Education  5 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1969 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 (วันแรก)  10 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1964 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 3) (วันแรก)  10 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1964 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 (วันที่สอง)  11 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1963 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 3) (วันที่สอง)  11 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1963 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 (วันสุดท้าย)  12 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1962 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 3) (วันสุดท้าย)  12 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1962 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  13 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1961 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการและคณะครูไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการบัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse  14 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1960 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559  17 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1957 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 4) (วันแรก)  17 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1957 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 4) (วันที่สอง)  18 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1956 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 4) (วันสุดท้าย)  19 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1955 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร "ยอห์น แมรี่" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  22 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1952 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 1) (วันแรก)  24 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1950 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 1/2559  24 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1950 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤษภาคม และเดือน มิถุนายน 2559  24 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1950 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 (วันแรก)  24 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1950 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 มอบรางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  24 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1950 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบรางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 1) (วันที่สอง)  25 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1949 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 (วันที่สอง)  25 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1949 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมการอบรมการเขียนหลักสูตร  25 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1949 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 1) (วันสุดท้าย)  26 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1948 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย)  26 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1948 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559  6 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1938 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม  7 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1937 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะครูเกษียณ และรับประทานอาหาร  7 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1937 วัน ไม่ได้เช็ค  ครูเกษียณ  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการดำเนินพันธกิจภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1936 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ  12 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1932 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 2/2559  29 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1915 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกรกฎาคม 2559  29 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1915 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแก้ไขตราสารของโรงเรียน  29 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1915 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ขอเชิญครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ณ ประเทศอินเดีย  30 ก.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1914 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการส่งวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ปีการศึกษา 2559  1 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1912 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม PREPARATION CENTRE SHARING SESSION Thailand 2016  4 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1909 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะครูเกษียณ และศิษย์เก่า  5 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1908 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  7 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1906 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559  11 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1902 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินการตามปฏิทินงาน  2 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันแรก)  16 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1897 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่สอง)  17 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1896 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันสุดท้าย)  18 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1895 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่"(วันแรก)  21 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1892 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่"(วันที่สอง)  22 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1891 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่"(วันที่สาม)  23 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1890 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่"(วันสุดท้าย)  24 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1889 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก  26 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1887 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 3/2559  26 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1887 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนสิงหาคม 2559  26 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1887 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(วันแรก)  30 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1883 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(วันที่สอง)  31 ส.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1882 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(วันที่สาม)  1 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1881 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(วันสุดท้าย)  2 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1880 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  18 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1864 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 งาน SLC Party 2016  30 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1852 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินการตามปฏิทินงาน  2 พ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกันยายน และตุลาคม 2559  30 ก.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1852 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันแรก)  3 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1849 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่สอง)  4 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1848 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันสุดท้าย)  5 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1847 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  6 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1846 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันแรก)  7 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1845 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันที่สอง)  8 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1844 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันที่สาม)  9 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1843 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันที่สี่)  10 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1842 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program(วันแรก)  10 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1842 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันที่ห้า)  11 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1841 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program(วันที่สอง)  11 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1841 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันที่หก)  12 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1840 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program(วันที่สาม)  12 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1840 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันที่เจ็ด)  13 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1839 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program(วันที่สี่)  13 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1839 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย (วันสุดท้าย)  14 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1838 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program(วันสุดท้าย)  14 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1838 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันแรก)  17 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1835 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง)  18 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1834 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559  18 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1834 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย)  19 ต.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1833 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560  2 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1819 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน  6 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1815 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  11 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1810 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(วันแรก)  15 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1806 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(วันที่สอง)  16 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1805 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระแม่มารี  16 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1805 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(วันที่สาม)  17 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1804 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(วันสุดท้าย)  18 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1803 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559  25 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1796 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน 2559  25 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1796 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(วันแรก)  29 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1792 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(วันที่สอง)  30 พ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1791 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(วันที่สาม)  1 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1790 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(วันสุดท้าย)  2 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1789 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  2 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1789 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองหิรัญสมโภช ภราดาฟรังซิสเซเวียร์ ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  9 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1782 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง(วันแรก)  13 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1778 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะภราดาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคาร "อัสสัมชัญ" โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  13 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1778 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง(วันที่สอง)  14 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1777 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง(วันที่สาม)  15 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1776 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2559  15 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1776 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง(วันสุดท้าย)  16 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1775 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนธันวาคม 2559  16 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1775 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 5/2559  16 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1775 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560  9 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1751 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา  11 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการงาน "วันครู" ประจำปี 2560  16 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1744 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 มิสอาภรณ์ วิระยะรัมภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก  18 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1742 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ SWIS(วันแรก)  19 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1741 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ SWIS(วันสุดท้าย)  20 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1740 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(วันแรก)  23 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1737 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(วันที่สอง)  24 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1736 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(วันที่สาม)  25 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1735 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(วันที่สี่)  26 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1734 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(วันสุดท้าย)  27 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูเดือนมกราคม 2560  27 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 6/2559  27 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 ประชุมครู ครั้งที่ 6/2559  3 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1726 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 คณะกรรมการสำรวจเก็บข้อมูลระบบการนิเทศและงานวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  6 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1723 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันแรก)  7 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1722 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สอง)  8 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1721 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สาม)  9 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1720 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันสุดท้าย)  10 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1719 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ  20 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1709 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี(วันแรก)  21 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1708 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี(วันที่สอง)  22 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1707 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี(วันที่สาม)  23 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1706 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี(วันสุดท้าย)  24 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1705 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  27 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1702 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2560 (2 มี.ค. 2560)  2 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1699 วัน ไม่ได้เช็ค  อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559  16 พ.ค. 2559 - 28 เม.ย. 2560
 กำหนดการปฐมนิเทศครูที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ The Language School เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย  4 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1697 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM EDUCATION  4 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1697 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์  5 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1696 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ (วันแรก)  6 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1695 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ (วันสุดท้าย)  7 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1694 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 (วันแรก)  9 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1692 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย)  10 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1691 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์ (วันแรก)  18 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1683 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์ (วันสุดท้าย)  19 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1682 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน (วันแรก)  21 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1680 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (วันแรก)  21 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1680 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (วันแรก)  21 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1680 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน (วันสุดท้าย)  22 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1679 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (วันที่สอง)  22 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1679 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่สอง)  22 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1679 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันแรก)  23 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1678 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (วันสุดท้าย)  23 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1678 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (วันสุดท้าย)  23 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1678 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันสุดท้าย)  24 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1677 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 คุณครูผู้สอนระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ป.5 อบรมการใช้ Smart TV สำหรับการเรียนการสอน  25 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1676 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ พนักงานเกษียณ พิธีอำลาภราดาศิริชัย ผังรักษ์ และพิธีต้อนรับภราดามานิต สกนธวัฒน์  28 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1642 วัน ไม่ได้เช็ค  ยกระดับคุณภาพครู  2 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560
 There will be a seminar “Effective Teaching and Learning Process” for Foreing Teachers  11 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1629 วัน ไม่ได้เช็ค  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  2 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2561
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560  11 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1629 วัน ไม่ได้เช็ค  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  2 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร 1 *** ***
2    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) 1 *** ***
3    สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร 1 *** ***
4    กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด 1 *** ***
5    รางวัลครู / พนักงานนานปี 1 *** ***
6    รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย 1 *** ***
7    งานมุทิตาจิตครู / พนักงานเกษียณ 1 *** ***
8    งานเลี้ยงปิดภาคเรียน 1 *** ***
9    งาน Thank you Party 1 *** ***
10    อบรมพัฒนาบุคลากร 1 *** ***
11    ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท/เอก 1 *** ***
12    สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 1 *** ***
13    ค่าจัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นางยุพิน : ค่าผ้าตัดเสื้อครู เดือนพ.ค.59 1.00 *** ***
2    น.ส.ณัฐวีณ์ : รายรับคืนเงินค่าเบียร์สด เดือนพ.ค.59 1.00 *** ***
3    นางวรรณา : รายรับค่าสายคล้องคอ เดือนพ.ค.59 1.00 *** ***
4    รายรับค่าผ้าตัดเสื้อ เดือนมิ.ย.59 1.00 *** ***
5    นางสุนิภา : รับคืนเงินรางวัลไม่ขาด ไม่สาย ครู เดือนมิ.ย.59 1.00 *** ***
6    นางสุนิภา : รับคืนเงินวันเกิดครู เดือนมิ.ย.59 1.00 *** ***
7    นายสงคราม : รับค่าตราสัญลัษณฺ์ติดหน้ารถยนต์ เดือนมิ.ย.59 1.00 *** ***
8    น.ส.ณัฐตินา : รับค่าสายคล้องคอ เดือนมิ.ย.59 1.00 *** ***
9    รายรับค่าผ้าตัดเสื้อครู เดือนก.ค.59 1.00 *** ***
10    17/08/59 บริษัทเวอร์ชั้น ทรีฯ : เงินคืนค่าห้องพักรัสเซีย 1.00 *** ***
11    รายรับค่าผ้าตัดเสื้อครู เดือนก.ย.59 1.00 *** ***
12    รายรับคืนเงินของขวัญวันเกิด เดือนก.ย.59 1.00 *** ***
13    รายรับค่าผ้าตัดเสื้อครู เดือนต.ค.59 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     (3) คุณสุรชัย อำนาจตระกูล(ร้านแสงทอง) : ค่ากรอบรูป 8x10 กรอบหลุยส์ 4 ชุด@450บาท(1,800.-)รูป 10x12 2 ชุด@650บาท(1,300.-) Inv.No.114/05684 ลว.28/04/59 1 *** ***
2     (03) บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด : น้ำดื่มเนปจูน1,720แพ็ค*33.65+7% 1-30/4/59 1 *** ***
3    (3)บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด : น้ำอัดลม 2710165834 ลว.26/04/59(5,280.02) 1 *** ***
4    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-)มิสปิยาภรณ์ คำเวียงจันทร์ 2/5/59 1 *** ***
5    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),,ค่าเช่ารถตู้ 2 คันๆละ 2,300บาท(4,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 คน*150บาท(300.-) บิดามิสปิยาภรณ์ คำเวียงจันทร์ 2/5/59 1 *** ***
6    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(5,000.-) มารดาของนางจุฑาทิพย์ ทองดี เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 59 พนักงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
7    (10)น.ส.ศิรินันท์(อบรมสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3พ.ค.59) : ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4คน*1,500(6,000.-),ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(30.-),ค่าทางด่วน(360.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2วัน(200.-) 1 *** ***
8    (3)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีดโรงเรียน(500.-),ค่าพวงหรีดภราดาอาวุธ ศิลาเกษ(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),ค่าน้ำมัน(3,720.-),ค่าทางด่วน(60.-) วันที่ 23-24/5/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของ มิสรัชนก อบรม 1 *** ***
9    (3)คุณอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน 3 วันๆละ2,000บาท 23-24/5/59 (6,000.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(60.-) ยอดจ่ายเช็ค (5,940.-) ไปงานฌาปนกิจศพบิดาของ มิสรัชนก อบรม 1 *** ***
10    (4)น.ส.เปรมฤดี ศรีสุนารถ : น้ำมะพร้าว22/4/59 1 *** ***
11    (11)นางอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ : ค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 1 *** ***
12    (3)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสดรุณี ขันโท ผู้ให้คำแนะนำเรื่องประกันคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 *** ***
13    (4)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เบี้ยงเลี้ยงครู 2 คน*100บาท(200.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารของ ภ.อาวุธ ศิลาเกษ(210.-),ค่าส่งแฟกซ์เอกสารของ ภ.พลากร เพียรพันธ์(40.-),ค่าทางด่วน(210.-) 1 *** ***
14    (10)น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(60.-),เบี้ยเลี้ยงครู(300.-) หมายเหตุ : การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและการปฐมนิเทศ ครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 15 16/5/59 1 *** ***
15    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ นางเสงี่ยม ลิมปิสสวัสดิ์ โอกาสคลอดบุตร รพ.พุทธโสธร 1 *** ***
16    (3)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์ พนักงานอาคารสถานที่ ป่วยรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
17    (12) ป้ายสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 1 *** ***
18    (3)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-)วันที่ 27/5/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดามิสประกายแก้ว เปลื้องนุช 1 *** ***
19    (4) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน พ.ค.59 จำนวน 24 คน*500บาท(12,000.-),ครูที่เกิดเดือน มิ.ย.59 จำนวน 25 คน*500บาท(12,500.-) 1 *** ***
20    (4)นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน 1 วันๆละ2,300บาท 2/5/59 (4,600.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(46.-) ยอดจ่ายเช็ค (4,554.-) ไปงานฌาปนกิจศพมิสปิยาภรณ์ คำเวียงจันทร์ 1 *** ***
21    (4) น.ส.รจนา ดิศสังวร : กล่องใส่ของขวัญ 300ใบ@4.40บาท(1,320.-),กระดาษห่อของขวัญ 300แผ่น@1.70บาท(510.-) ใช้ห่อของขวัญกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด 1 *** ***
22    (12)อาหารรับรอง 6 พ.ค.59 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 280คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
23    (7) นางสุนิภา(มุทิตาจิตครูเกษียณ) ค่าดอกไม้จัดงานมุทิตาจิตครู และพนักงานเกษียณ (7,620.-) 1 *** ***
24    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-)วันที่ 2/6/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา ม.ชาญประพนธ์ สวัสดิ์เดช 1 *** ***
25    (10) นายธีรวัฒน์ ประกอบผล : ค่าวิทยากรอบรม STEM วันที่ 5 มิ.ย.59 8,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%= 240 บาท ยอดจ่ายเช็ค 7,760 บาท 1 *** ***
26    (10) น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-),ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร(2,790.-),ค่าทางด่วน(80.-) อบรม STEM วันที่ 5 มิ.ย.59 1 *** ***
27    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(5,000.-)วันที่ 8/6/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาพนักงานชื่อ ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ ณ วัดแพรกวังตะเคียน จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
28    (10) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 100บาท*3คน(900.-) ไปอบรม Stem Education 10-12/6/59 ณ มูลนิธิฯ 1 *** ***
29    (6)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เบิกเงินรางวัลมอบให้ครูที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย จำนวน 26 คน*2,000 บาท 1.ม.ธงชัย กิจเจริญ 2.ม.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 3.ม.พรพิมล อติชาติธานินทร์ 4.มิสณัฐวีณ์ สารพันธุ์ 5.มิสชนิตา วรรณพาหุล 6.มิสวัชรี เกิดท่าไม้ 7.มินนพรัตน์ รัตนบวร 8.มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว 9.ม.สมพบ คำมี 10.มิสภัตชนัน สุขผึ้ง 11.มิสสาวิตรี แขกเทศ 12.มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ 13.ม.ประจักษ์ ศรีภักดี 14.มิสดาริกา กลิ่มอบเชย 15 มิสสาคร บำรุงบุตร 16.มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์ 17.มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย 18.มิสสุภี วงศ์พลับ 19.มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู 20.มิสอรอุมา ชำนาญ 21.มิสดลยา มนรักษา 22.มิสอรวรรณ ศรีขันธมา 23.มิสพรพนา แสงจันทร์ 24.มิสทัศนีย์ ยันตะศรี 25.มิสกัลยา พาณิชย์วัฒนานุกูล 26.ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ 1 *** ***
30    (10)น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ : วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม STEM 5/6/59 1 *** ***
31    (10)น.ส.เปรมฤดี ศรีสุนารถ : ข้าวมันไก่,ผลไม้(เงาะ),ปาท่องโก๋ 1 *** ***
32    (10)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-),ครู 2คน*3วัน*150บาท(900.-),ค่าทางด่วน(370.-) ไปอบรมเทคนิคและวิธีสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ วันที่ 10-12/6/59 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
33    (10)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(150.-),ครู 5คน*100บาท(500.-) ไปประชุมปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 13/6/59 1 *** ***
34    (10) น.ส.อมรรักษ์ เจริญศรี : ค่าอบรมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิ.ย.59 3คน*500บาท(1,500.-),ค่าทางด่วน(180.-),ค่าอาหารคนขับรถ(100.-) 1 *** ***
35    (10)น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ(อบรม STEM) : กาวแท่ง UHU ใหญ่ 3แท่ง*42.92(128.76) 1 *** ***
36    (1)ร้านจันทราฑิตย์ : ไม้ไอติม,หลอด,แผ่น CD 1 *** ***
37    ร้านจันทราฑิตย์ : กระดาษปรุ๊บ,ปากกาเคมี 1 *** ***
38    (11)นายศิริชัย ผังรักษ์ : ค่าลงทะเบียนศึกษาต่อ หมายเหตุ : เป็นเงินยืมทางมูลนิธิฯ จะส่งคืนให้ภายหลัง 1 *** ***
39    (10) อาหารรับรอง : อบรม Stem วันที่ 5 มิ.ย.58 จำนวน 270คน ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารJMLC 1 *** ***
40    (4)อาหารรับรอง : วันที่ 24 มิ.ย.59 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครู จำนวน 60 คน ณ ห้องปชุม ชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
41    (3)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสวิจิตรา ผลพยุง ครูคณิตศาสตร์ ม.1 เนื่องจากแพ้อาหารทะเลรุนแรง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 29/6/59 1 *** ***
42    (3) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสเกษรา เจียมเจริญ โอกาสคลอดบุตร 1 *** ***
43    (4) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน พ.ค.59 จำนวน 1 คน*500บาท เพิ่มเติม มิสธนิดา โกสิตานนท์ 1 *** ***
44    (10) นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ :ส่งครูเข้าร่วมอบรม STEM ที่มูลนิธิฯ เรื่อง STEM และ Robotic 23-25/6/59 ค่าทางด่วน 3 วัน(280.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-) 1 *** ***
45    (10) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : อบรม STEM Education 3-5/6/59 ณ มูลนิธิฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3คนๆละ300บาท(900.-),คนขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(90.-) 1 *** ***
46    (10) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : อบรม STEM Education 24-26/6/59 ณ มูลนิธิฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3คนๆละ300บาท(900.-),คนขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(90.-) 1 *** ***
47    (3)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)งานฌาปณกิจศพบิดาอาจารย์บุญโชติ แก้วแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่ ณ วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
48    (10)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : อบรม STEM Education 17-19/6/59 ณ มูลนิธิฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3คนๆละ300บาท(900.-),คนขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(120.-) 1 *** ***
49    (10)น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : วันที่ 25 มิ.ย.59 ณ มหารวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ค่าลงทะเบียนการอบรม 3 ท่านๆละ 900บาท(2,700.-),ค่าโอน(30.-),ค่าทางด่วน(60.-) 1 *** ***
50    (10) น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าของที่ระลึกดูงานที่ACSP(1,145.-),ค่าจัดกระเช้า(150.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ ฉช.(180.-),ค่าตอบแทนคนขับรถ(100.-) 7/7/59 1 *** ***
51    (4) นายกิตติธัช รุ่งเรืองไพศาลสุข(sun printing) : การ์ดวันเกิด+ซอง 290ชุด@15บาท(4,350.-) 095/4730 ลว.23/6/59 1 *** ***
52    (10) นายสุเมธ พุทธเมฆ : ค่ากระดาษและแบบพับORIGAMI(1,000.-),ค่าน้ำมันรถ นนทบุรี-ฉะเชิงเทรา(600.-),ค่าอบรม(วิทยากร 3,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 90 บาท ยอดจ่าย = 2,910 บาท หมายเหตุ : กิจกรรม ORIGAMI วันนักบุญหลุยส์ 13/7/59 1 *** ***
53    (4) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ :เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน ก.ค.59 จำนวน 18 คน*500บาท 1 *** ***
54    (10)นางวัชรี เกิดท่าไม้ : ของที่ระลึกถวายพระวิทยากร จำนวน 5 รูป รูปละ 1,000 บาท 1 *** ***
55    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์(รางวัลครู/พนักงานนานปี) : ค่าจัดทำแหวน 4วง(100,000.-),ค่าเข็มไทค์ 15 อัน(207,000.-),ค่าจัดทำโล่ 19 โล่(32,300.-),ค่าจัดทำช่อดอกไม้สด 38 ช่อ(19,000.-) 1 *** ***
56    ศรีโสธร อาร์ต : สติ๊กเกอร์ติดฟิวส์วันเกิดขนาด 2.40x1.20ม. 1 ชุด(1,000.-) 1 *** ***
57    ศรีโสธร อาร์ต : ป้ายไวนิลครูนานปีขนาด 4.00x2.50ม. 1 ผืน(1,000.-) 1 *** ***
58    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เบิกเพิ่มค่าจัดทำแหวนทองคำ 1 บาท(4,000.-),ค่าจัดทำเข็มไท 2 สลึง(27,000.-) จากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59175 ลว.21/7/59 1 *** ***
59    (4)ร้านเอกอรุณ(บุญยงค์ ต่อเอกบัณฑิต) : เสื้อแจ็คเก็ตสีขาว 275 ตัว@480บาท(132,000.-) 068/03378 ลว.27/7/59 1 *** ***
60    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ไปสอบครูผู้สอนตำรากลางที่มูลนิธิฯ 30/07/59 ค่าทางด่วน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
61    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ไปอบรมจัดทำตราสารที่มูลนิธิฯและคุรุสภา 29/7/59 ค่าทางด่วน(160.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครูมิสธนิดา(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ นายสุรพรชัย(100.-) 1 *** ***
62    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสธนภสสรณ์ ก้อนทอง ป่วยพักรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร ในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา 1 *** ***
63    (4) อาหารรับรอง : 29/07/59 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเซราฟิน 1 *** ***
64    (11)นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ : ค่าลงทะเบียนเรียน ป.เอก ม.เกษตรศาสตร์ ภาค 1/2559 1 *** ***
65    (10)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าลงทะเบียนการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่" วันที่ 21 - 24/8/59 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี จำนวน 4 คน@3,900 บาท(15,600.-) ค่าโอน(35.-) 1 *** ***
66    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าช่อดอกไม้สด จำนวน 3 ช่อ@500บาท ให้นักเรียนมอบหน้าเสาธง วันเกิดผู้อำนวยการ 1 *** ***
67    (10)นายสุเมธ พุทธเมฆ : ค่าลงทะเบียนครู 1คน 250 USD หรือ 250,000 KRW (7,822.-),ค่าตั๋วเครื่องบิน ครู 1 คน(16,420.-) 1 *** ***
68    (10) น.ส.วีณา นิ่มเรือง : ค่าทางด่วน(210.-),ค่าอาหารครูและพนักงานขับรถ 3คน*100บาท(300.-)Preparation Centre Sharing Session ณ โรงแรมแกรน ไฮแอท เอราวัณ 4ส.ค.59 1 *** ***
69    (10) น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ครูอบรมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 1/8/59 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์(100.-),ค่าทางด่วน(175.-) 1 *** ***
70    (10)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าที่พักในการไปสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ของภราดาอาวุธ ศิลาเกษ 21-24 สิงหาคม 2559 1 *** ***
71    (10)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าที่พักในการไปสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ของภราดาศิริชัย ผังรักษ์ 21-24 สิงหาคม 2559 หมายเหตุ : ที่พักคืนละ 1,650 บาท*3คืน(4,950.-) 1 *** ***
72    (4)นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน ส.ค.59 จำนวน 22 คน*500บาท 1 *** ***
73    (11) น.ส.วารุณี คงวิมล : ค่าตรวจ Farmat(3,500.-),ค่าเข้าเล่มวิทยานิพนธ์(1,500.-) หมายเหตุ : ผลการศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ระหว่างรออนุมัติจบ 1 *** ***
74    (10) นางสาวิตรี แขกเทศ (งานประกันคุณภาพ) : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 3วัน*150.-(450.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ 3วัน*60.-(180.-) ประชุมสัมมนางานประกันคุณภาพ 16-18 ส.ค.59 ณ มูลนิธิฯ 1 *** ***
75    นายอรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู : ค่าจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ 1 *** ***
76    นางมัลลิกา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครูดูแลนักเรียนร่วมงาน Open house ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค.59 จำนวน28คน 1 *** ***
77    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : อบรมเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก 26/8/59 ค่าทางด่วน(210.-),ค่าจอดรถ(50.-) 1 *** ***
78    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสสุกฤตา เครือศรี เกิดภาวะจะคลอดก่อนกำหนดพักรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร 1 *** ***
79    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสสุพัตรา แสงสว่าง ป่วยพักรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
80    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : อบรมเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก 26/8/59 ค่าลงทะเบียน(2,000.-),ค่าโอน(30.-) 1 *** ***
81    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.เซนต์คาเบรียล 28/7/59 ค่ากระเช้าศึกษาดูงาน ร.ร.SG,ACP(2,450.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถนายสุชาติ(100.-),ค่าทางด่วน(210.-) 1 *** ***
82    นางวรรณา กรัสพรหม : อบรมการศึกษามาตรฐานต้นแบบการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อคุณภาพสู่สากล ค่าทางด่วน(120.-),ค่าแก๊ส(280.-) 1 *** ***
83    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : อบรมโรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 22-24 ส.ค.59 ค่าทางด่วน(180.-),ค่าน้ำมัน(300.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(200.-),พนักงานขับรถนายบุญส่ง 3 วัน(300.-) 1 *** ***
84    (4) อาหารรับรอง วันที่ 5 ส.ค.59 วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
85    (4) อาหารรับรอง วันที่ 26 ส.ค.59 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครู เดือนส.ค.59 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
86    (4) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน ก.ย.59 จำนวน 31 คน*500บาท 1 *** ***
87    (4) นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : สวัสดิการงานมงคลสมรส มาสเตอร์พิษณุพงษ์ สร้อยเขียว วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 1 *** ***
88    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 231คน*60บาท(13,860.-)วันที่ 19/9/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา มิสวาสนา เอี่ยมพินิจ ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
89    น.ส.สุภัทรา ชินะกรติเมธ : ศึกษาดูงาน Food & Hotel 10 ก.ย.59 ค่าอาหารครู 3 คน(150.-),ค่าทางด่วน(85.-) 1 *** ***
90    นางวีนา ซอดี : อบรมการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยให้น่าสนใจ 18 ก.ย.59 ค่าลงทะเบียน 4 คน*700บาท(2,800.-),ค่าโอนเงิน(30.-),ค่าทางด่วน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(150.-) 1 *** ***
91    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน ต.ค.59 จำนวน 19 คน*500บาท 1 *** ***
92    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์ ป่วยรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
93    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสนฤมล สีคะปัสสะ โอกาสคลอดบุตร 1 *** ***
94    นางกันตา ประเสริฐ : ไปตรวจโรงเรียนมงฟอร์ตแผนกมัธยม 30 ส.ค.-2 ก.ย.59 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(60.-) 1 *** ***
95    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด 1 พวง งานศพมารดามาสเตอร์สมชาย ภาษิตานนท์ อดีตครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
96    น.ส.จันทิพย์ เครือจันทร์ : ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ วันที่ 4 ต.ค.2559 1 *** ***
97    (11) นายพลากร เพียรพันธ์ : ค่าลงทะเบียนมอบตัว ป.บัณฑิต ของภราดาพลากร เพียรพันธ์ 1 *** ***
98    (9) สำนักผู้อำนวยการ : ป้าย SLC PARTY (1,500.-) 1 *** ***
99    (8) นางสุนิภา : ค่าอาหารโต๊ะจีน(43,500.-),เบียร์สดลีโอ 30ลิตร(5,600.-),ค่าพนักงานกดเบียร์(500.-) 1 *** ***
100    น.ส.วีณา นิ่มเรือง : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถไปสุวรรณภูมิเพื่อรับ Bro.Soosaiah จากประเทศฟิลิปปินส์ เวลา 15.00-19.00 น.(100.-),ค่าทางด่วน(60.-) 21/9/59 1 *** ***
101    น.ส.วีณา นิ่มเรือง : อบรมโครงการ IEP-AU OFF CAMPUS TEACHER TRAINING 10-14/10/59 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(1,200.-) 1 *** ***
102    (10) นางสุดา (สัมมนาคณะภราดาและผู้บริหาร 3-5 ต.ค.59) : ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม(21,600.-),ค่าธรรมเนียมการโอนค่าอบรม(41.-),ค่าที่พัก(8,600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าอบรมและพนักงานขับรถ(5,400.-),ค่าทางด่วน(160.-) 1 *** ***
103    นางวีณา นิ่มเรือง : สัมมนาวิชาการ Total Academic Solutions วันที่ 15-16ต.ค.59 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ค่าอาหารพนักงานขับรถ(300.),ค่าทางด่วน 2 วัน(420.-) 1 *** ***
104    (10)น.ส.ูธนิดา : อบรม JEP-AU off campus Teacher Training Program ณ ABAC วันที่ 10-14ต.ค.59 ค่าทางด่วน(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยง(500.-) 1 *** ***
105    นางบุญสม บุญประเสริฐ : ค่ารับรองวิทยากรอบรมครูต่างชาติ(31/10/59) 1 *** ***
106    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 229คน*60บาท(13,740.-)วันที่ 25/10/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพสามีมิสเกศรา เจียมเจริญ 1 *** ***
107    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(5,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากพนักงาน 78คน*50บาท(3,900.-)วันที่ 25/10/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาพนักงานชื่อ จิตรา ผลทองอนันต์ 1 *** ***
108    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(5,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากพนักงาน 78คน*50บาท(3,900.-)วันที่ 31/10/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาพนักงานชื่อนางนิภา พลายวัน 1 *** ***
109    นางวัชรี เกิดท่าไม้ :ของที่ระลึก กระเช้าขนมฝาก ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระแม่มารี สาทร วันที่ 16 พ.ย. 59 1 *** ***
110    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : สวัสดิการงานมงคลสมรส มิสรินทร์ลภัส ฉัตรธรรมศักดิ์ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 1 *** ***
111    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน พ.ย.59 จำนวน 16 คน*500บาท 1 *** ***
112    (10) อาหารรับรอง : วันที่ 4ต.ค.59 อบรมแต่งภาพ และถ่ายภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC (1,200.-) 1 *** ***
113    (10) อาหารรับรอง : วันที่ 6-7 ต.ค.59 จัดวิเคราะห์แผนงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC (16,800.-) 1 *** ***
114    อาหารรับรอง : วันที่ 17ต.ค.59 งานผูกผ้าไว้อาลัยในหลวง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
115    อาหารรับรอง : วันที่ 31ต.ค.59 พัฒนาบุคลากร(ครูต่างชาติ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
116    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ไป ABAC ค่าทางด่วน(695.-),ไป River กทม.(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-) 7-8/10/59 1 *** ***
117    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : อบรมเทคนิคการสอนและวัฒนธรรมจีน 17-19 ต.ค.59 ณ สถาบันขงจื้อ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(400.-),ค่าทางด่วน(630.-) 1 *** ***
118    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ไปประชุมที่ ร.ร.ไผทอุดมศึกษา วันที่ 6/10/59 ค่าทางด่วน(210.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
119    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ไปงานศพสามีมิสเกศรา เจียมเจริญ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขัยรถ(300.-) 1 *** ***
120    นางบุญสม บุญประเสริฐ : อบรมครูต่างชาติ 31/10/59 ค่าทางด่วน(120.-),ค่ากระเช้าผลไม้(300.-) 1 *** ***
121    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสชุทิมา มุ่ญฮะสูญ ขูดมดลูก พักรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
122    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ไปประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการที่มูลนิธิฯ 11/11/59 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(60.-),ค่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง2คันๆละ120บท(240.-) เนื่องจากรถติดมากไปไม่ทันประชุมจึงแก้ปัญหาด้วยการนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง 1 *** ***
123    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 232คน*60บาท(13,920.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 2 คน(200.-) วันที่โรงเรียนเป็นเจ้าภาพ 23/11/59 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดามิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย 1 *** ***
124    นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ : อบรม Stem Robotic ของมูลนิธิฯ วิทยากร Dr.Namura,Mr.Sato,Mr.Kikushi ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ รับส่งวิทยากรอบรม Stem วันที่ 18-20,12-14 พ.ย.59(600.-),ค่ามะม่วงน้ำดอกไม้ 1 กล่อง(500.-),ค่ากระเช้าของที่ระลึก(1,000.-),ค่าข้าวเหนียว+ถ่านไฟฉาย(480.-),ค่าของที่ระลึกวิทยากรอบรม ipad (1,120.-),ค่าทางด่วน(545.-)ค่าถ่านไฟฉาย(90.-) 1 *** ***
125    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : เบิกเพิ่มค่าสมัครอบรม Robotic ตามเอกสารแนบ(500.-),ค่าโอน(500.-) 1 *** ***
126    นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 1 คันๆละ2,500บาท 1 วัน 6/11/59 (2,500.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(25.-) ยอดจ่ายเช็ค (2,475.-) ไปอบรมที่โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 1 *** ***
127    นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 1 คันๆละ1,700บาท 1 วัน 26/11/59 (1,700.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(17.-) ยอดจ่ายเช็ค (1,683.-) ไปวัดเกศแก้ว จ.สระแก้ว 1 *** ***
128    (10) นางอาภรณ์ : ค่าสมัครอบรม Robotic(66,000.-),ค่าธรรมเนียม(66.-),ค่าโอน(20.-) 1 *** ***
129    (3) นางสุนิภา : น้ำมันรถ ไปงานฌาปนกิจศพบิดามิสรุ่งรักษ์ ที่จ.สระแก้ว(830.-) 1 *** ***
130    (10) น.ส.ศิรินันท์ (เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร รับรางวัล O-Net 1ธ.ค.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4คน(400.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1คน(100.-),ค่าทางด่วน(275.-) 1 *** ***
131    (10) น.ส.รัชนีวรรณ(สัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างอุดมคติความรักชาติ 2ธ.ค.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1คน (150.-)ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1คน(150.-),ค่าทางด่วน(135.-) 1 *** ***
132    นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ : เบิกเพิ่มค่าสมัครอบรม Robotic จากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59304 ลว.25/11/59 1 *** ***
133    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : คุณครูอบรมการประยุกต์ใช้ Swift Playground ในบทเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน 11/11/59 ณ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ครู 2คน*100บาท(200.-),ค่าทางด่วน(125.-),ค่าจอดรถ(40.-) 1 *** ***
134    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ณ ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(260.-) 29/11-59-2/12/59 1 *** ***
135    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : เบิกเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงจากใบเคลียร์ทดลองจ่ายเลขที่ 59319 ลสว.6/12/59 อบรมสุดยอดเทคนิคการสอน 24-25/11/59 ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 1 *** ***
136    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิด ครูที่เกิดเดือน ธ.ค.59 จำนวน 23 คน*500บาท 1 *** ***
137    (10) น.ส.ศิรินันท์(ครูอบรมสุดยอดเทคนิคการสอน 24-25 พ.ย.59 ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6*100(600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2*100(200.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ 2วัน(460.-) 1 *** ***
138    (10) น.ส.วาสนา(เอี่ยม) : ไป ACSP 9ธ.ค.59 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(150.-) 1 *** ***
139    นางสุนิภา( ส่งภราดาอาวุธไปประเทศรัสเซีย 7ต.ค.59+ครูไปประเทศอินเดีย 15ต.ค.59+รับภราดาอาวุธ 14ต.ค.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(60.-) 1 *** ***
140    น.ส.วาสนา(เอี่ยม) ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 17-19ต.ค.59 : ค่าลงทะเบียน5,000*3คน(15,000.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(160.-) 1 *** ***
141    (10) น.ส.ศิรินันท์(การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 10ธ.ค.59) : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (100.-),ค่าทางด่วนไป-กลับ(60.-) 1 *** ***
142    นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ : ค่าลงทะเบียนเรียน(รักษาสภาพนิสิต) ป.เอก ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย 1 *** ***
143    น.ส.เปรมฤดี ศรีสุนารถ : น้ำมะพร้าว (200.-) 1 *** ***
144    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 229คน*60บาท(13,740.-) ค่าเบี้เลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-) วันที่ 10/01/60 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดามิสพรพนา ศิริปิ่น ณ วัดเกาะเค็ดใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 1 *** ***
145    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสสุกฤตา เครือศรี เนื่องในโอกาสคลอดบุตร 1 *** ***
146    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ นายปฏิภาณ ชัยทอง พนักงานพิการทำงานจิตอาสาที่ศูนย์ จ.อุบลราชธานี ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 1 *** ***
147    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล เนื่องจากผ่าตัดมดลูก 1 *** ***
148    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ค่าพวงหรีดภราดาสุรเดช วิสุทธิวรรณ(500.-),ค่าโอนเงิน(30.-) 1 *** ***
149    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-กรุงเทพ 18-20 มี.ค.60 4 ที่นั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ SWIS ที่ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ออกเดินทางวันที่ 18/1/60 กลับ 20/1/60 1 *** ***
150    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : โครงการอบรมครูเอกชน ค่าลงทะเบียนครูเข้าอบรมครูเอกชน 29 คน*100บาท 21-22/1/60 1 *** ***
151    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ค่าของขวัญวันเกิดครูประจำเดือนมกราคม 60 24 คนๆละ 500 บาท 1 *** ***
152    น.ส.สาวิตรี คงวิมล : ภราดาอาวุธ ไปดูงานที่ประเทศแอฟริกา 1 *** ***
153    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงิน Pocket Meney ของภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกา 1 *** ***
154    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(5,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากพนักงาน 77คน*50บาท(3,850.-)วันที่ 25/01/60 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาพนักงานชื่อนางสาวนิก้าว เย็นวัฒนา ณ วัดหนองตับเต่า สัตหีบ จ.ชลบุรี 1 *** ***
155    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ เป็นโรคหอบหืดและออกซิเจนต่ำ อยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
156    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ ม.สงคราม นิคมไพบูลย์ ผ่าตัดใส้ติ่ง โรงพยาบาลพุทธโสธร วันที่ 24 ม.ค.60 1 *** ***
157    นางอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ : ค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 1 *** ***
158    (10) น.ส.รจนา : ไปงานประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบSWIS ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4คน(2,400.-),ค่าจอดรถ(610.-) 1 *** ***
159    น.ส.ณปภัช : ไปส่งครูศึกษาต่อประเทศอินเดีย 21ม.ค.60 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(60.-) 1 *** ***
160    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ น.ส.ทองดี กิมเต็ง ได้รับอุบัติเหตุรักษา 1 *** ***
161    น.ส.อุษณี สิมะขจรเกียรติ : ค่าเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 1 *** ***
162    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ค่าของขวัญวันเกิดครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60 จำนวน 29 คนๆละ 500 บาท 1 *** ***
163    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ค่าของขวัญวันเกิดครูประจำเดือนมีนาคม 60 จำนวน 19 คนๆละ 500 บาท 1 *** ***
164    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ค่าของขวัญวันเกิดครูประจำเดือนเมษายน 60 จำนวน 19 คนๆละ 500 บาท 1 *** ***
165    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : เงิน Pocket Meney ของ ม.เชษฐา รักษาศีล ในการได้รับทุนมูลนิธิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hydenabad ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2560 1 *** ***
166    น.ส.ณปภัช กีรติรณกรกุล : ไปส่งเอกสาร ม.เชษฐา รักษาศีล ที่มูลนิธิฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1 คน(100.-),ค่าเดินทาง BTS+MRT+มอเตอร์ไซด์(211.-),ค่ารถตู้จาก กทม.-ฉะเชิงเทรา(99.-) 1 *** ***
167    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : มุทิตาจิตรครูเกษียณ มิสพรพิมล อภิชาติธานินท์ ค่าดอกกุหลาบ(1,560.-),ค่าพวงมาลัยกรพวงใหญ่ 1 พวง(150.-) 20/2/60 1 *** ***
168    (4) อาหารรับรอง : วันที่ 16ธ.ค.59 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนธ.ค.59 1 *** ***
169    ศรีโสธร อาร์ต : ป้ายไวนิลครูเกษียณ มิสพรพิมล อติชาติธานินท์ 4.00x2.40ม. 1 ป้าย@960บาท 1 *** ***
170    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : สวัสดิการงานมงคลสมรส มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 1 *** ***
171    นายเอ ดีหลี : ค่าเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ป.โท 1 *** ***
172    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-),เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(5,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากพนักงาน 77คน*50บาท(3,850.-)วันที่ 27/02/60 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาพนักงานชื่อนางสาวพรประภา จูศิริ พนักงานประจำห้องเบเกอรี่ 1 *** ***
173    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าวุฒิบัตร ค่าเอกสารครูที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่ 1 จำนวน 7 คน = 700 บาท,หลักสูตรที่ 2 จำนวน 8 คน = 800 บาท,หลักสูตรที่ 3 จำนวน 8 คน = 800 บาท ณ ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
174    (4) อาหารรับรอง วันที่ 27ม.ค.60 กิจกรรมอวยพรวันเกิด ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารJMLC 1 *** ***
175    อาหารรับรอง วันที่ 25 พ.ย.59 กิจกรรมอวยพรวันเกิดครู เดือนพ.ย.59 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารJMLC 1 *** ***
176    นางวัชรี(เกิด) : ค่ากระเช้าของที่ระลึกวิทยากร 2ท่าน อบรมเรื่องศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 27 ก.พ.60 (10,000.-) 1 *** ***
177    นางสุนิภา (อบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ) : ค่าห้องพัก(19,350.-),ค่าห้องประชุม(4,400.-),ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(27,800.-),ค่าอาหารว่าง(6,450.-),ค่าเบียร์ลีโอ(1,260.-) วันที่ 6-7 มี.ค.60 ณ ร้านอาหารครัวอิ่มสุข 1 *** ***
178    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 9-10/3/60 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อ.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 กทม. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-),ค่าทางด่วน(120.-) 1 *** ***
179    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ปฐมนิเทศครูที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 4/3/60 ณ อ.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซองทองหล่อ เขตวัฒนา กทม. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(120.-),ค่าที่จอดรถ(60.-) 1 *** ***
180    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 219คน*60บาท(13,140.-) วันที่ 21/03/60 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดามิสพูลทรัพย์ รักษาสุข ณ วัดประตูน้ำท่าไข่ 1 *** ***
181    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 219คน*60บาท(13,140.-) วันที่ 21/03/60 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดามิสวาสนา ตนานนท์ชัย ณ วัดประตูน้ำท่าไข่ 1 *** ***
182    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าของที่ระลึกให้วิทยากร อบรมครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ ครูสนับสนุน 21 - 23 มีนาคม 2560 1 *** ***
183    น.ส.วาสนา เอี่ยมพินิจ : ใบประกาศแผ่นเล็ก 200ใบ(1,000.-) 1 *** ***
184    (10) น.ส.ศิรินันท์(วันที่ 2มี.ค.60 อบรมSwift Playgrounds,วันที่ 15มี.ค.60 อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ IOS) : ค่าทางด่วน 2วัน(460.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2วัน(200.-) 1 *** ***
185    อาหารรับรอง : วันที่ 3,8 ก.พ.60 ประชุมตัดงบประมาณ,ประชุมอัตรากำลัง ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารJMLC 1 *** ***
186    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าอาหารกลางวันไปทำ MOU ภาษาจีนที่ ม.บูรพาฯ จำนวน 9 คน(1,424.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) วันที่ 31 มี.ค.60 1 *** ***
187    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ โอกาสคลอดบุตร รพ.รามาธิบดี(500.-),มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ โอกาสขูดมดลูก รพ.พุทธโสธร(500.-) 1 *** ***
188    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้ มิสศิรินันท์ บรรจงศิริ โอกาสคลอดบุตรณ โรงพยาบาลพุทธโสธร(500.-) 1 *** ***
189    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าช่อดอกไม้สด 4 ช่อๆละ 500 บาท งานมุทิตาครูและพนักงานเกษียณ 1 *** ***
190    นายพลากร เพียรพันธ์ : ค่าลงทะเบียนมอบตัว ป.บัณฑิต ของภราดาพลากร เพียรพันธ์ 1 *** ***
191    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ไปส่ง ม.เชษฐา รักษาศีล ไปประเทศอินเดีย วันที่ 11 มี.ค.2560 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 11/03/60 ค่าทางด่วน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
192    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าช่อดอกไม้สด 2 ช่อๆละ 500 บาท งานมุทิตาครูและพนักงานเกษียณ 1 *** ***
193    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าพวงหรีด(500.-)เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์จากโรงเรียน(6,000.-),เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสงเคราะห์จากคณะครู 218คน*60บาท(13,080.-) วันที่ 24/04/60 ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล ณ วัดญาณรังมาราม (คุณแม่อินทร์) ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 1 *** ***
194    น.ส.วีณา นิ่มเรือง : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(ดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์)(5,136.-),ค่าธรรมเนียมค่าบริการจ่ายเงิน(30.-),ค่าที่พัก 3คืน(4,117.-),ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าอาหารพนักงานขับรถ 2วัน(200.-),ค่าที่จอดรถสนามบินดอนเมือง(20.-) 1 *** ***
195    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ซื้อของขวัญให้ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ โอกาสย้านสถานที่ทำงาน 1 *** ***
196    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : กระเช้าเยี่ยมไข้มิสมาลินี เขียวชุ่มงาม พักรักษาตัวที่ รพ.พุทธโสธร ความดันต่ำ 1 *** ***
197    อาหารรับรอง : วันที่ 2มี.ค.60 กิจกรรมวันเกิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
198    อาหารรับรอง : วันที่ 25 มี.ค.60 อบรมพัฒนาบุคลากร ใช้สมาร์ท TV ณ ห้องป.4/6 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 104 งานบุคลากร ของหน่วยงาน งานบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (88)
คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) ในวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 3) ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 4) ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 1) ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM EDUCATION ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559
คณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร "ยอห์น แมรี่" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมการอบรมการเขียนหลักสูตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะครูเกษียณเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
ผู้อำนวยการ และคุณครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย ในวันที่ 7-14 ตุลาคม 2559
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการดำเนินพันธกิจภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
คุณครูเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกรกฎาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแก้ไขตราสารของโรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
ผู้อำนวยการ คณะครูเกษียณ และศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรม PREPARATION CENTRE SHARING SESSION Thailand 2016 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนา"การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่" ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 - 2 กันยายน 2559
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนสิงหาคมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2559
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงาน SLC Party ในวันที่ 30 กันยายน 2559
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน และตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 กันยายน 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมโครงการ IEP - AU off campus Teacher Training Program ในวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
คุณครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
คณะครูศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระแม่มารี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤศจิกายนเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองหิรัญสมโภช ภราดาฟรังซิสเซเวียร์ ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
คณะภราดาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "อัสสัมชัญ" โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ SWIS ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 23-27 มกราคม 2560
คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 9 มกราคม 2560
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2560
มิสอาภรณ์ วิระยะรัมภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 18 มกราคม 2560
ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมงาน "วันครู" ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนมกราคมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 27 มกราคม 2560
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2560
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ในวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการสำรวจเก็บข้อมูลระบบการนิเทศและงานวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ มิสพรพิมล อติชาติธานินทร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560
คุณครูเข้าร่วมปฐมนิเทศครูที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2560
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM EDUCATION ในวันที่ 4 มีนาคม 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์ ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
ขอเชิญคุณครูผู้สอนระดับชั้น ป.1, ป.4 และป.5 เข้าร่วมอบรมการใช้ Smart TV สำหรับการเรียนการสอน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ พนักงานเกษียณ พิธีอำลาภราดาศิริชัย ผังรักษ์ และพิธีต้อนรับภราดามานิต สกนธวัฒน์ ในวันที่ 28 เมษายน 2560
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
There will be a seminar “Effective Teaching and Learning Process” for Foreign Teachers on Thursday, 11 May 2017