Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 101 งานนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(22)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 101 งานนโยบายและแผน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 101 งานนโยบายและแผน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 101 งานนโยบายและแผน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (22)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P เสนออนุมัติงบประมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแผนกลยุทธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D วิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   D จัดทำแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   C ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   C ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   A สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน
02 พ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560   A จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1640 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุ อุปกรณ์ ใช้งานนโยบายและแผน 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.รจนา ดิศสังวร : เครื่องสำรองไฟ UPS625VA 1 เครื่อง@1,935บาท 1 *** ***
2    น.ส.จันทิพย์ : ใบมีดคัตเตอร์เล็ก 1กล่อง(12.-),ปากกาลบคำผิด 5แท่ง(216.68),กาวUHU 3หลอด(127.50),ปากกาลูกลื่นแดง 5ด้าม(13.02),ปากกาลูกลื่นน้ำเงิน 50ด้าม(94.68) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 101 งานนโยบายและแผน ของหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )