Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 302 งานหลักสูตรและการสอน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(8)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 302 งานหลักสูตรและการสอน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 302 งานหลักสูตรและการสอน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 302 งานหลักสูตรและการสอน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    อบรม 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1636 วัน
30 เม.ย. 2559 30 เม.ย. 2560    ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1636 วัน
07 ธ.ค. 2559 31 มี.ค. 2560   D การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน MSP 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1666 วัน
01 ธ.ค. 2559 31 มี.ค. 2560   D จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และม.4 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1666 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted  4 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1966 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM Education  5 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1965 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับ สถาบันเทคโทโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  29 มิ.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1941 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560  7 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1780 วัน ไม่ได้เช็ค  การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน MSP  7 ธ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP เข้าร่วมประชุมประจำปี  9 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1778 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านขอเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP  14 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1773 วัน ไม่ได้เช็ค  การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน MSP  7 ธ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560
 รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  14 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1773 วัน ไม่ได้เช็ค  จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และม.4  1 ธ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560
 สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียน Gifted ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  18 ธ.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 1769 วัน ไม่ได้เช็ค  จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และม.4  1 ธ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม IPAD ในหัวข้อ MDM  3 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1722 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
 อบรมการใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน  5 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1720 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม  30 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำหลักสูตร 1 *** ***
2    พัฒนาห้อง MS 1 *** ***
3    พัฒนาห้องเรียน STEM 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับกิจกรรม Open house เดือนส.ค.59 1.00 *** ***
2    รายรับกิจกรรม Open house เดือนก.ย.59 1.00 *** ***
3    สพป.ฉ.ช.1 : ค่าอบรมหลักสูตร 1.00 *** ***
4    สพป.ฉ.ช.1 : ค่าใบประกาศ 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ นายบุญส่ง(100.-) คณะผู้บริหารเข้าร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 29/6/59 1 *** ***
2    หจก.สุนทร-พรทิพย์ : ทัศนศึกษาโปรแกรม MS ป.4 ไปฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ส.ค.59 ค่าเช่ารถบัส 1 คัน*12,000 บาท*1วัน(12,000.-) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(120.-) ยอดจ่ายเช็ค (11,880.-) 1 *** ***
3    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : อุปกรณ์การเรียนการสอน STEM ระดับมัธยม จากร้าน TRUE ของมือสองจากญี่ปุ่น 1 *** ***
4    น.ส.ลำเพย พวงมาลัย(ทัศนศึกษา ป.4/5 MS) : ค่ามัดจำเข้าชมฟาร์มโชคชัย (2,600.-),ค่าเข้าชมฟาร์มโชคชัย ครู+นักเรียน(2,625.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4คนๆละ 100.-(400.-) 1 *** ***
5    นางสุดา ดงหลง : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1 *** ***
6    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : อุปกรณ์จัดทำ STEM ช่วงชั้นที่ 3 1 *** ***
7    น.ส.นันทนา ลิ้มเจริญ(STEM) : กระดาษสติกเกอร์แผ่นใหญ่ 60*12(720.-) 1 *** ***
8    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข (Open house 19 ส.ค.59) : สติกเกอร์ใส(โปสเตอร์) 20*12(240.-) 1 *** ***
9    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : สติ๊กเกอร์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียน(500.-),ตรายาง(450.-),ไวนิลหมากล้อม(300.-) 1 *** ***
10    อาหารรับรอง วันที่ 8 ส.ค.59 จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารJMLC 1 *** ***
11    อาหารรับรอง วันที่ 16 ส.ค.59 ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย MS students จำนวน 40คน 1 *** ***
12    อาหารรับรอง วันที่ 19 ส.ค.59 กิจกรรมOpen House ณ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
13    นายธงชัย กิจเจริญ : ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน STEM มัธยม 1 *** ***
14    นายอาวุธ ศิลาเกษ : ค่าทางด่วน(40.-),ค่าอุปกรณ์ STEM(7,188.-) 1 *** ***
15     นางวรรณา กรัสพรหม (STEM) : ค่าทางด่วน(295.-),ค่าที่จอดรถ(40.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(800.-),ค่าอุปกรณ์ STEM(26,477.35) 1 *** ***
16    นางวรรณา กรัสพรหม (STEM) : ค่าทางด่วน(222.-),ค่าที่จอดรถ(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน(200.-),ซื้ออุปกรณ์จาก Makro(1,285.-),ซื้ออุปกรณ์จากร้านศึกษาภัณฑ์(22,988.50),ซื้ออุปกรณ์จากร้านค้าในสำเพ็ง(25,152.-) 1 *** ***
17    นายสุรชัย อำนาจตระกูล(ร้านแสงทอง) :ค่าขยายรูปตกแต่งห้อง STEM 24x30"พร้อมใส่กรอบ 3 รูป@700บาท(2,100.-)Inv.No.165/08218 ลว.14/09/59 1 *** ***
18    (5) นางสุมานิต (เรียนSTEM ม.2) : เชือกฟาง 1ม้วน(20.-) 1 *** ***
19    นายธงชัย กิจเจริญ : ขาโต๊ะห้องเรียน MS 1 *** ***
20    นายเจษฎา อักษรวงศ์ : อุปกรณ์การเรียนประกอบหุ่นยนต์ ของ LEGO รุ่น Mindstorms จำนวน 10 กล่องๆ ละ 5,000 บาท 1 *** ***
21    น.ส.นันทนา(ที่ระลึก MOU ABAC) : หนังสือพฤกษศาสตร์ 12เล่ม*250บาท 1 *** ***
22    น.ส.รจนา ดิศสังวร(วัสดุฝึกนักเรียน) : เครื่องรีดไม้ JET 12นิ้ว JWP (15,500.-) 1 *** ***
23    นางสุดา ดงหลง : ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1 *** ***
24    อาหารรับรอง : วันที่ 7ต.ค.59 การเรียนรู้แบบSTEM ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารJMLC (600.-) 1 *** ***
25    บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด : Laser Pointer(R400) "Logitech" 1 [email protected],470 บาท BC16100755 ลว.31/10/59 1 *** ***
26    ร้านจันทราฑิตย์ : แฟ้ม 2 ห่วง 1 *** ***
27    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : รับ Mr.Namura ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 04.00 น. ช่วงเย็นส่งที่โรงแรม ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(60.-) 1 *** ***
28    น.ส.รจนา ดิศสังวร : ป้ายไวนิลแต่งห้องเรียน MS 1 *** ***
29    บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จำกัด : ชำระค่ามัดจำ ตู้ชาร์ท I PAD Angel Table Charger Model T-45 2 เครื่อง@36,915บาท(73,830.-) มัดจำ งวดที่ 1 = 29,532 บาท งวดที่ 2 งวดสุดท้าย = 44,298 บาท QT.16-12071 ลว.7/12/59 1 *** ***
30    นางอาภรณ์ (อนุมัติหลักสูตรการประชุม School Board) : กระดาษปกสีขาว A4 2รีม(90.-),ซองพลาสติกขนาด A4 3ห่อ(90.-) 1 *** ***
31    บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จำกัด : งวดสุดท้าย ตู้ชาร์ท I PAD Angel Table Charger Model T-45 2 เครื่อง@36,915บาท(73,830.-) มัดจำ งวดที่ 1 = 29,532 บาท งวดที่ 2 งวดสุดท้าย = 44,298 บาท QT.16-12071 ลว.7/12/59 1 *** ***
32    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าส่งเอกสาร สวนจิตรดา EMS 1 *** ***
33    นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ : Apple Acc Magic Keyboard-THA 1 [email protected],700 บาท 1 *** ***
34    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข : เสื่อน้ำมันปูพื้นห้อง STEM 2 ม้วน@2,500บาท 1 *** ***
35    น.ส.สุพัตรา แก้วแสนสุข (STEM) : แฟ้มแดงของโรงเรียน 6เล่ม(629.06),ไส้แฟ้ม 6แพ็ค(390.-) 1 *** ***
36    น.ส.ศิรินันท์ : กระดาษปกสีขาว 6รีม(270.-) 1 *** ***
37    บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) : เครื่อง I PAD APPLE PRO 9.7 จำนวน 20 เครื่อง@31,400.006 บาท(628,000.12) IV17010218 ลว.27/01/60 หมายเหตุ ราคารวมค่า Pencil และ Case 1 *** ***
38    น.ส.ลำเพย(ทัศนศึกษา MSP) : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 40คน(2,400.-),ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำสบู่สมุนไพร,ฐานกิจกรรม(700.-),ของที่ระลึกวิทยากรกระเช้าดอกไม้(1,000.-),ค่าพวงมาลัย(150.-),เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-) 1 *** ***
39    นายอุดม เข็มดงพลอง : ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน 1 วันๆละ2,000บาท 09/02/60 (2,000.-),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%(20.-) ยอดจ่ายเช็ค (1,980.-) ไปทัศนศึกษาห้อง MSP ห้อง ป.4/5 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีฯปละหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ อ.แปลงยาว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 60 ครู 1 คน,นักเรียน 12 คน 1 *** ***
40    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าของที่ระลึกวิทยากร หมายเหตุ ประชุมงาน APP ชั้น ม.1,ม.4 วันที่ 14 ก.พ.2560 1 *** ***
41    (2) อาหารรับรอง วันที่ 11 ม.ค.60 พัฒนาหลักสูตร อบรมผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารJMLC 1 *** ***
42    อาหาร(21-22 ม.ค.60) : อบรมครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารJMLC 1 *** ***
43    อาหารรับรอง วันที่ 27ม.ค.60 อบรมไอแพคผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
44    อาหารรับรอง วันที่ 12-20 พ.ย.59 อบรม Robotic.FSG ณ ห้องประชุม ชั้น 2,4 อาคารJMLC 1 *** ***
45    อาหารรับรอง วันที่ 13พ.ย.59 อบรม ipad ณ ชั้น2 อาคารสิรินธร 1 *** ***
46    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ชุดหุ่นยนต์โซล่าเซลล์ แบบ 14 in 1 จำนวน 10 กล่อง@290บาท 1 *** ***
47    น.ส.ศิรินันท์ บรรจงศิริ : ค่าทางด่วน(180.-),มะม่วง(550.-),ขนมปูกะเอ 2 กล่อง(200.-) 1 *** ***
48    น.ส.ศิรินันท์ : กระดาษปกสีเหลือง 2รีม(136.-),กระดาษปกสีขาว 8รีม(360.-) 1 *** ***
49    น.ส.ณปภัช กีรติรณกรกุล : ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
50    น.ส.ณปภัช กีรติรณกรกุล : ค่าอาหาร SPVI อบรมผู้ปกครอง 9-10 มี.ค.60 1 *** ***
51    น.ส.ณปภัช กีรติรณกรกุล : ค่าอาหารวิทยากรอบรมหลักสูตรจำนวน 3 คน วันที่ 21-23 มี.ค.60 1 *** ***
52    น.ส.ณปภัช กีรติรณกรกุล : ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3 คน 1 *** ***
53    น.ส.ณปภัช กีรติรณกรกุล : ค่าอาหาร SPVI อบรมครู 1 *** ***
54    อาหารรับรอง : วันที่ 5 ก.พ.60 หลักสูตรอบรมครู(ไอแพค) ณ ชั้น2 อาคารสิรินธร 1 *** ***
55    อาหารรับรอง : วันที่ 9ก.พ.60 ทัศนศึกษาห้อง MSP ณ อาคารสิรินธร 1 *** ***
56    อาหารรับรอง : วันที่ 14 ก.พ.60 ประชุม IMSP ณ ห้องประชุมอาคารราฟาแอล 1 *** ***
57    บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) : Apple Mgen2th/a Macmini/2.6_Dc_15/2X4Gb/[email protected]/Intel Iris/Tha103100009 1 [email protected](25,100.-),Preinstall OSX Server 1 [email protected](1,000.-),Orico A3h13p2 Aluminum USB3.0 13 Port HUB with2USB Chat 1 [email protected](4,790.-) IV17030036 ลว.03/03/60 1 *** ***
58    นางบุญสม บุญประเสริฐ : ค่าตอบแทนการสอนเดือน เม.ย.60 IMSP(2560) 1.Ms.Anna Maria Stepniak(50,000.-),2.Ms.Pavla Katkova(50,000.-) 1 *** ***
59    อาหารรับรอง : วันที่ 10 มี.ค.60 อบรม iPad โปรแกรม IMSP และ MSP ณ ห้องประชุม ชั้น2,4 อาคารJMLC 1 *** ***
60    อาหารรับรอง : วันที่ 21-23 มี.ค.60 อบรมครู ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
61    นางยุพิน (IMSP) : แม็คHD-10 2ตัว(99.-),ลูกแม็ค 4กล่อง(17.36),สติกเกอร์ใส A4 2รีม(240.-),กระดาษA4 4รีม(320.-),ดินสอ 2B 24แท่ง(314.40),ปากกาเคมี 6แท่ง(45.42),กระดาษการ์ดสี 2รีม(136.-) 1 *** ***
62    นางยุพิน (IMSP) : ปากกาไวท์บอร์ 12ด้าม(160.08),ปากกาเคมี 24ด้าม(190.08),แล็กซีน 1.5นิ้ว 6ม้วน(132.-),สก๊อตเทปใส 2นิ้ว 6ม้วน(115.02),ไส้แฟ้ม 5แพ็ค(65.-)หมึกเติมไวท์บอร์ด 12ขวด(510.-),กระดาษแต่งบอร์ด 10แผ่น(25.-),กระดาษ A4 5รีม(400.-) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 302 งานหลักสูตรและการสอน ของหน่วยงาน งานหลักสูตรการสอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (8)
ฝ่ายวิชาการ จัดอบรม STEM Education ให้กับคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย - ม.6 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ฝ่ายวิชาการ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559
คณะภราดาและคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าร่วมสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP
คณะครูเข้าร่วมอบรม IPAD ในหัวข้อ MDM ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรม STEM Education ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าร่วมสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559