Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก :

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(3)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(21)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(6)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ :

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ :

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ :
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563    เพชร SLC 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 546 วัน
01 เม.ย. 2562 30 พ.ค. 2563    กิจกรรม Academic Day 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
01 เม.ย. 2562 -   D Intensive Course 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8003 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (21)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ติว O-NET นักเรียนชั้นป.6 และม.3 (รอบแรก)  0 543 ผ่านมาแล้ว 8003 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้า ฮาเบอร์ พัทยา  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 887 วัน ไม่ได้เช็ค  เพชร SLC  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (วันแรก)  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 787 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 เม.ย. 2562 - 30 พ.ค. 2563
 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (วันที่สอง)  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 786 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 เม.ย. 2562 - 30 พ.ค. 2563
 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (วันที่สาม)  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 785 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 เม.ย. 2562 - 30 พ.ค. 2563
 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ( วันสุดท้าย)  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 783 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Academic Day  1 เม.ย. 2562 - 30 พ.ค. 2563
 การแข่งขันอากาศยาน ประเภทต่างๆ ชิงถ้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันแรก)  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 727 วัน ไม่ได้เช็ค  เพชร SLC  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันอากาศยาน ประเภทต่างๆ ชิงถ้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันสุดท้าย)  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 726 วัน ไม่ได้เช็ค  เพชร SLC  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลจากการแข่งขันภายนอกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 717 วัน ไม่ได้เช็ค  เพชร SLC  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยสถาบันสอนภาษา I Study Education Language School (วันแรก)  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 687 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยสถาบันสอนภาษา I Study Education Language School (วันสุดท้าย)  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 686 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันแรก)  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 665 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันที่สอง)  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 664 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย)  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 661 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันแรก)  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 660 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันที่สอง)  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 659 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย)  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 658 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันแรก)  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 652 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันที่สอง)  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 650 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันที่สาม)  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 647 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันสุดท้าย)  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 646 วัน ไม่ได้เช็ค  Intensive Course  1 เม.ย. 2562 - 0 543

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ของหน่วยงาน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (6)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในงานวันวิชาการ “SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต ในวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 5 เข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนสอนภาษา I Study Education Language School ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 - 3 และ 6 มกราคม 2563
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2563
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ในวันที่ 15, 17, 20 - 21 มกราคม 2562


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้า ฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้นักเรียนจากการแข่งขันทักษะวิชาการของหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการติว O-NET จากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 เข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนสอนภาษา I Study Education Language School ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562