Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารที่เปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้
2.  2.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ตอบ สนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
3.  3.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกระตุ้น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
4.  4.เพื่อให้ครูมีการทำวิจัยและนำผลมาใช้ในการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5.  5.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และ สามารถหลีกเลี่ยงจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โรคภัย อุบัติเหตุและ สิ่งเสพติด

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(55)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(27)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(43)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
1.  1.สถานศึกษามีระบบบริหารที่เปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้
2.  2.สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
3.  3.สถานศึกษามีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
4.  4.ครูทุกคนมีการทำวิจัยและนำผลมาใช้ในการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5.  5.เด็กร้อยละ 92 มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และ สามารถหลีกเลี่ยงจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โรคภัย อุบัติเหตุและ สิ่งเสพติด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1 ประชุมวางแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย 52   52   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.02กิจกรรมสารสนเทศ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.03 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน/แผนพัฒนาฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.04 กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.05 กิจกรรมวิจัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.06 กิจกรรมนิเทศ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.07 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.08 กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 600.09 กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (55)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 /63 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 425 วัน ไม่ได้เช็ค  600.09 กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมรูปภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 422 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 418 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรม 6 หลัก ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 418 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอนวิชาดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 418 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 411 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 404 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 404 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2563  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นมะพร้าว"ในวันที่ 3 กันยายน 2563  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำ"ในวันที่ 3 กันยายน 2563  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น"  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 385 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด"  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา"  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น"  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมครูระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลูกต้นไม้"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี"  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม"  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด"  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง"  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี "  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 378 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน"  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 377 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช"  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 377 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด"  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 377 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย"  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก"  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดนิทรรศการจัดประสบการณ์ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 364 วัน ไม่ได้เช็ค  600.06 กิจกรรมนิเทศ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 363 วัน ไม่ได้เช็ค  600.07 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษา เนื่องในในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในงาน "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ห้อง 1- 2 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ห้อง 1 -2 เข้าร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน ( Halloween ) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครู ฝ่ายปฐมวัย อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การทำความสะอาดห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่่ 2 /2563 ในวันที่่ 25 พฤศจิกายน 2563  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครู ฝ่ายปฐมวัย อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมอบรมการพลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (สัปดาห์ที่ 10 - 11) ในระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2564  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมสมาธิเชิญเทียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 233 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอนวิชา ดนตรีของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 231 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 231 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 231 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 230 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 222 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 212 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 211 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 210 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 208 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ไม่ได้เช็ค  600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    600.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
2    600.02 กิจกรรมสารสนเทศ 1 *** ***
3    600.03 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน/แผนพัฒนาฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
4    600.04 กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 1 *** ***
5    600.05 กิจกรรมวิจัย 1 *** ***
6    600.06 กิจกรรมนิเทศ 1 *** ***
7    600.07 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ 1 *** ***
8    600.08 กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ 1 *** ***
9    600.09 กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    600.09 ค่าเปอร์เซนต์ฉีดวัคซีน 1.00 *** ***
2    600.01 กิจกรรม Project Approach 1.00 *** ***
3    600.01 เงินเปอร์เซ็นต์จากการขายหนังสือ 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    600.01 ของที่ระลึกวิทยากร 350+700 1 *** ***
2    600.01 เสื่อน้ำมันลายหญ้า 1 *** ***
3    600.09 สบู่เหลวล้างมือ+น้ำยาถูพื้น 1 *** ***
4    600.01 ป้ายไวนิลทำเนียบครูปฐมวัย (300)/ทำเนียบครู Pre-IMSP (150)/กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ (150) 1 *** ***
5    600.08 ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสิน (3000) / เงินรางวัลประกวดสื่อ (7200) 1 *** ***
6    600.07 สื่อการศึกษา (10690) / อุปกรณ์เครื่องเขียน (5080) 1 *** ***
7    600.01 ถ่าน Panasonic 1.5v 2 แพ็ค/NEO ไซต์ C 1 *** ***
8    600.01 ชาร์จ ENERLOOP ขนาด3A 2 แพ็ค/แท่นชาร์จ 2 ชุด 1 *** ***
9    600.08 ค่าบริการงานโภชนาการ กิจกรรมประกวดสื่อฯ 1 *** ***
10    600.09 สบู่เหลวล้างมือ 1 *** ***
11    600.01 ป้ายไวนิลบอร์ดนิทรรศการ 1 *** ***
12    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
13    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
14    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
15    600.09 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
16    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
17    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
18    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
19    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
20    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
21    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
22    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
23    600.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2564 1 *** ***
24    600.01 ค่าถ่ายเอกสาร ก.พ.64 1 *** ***
25    600.01 ค่าบริการงานเขียนป้าย ปี 2563 1 *** ***
26    600.01 กระดาษ A4 5 รีม 1 *** ***
27    600.01 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า 100 แผ่น 1 *** ***
28    600.01 กระดาษโปสเตอร์แข็ง (คละสี) 50 แผ่น 1 *** ***
29    600.01 แล็คซีนขนาด 1.5 นิ้ว คละสี 30 ม้วน 1 *** ***
30    600.01 ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ ก.พ.64 1 *** ***
31    600.01 ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ มี.ค.64 1 *** ***
32    600.01 ค่าถ่ายเอกสารห้องผลิตเอกสาร มี.ค.64 1 *** ***
33    600.01 ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ เม.ย.64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินผลการดำเนินงาน
 - 2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
 - 3.แบบประเมินการใช้หลักสูตร
 - 4.แบบบันทึกการส่ง-ยืมงานวิจัย
 - 5.แบบฟอร์มการนิเทศการจัดประสบการณ์
 - 6.แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - 7.รายงานสรุปผลการนิเทศ
 - 8.แบบสำรวจความต้องการการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
 - 9.แบบประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์
 - 10.บันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
 - 11.รายงานสรุปการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
 - 12.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
 - 13.รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - 14.แบบประเมินพัฒนาทั้ง 4 ด้าน
 - 14.แบบประเมินพัฒนาทั้ง 4 ด้าน
 - 15.รายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการด้าน ร่างกาย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (27)
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น"ในวันที่ 9 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด"  ในวันที่ 10 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา"ในวันที่ 10 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ปลูกต้นไม้" ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น"ในวันที่ 10 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม"ในวันที่ 15 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด"ในวันที่ 15 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง"ในวันที่ 15 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี "ในวันที่ 16 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" ในวันที่ 17 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" ในวันที่ 17 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด" ในวันที่ 17 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" ในวันที่ 18 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก"ในวันที่ 18 กันยายน 2563
ขอเชิญคณะครู และนักเรียน ร่วมงานนิทรรศการการ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ขอเชิญคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville ในวันที่ 19 มีนาคม 2564


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (43 )
บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมรูปภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่่ 3 สิงหาคม 2563
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563
การเรียนการสอนวิชาดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่่ 27 - 31 กรกฎาคม 2563
การเรียนการสอนวิชา ดนตรีของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นมะพร้าว"ในวันที่ 3 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำ"ในวันที่ 3 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น"ในวันที่ 9 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น"ในวันที่ 10 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" ในวันที่ 10 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา"ในวันที่ 10 กันยายน 2563
การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ปลูกต้นไม้" ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม"ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คณะครู และนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมงานนิทรรศการการ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษา เนื่องในในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านยามเช้า
การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในงาน \"SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง\" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ห้อง 1 - 2 (Pre-IMSP) และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ห้อง 1 - 2 (Pre-IMSP) เข้าร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน ( Halloween ) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
คณะครู ฝ่ายปฐมวัย ทำความสะอาดห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
คณะครูฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563
คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมอบรม
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (สัปดาห์ที่ 10 - 11) ในระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2564
การเรียนการสอนวิชา ดนตรีของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมสมาธิเชิญเทียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15- 19 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville ในวันที่ 19 มีนาคม 2564