Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 601 งานระดับชั้น

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง บุคคล
2.  2.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอด คล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์และ พัฒนาการของเด็กครบทั้ง4 ด้าน
3.  3.เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เต็มตามศักยภาพ
4.  4.เพื่อให้ครูมีการวางแผนการใช้เครื่องมือวัดและ ประเมินผลที่หลากหลายและสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง และเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนำผล การประเมินไปพัฒนาเด็ก

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(25)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(11)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(16)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 601 งานระดับชั้น

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 601 งานระดับชั้น
1.  1.ครูร้อยละ 91 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
2.  2.ครูร้อยละ 91 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์และ พัฒนาการของเด็กครบทั้ง4 ด้าน
3.  3.เด็กร้อยละ 91 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ตามวัยเต็มตามศักยภาพ
4.  4.ครูร้อยละ 91 มีการวางแผนการใช้เครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลายและสรุปรายงาน ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง เปิดโอกาส ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนำผล การประเมินไปพัฒนาเด็ก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 601 งานระดับชั้น
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1 ขั้นการวางแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.02 กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.03 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยที่่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.04 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.05 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.06 กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.07 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.08 กิจกรรมกีฬาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.09 กิจกรรมกีฬาปฐมวัยภาคตะวันออก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.11 กิจกรรมวันพ่อ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.12 กิจกรรมสภานักเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.13 กิจกรรมวันสงกรานต์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.14 กิจกรรมวันไหว้ครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.15 กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 601.16 กิจกรรมหนูน้อยนักออม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (25)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 425 วัน ไม่ได้เช็ค  601.16 กิจกรรมหนูน้อยนักออม  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  กิจกรรมหาเสียงผู้สมัครประธานสภานักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 420 วัน ไม่ได้เช็ค  601.12 กิจกรรมสภานักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน ไม่ได้เช็ค  601.12 กิจกรรมสภานักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่่อรัก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 414 วัน ไม่ได้เช็ค  601.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  601.07 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 331 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1-3/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1-2/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน ไม่ได้เช็ค  601.01 กิจกรรมวันวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 216 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 202 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 197 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 190 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 -2/2 (PRE-IMSP) (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 188 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563  29 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 184 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 182 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  3 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 179 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    601.03 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยที่ 1 1 *** ***
2    601.04 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 1 *** ***
3    601.05 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 1 *** ***
4    601.15 กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    601.01 กิจกรรมวันวิชาการ 1 *** ***
2    601.02 กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย 1 *** ***
3    601.06กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย 1 *** ***
4    601.07 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 1 *** ***
5    601.08 กิจกรรมกีฬาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 1 *** ***
6    601.09 กิจกรรมกีฬาปฐมวัยภาคตะวันออก 1 *** ***
7    601.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
8    601.11 กิจกรรมวันพ่อ 1 *** ***
9    601.12 กิจกรรมสภานักเรียน 1 *** ***
10    601.13 กิจกรรมวันสงกรานต์ 1 *** ***
11    601.14 กิจกรรมวันไหว้ครู 1 *** ***
12    601.16 กิจกรรมหนูน้อยนักออม 1 *** ***
13    601.03 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยที่ 1 1 *** ***
14    601.04 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 1 *** ***
15    601.05 1 *** ***
16    601.15 กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    601.14 กระดาษโปสเตอร์สี แข็งหน้าเดียว 1 *** ***
2    601.012 ปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
3    601.12 ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 63 1 *** ***
4    601.07 แก้วเซรามิค 1 *** ***
5    601.07 ค่าบริการงานโภชนาการ กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 1 *** ***
6    601.02 ดินน้ำมันไร้สาร 150g 1 *** ***
7    601.16 ค่ากระปุกออมสิน 1 *** ***
8    601.01 เปลี่ยนหลังคาโพลิคาร์บอเนต 1 *** ***
9    601.08 เปลี่ยนหลังคาโพลิคาร์บอเนต 1 *** ***
10    601.09 เปลี่ยนหลังคาโพลิคาร์บอเนต 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์
 - 2.บันทึกหลังการจัดประสบการณ์
 - 3.สรุปผลการนิเทศการสอน
 - 4.คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผล
 - 5.บันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง
 - 6.บันทึกพฤติกรรมรายเดือน
 - 7.บัญชีเรียกชื่อ
 - 8.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(สมุดพก)
 - 9.แบบทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา
 - 10.แฟ้มสะสมงาน
 - 11.แบบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน
 - 12.สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน
 - 13. แบบประเมินกิจกรรม / งาน / โครงการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 601 งานระดับชั้น ของหน่วยงาน งานระดับชั้น
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (11)
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2564
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2564


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (16 )
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563
กิจกรรมหาเสียงผู้สมัครประธานสภานักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่่อรัก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
การแข่งขันกรีฑาสี
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2564