Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 304 งานห้องสมุด

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(2)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 304 งานห้องสมุด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 304 งานห้องสมุด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 304 งานห้องสมุด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D ดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D กิจกรรมซื้อคุรุภัณฑ์มุมค้นคว้าและเรียนรู้ดิจิตอล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D กิจกรรมซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D กิจกรรมต่ออายุวารสาร หนังสือพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ห้อ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือวันฮาโลวีน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือลายฮาโลวีน  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือวันฮาโลวีน  30 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลบรรณารักษ์อาสายอดเยี่ยมจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 121 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือวันฮาโลวีน  30 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมซื้อคุรุภัณฑ์มุมค้นคว้าและเรียนรู้ดิจิตอล 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมซื้อคุรุภัณฑ์มุมค้นคว้าและเรียนรู้ดิจิตอล 1 *** ***
2    กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 1 *** ***
3    กิจกรรมต่ออายุวารสาร หนังสือพิมพ์และอุปกรณ์ห้องสมุด 1 *** ***
4    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 304 งานห้องสมุด ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563
กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือลายฮาโลวีน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563 เข้ารับของรางวัล
การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลบรรณารักษ์อาสายอดเยี่ยมจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน