Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 103 งานทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(28)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(21)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(9)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 103 งานทรัพยากรมนุษย์

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 103 งานทรัพยากรมนุษย์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 103 งานทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P เสนออนุมัติงบประมาณ   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P แต่งตั้งคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.01 ประชาสัมพันธ์งานทรัพยากรมนุษย์ 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.02 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ)   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.03 สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร 4   4   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.04 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด 3   3   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.05 รางวัลครู / พนักงานนานปี   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.06 รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.07 งานมุทิตาจิตครู/พนักงาน 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.08 งานเลี้ยงปิดภาคเรียน   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.09 งาน Thank you Party   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร 19   19   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.11 ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.12 ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.13 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.14 งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 72 ปี   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 103.15 จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ   0   0 *** *** 19 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (28)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน ไม่ได้เช็ค  103.03 สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน ไม่ได้เช็ค  103.03 สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (VLEARN)  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน ไม่ได้เช็ค  103.04 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันแรก)  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันสุดท้าย)  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันแรก)  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันสุดท้าย)  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันแรก)  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันที่สอง)  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันสุดท้าย)  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเบื้องต้นหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยการเรียนรู้ภาษา Swift ด้วยแอพลิเคชั่น Swift Playground  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  19 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิ ฯ  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ไม่ได้เช็ค  103.03 สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา มิสกาญจนา พงษ์เจริญ  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน ไม่ได้เช็ค  103.03 สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมมนาศึกษาดูงาน "วิถีครูแบบ New Normal ก้าวทันเทรนด์การเรียนรู้ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง Innovative teaching ideas in the New Normal"  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  7 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน ไม่ได้เช็ค  103.04 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต" และรับฟังโครงการ "สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล" ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยการเรียนรู้  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู ปีการศึกษา 2564  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 54 วัน ไม่ได้เช็ค  103.01 ประชาสัมพันธ์งานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตอน ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR)  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 - 2566  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  103.04 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  103.07 งานมุทิตาจิตครู/พนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประชาสัมพันธ์งานทรัพยากรมนุษย์ 1 *** ***
2    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) 1 *** ***
3    สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร 1 *** ***
4    กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด 1 *** ***
5    รางวัลครู / พนักงานนานปี 1 *** ***
6    รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย 1 *** ***
7    งานมุทิตาจิตครู / พนักงานเกษียณ 1 *** ***
8    งานเลี้ยงปิดภาคเรียน 1 *** ***
9    งาน Thank you Party 1 *** ***
10    103.10.100 สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
11    103.10.200 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 1 *** ***
12    103.10.300 ฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
13    103.10.400 ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
14    103.10.500 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
15    103.10.600 ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
16    ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 *** ***
17    ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท/เอก 1 *** ***
18    สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 1 *** ***
19    งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 72 ปี 1 *** ***
20    จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    103.11 มิสสาวิตรี คงวิมล คืนเงินค่าธรรมเนียม 1.00 *** ***
2    103.04 คืนเงินค่าวันเกิด 1.00 *** ***
3    103.12 ภ.ภานุวัฒน์ คืนเงินเนื่องจากใช้ไม่ถึงยอดเบิก 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    103.03 เงินช่วยเหลืองานศพ+พวงหรีด สามีมิสอาภรณ์ 1 *** ***
2    1่03.14 ค่าซองพระสงฆ์ 1 *** ***
3    103.14 ค่าของถวาย 1 *** ***
4    103.14 ค่าดอกไม้สดประดับตกแต่งพระแท่นบูชา 1 *** ***
5    103.14 ค่ามาลัยกร 1 *** ***
6    103.14 ค่ารถสามล้อรับจ้างส่งผลไม้ 1 *** ***
7    103.14 ค่าเค้กวันเกิด ผอ. 1 *** ***
8    103.14 ค่ามะม่วงน้ำดอกไม้ 1 *** ***
9    103.03 พวงหรีดงานศพบิดามิสพิรญาณี เดชกุล อสช ธนบุรี 1 *** ***
10    103.03 ค่ารักษาพยาบาล รปภ. นายสุชิน รอดทอง 1 *** ***
11    103.03 ค่ากางเกงทำงานชุด รปภ. 1 *** ***
12    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ 1 *** ***
13    103.03 ค่าช่วยงานของโรงเรียน+พวงหรีด บิดามิสเจรดา 1 *** ***
14    103.03 ค่าพวงหรีดงานศพ รองทวีป ฉิมไทย 1 *** ***
15    103.10.300 ค่าลงทะเบียนอบรมภาษาจีน 1 ท่าน 1 *** ***
16    103.10.200 ค่าชากาแฟ ขนมเปี้ย อบรมการเงิน 11/6/60 1 *** ***
17    103.10.200 ค่าวิทยากรอบรมการเงิน 11/6/60 1 *** ***
18    103.03 ค่าเงินใส่ซองวันเกิด ภ.วิจารณ์ 1 *** ***
19    103.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง.ขับรถ (สุพรชัย) 1 *** ***
20    103.12 ค่าลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิต ภ.ภานุวัฒน์ 1 *** ***
21    103.04 ค่าเค้กไอศกรีมวันเกิดภราดาวิจารณ์ 1 *** ***
22    103.03 รางวัลครูไม่ขาดลามาสาย 62 1 *** ***
23    103.06 รางวัลครูไม่ขาดลามาสาย ปี 62 จำนวน 34 คน 1 *** ***
24    103.10.100 ภ.ภานุวัฒน์ ร่วมโครงการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง 1 *** ***
25    103.10.100 ค่าเดินทาง+เบี้ยเลี้ยง ภ.ภานุวัฒน์ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1 *** ***
26    103.14 ค่าโอน ภาษี อากรแสตมป์ โอนที่ดิน 1 *** ***
27    103.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ค่าอาหาร เรียน ป.บัณฑิต ของ ภ.ภานุวัฒน์ ส.ค.63 1 *** ***
28    103.03 กระเช้าเยี่ยมไข้คลอดบุตรของ Mrs. Guadalupe Casenas Moral 1 *** ***
29    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ ม.ประจักษ์ 1 *** ***
30    103.03 ค่าเงินใส่ซองช่วยงานมารดาของภราดาสอาด สัญลักษณ์ 1 *** ***
31    103.10.100 อบรมแพลตฟอร์ม (12/6/2563) 1 *** ***
32    103.10.100 อบรมแพลตฟอร์ม (18/6/2563) 1 *** ***
33    103.04 กิจกรรมคล้ายวันเกิด 1 *** ***
34    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน พ.ค.63 1 *** ***
35    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน มิ.ย.63 1 *** ***
36    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน ก.ค.63 1 *** ***
37    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน ส.ค.63 1 *** ***
38    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน ก.ย.63 1 *** ***
39    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ น.ส.คำแหวน ผาสุข พนักงานโภชนาการ 1 *** ***
40    103.03 ค่าใช้จ่ายร่วมงานฝังศพมารดาภราดาสอาด สัญลักษณ์ (2500+1660+990) 1 *** ***
41    103.03 ค่าเช่ารถตู้ไปร่วมพิธีปลงศพมารดาภราดาสอาด สัญลักษณ์ 1 *** ***
42    103.10 ค่าเดินทาง+ค่าเบี้ยเลี้ยง ครูเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal 1 *** ***
43    103.10.300 ค่าเบี้ยเลี้่ยง พนง ขับรถ + ค่าทางด่วน รับครูกลับจากอบรม 20-21 ส.ค.63 1 *** ***
44    103.10.300 ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง ขับรถ ไปส่ง-รับ ครูเข้าร่วมอบรม 22-23 ส.ค.63 1 *** ***
45    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ น.ส.สมพร อยู่นิ่ม 1 *** ***
46    103.03 ค่าตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก ภ.วิจารณ์ เดินทางไปร่วมงานศพบิดา ภ.ศุภนันท์ เชียงใหม่ 1 *** ***
47    103.03 ค่าเค้กวันเกิด ภ.ภานุวัฒน์ เหมือนทับ 1 *** ***
48    103.03 ค่าลูกแบดมินตัน 1 *** ***
49    103.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง ขับรถ รับ-ส่ง ผอ. 1 *** ***
50    103.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง ขับรถ รับ-ส่ง ภ.วิจารณ์ 1 *** ***
51    103.10.600 ค่าอาหารกลางวันอบรมครูปฐมวัย 29 ส.ค.63 (1920+336) 1 *** ***
52    103.10.100 ค่าอบรมวิทยากร Swift Playground 1 *** ***
53    103.10.400 ของที่ระลึกหมวก 1 *** ***
54    103.10.100 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู+พนักงานขับรถ ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 1 *** ***
55    103.10.300 ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดอบรม Cambridge English Speaking Examiner 30 ก.ย.63 1 *** ***
56    103.10.100 ค่าทางด่วน (210) / ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง. ขับรถ (260) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมครู ร.ร.คาทอลิกแห่งประเทศไทย 1 *** ***
57    103.10.400 ค่าเดินทาง+ทางด่วน (150) / เบี้ยเลี้ยง พนง.ขับรถ (200) อบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ 1 *** ***
58    103.10.100 ค่าทางด่วน (165)/ค่าเบี้ยเลี้ยง(800)/ค่าลงทะเบียน (2490) โครงการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง 1 *** ***
59    103.10.300 ของที่ระลึกศึกษาดูงาน พระราม 2 1 *** ***
60    103.03 ค่าพวงหรีด (500)/เงินช่วยงานของโรงเรียน (6000) 1 *** ***
61    103.03 ค่าเสื้อ / ค่าเค้กวันเกิด / ค่าอาหาร (น้องนักศึกษาฝึกงาน น้องเณร) 1 *** ***
62    103.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ค่าอาหาร เรียน ป.บัณฑิต ของ ภ.ภานุวัฒน์ ก.ย.63 1 *** ***
63    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน ต.ค.63 1 *** ***
64    103.04 ค่าของขวัญกิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือน พ.ย.63 (6500) + เพิ่มเติมครูต่างชาติ ก.ย.63 (2000) +ค่าซอง (240) 1 *** ***
65    103.03 ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน นางสมพร อยู่นิ่ม 1 *** ***
66    103.03 ค่าเยี่ยมไข้มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ 1 *** ***
67    103.03 เงินใส่ซองมอบให้ภราดาบวชใหม่ 2 คน 1 *** ***
68    103.04 ค่าเทียนวันเกิด 12 อัน 1 *** ***
69    103.10.300 ค่าใช้จ่ายอบรมการสอนภาษาไทย 1 *** ***
70    103.10.300 ค่าใช้จ่ายอบรมการสอนภาษาไทย (เบิกเพิ่ม 065/10) 1 *** ***
71    103.10.100 ค่าเดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (8-10 ต.ค.63) 1 *** ***
72    103.03 ค่าช่วยเหลืองานศพบิดามิสกาญจนา พงษ์เจริญ 1 *** ***
73    103.13 ใบประกาศนียบัตรของโรงเรียน (แผ่นเล็ก) 1 *** ***
74    103.03 ค่าเดินทางไปร่วมงานฉลองปฏิญาณตนภราดาอาจิณ และภราดาวีรยุทธ 1 *** ***
75    103.10.100 ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ 1 *** ***
76    103.03 ค่าชลอมมะพร้าวมอบให้คณะภราดาที่ฉลองปฏิญาณตน (200)+เบี้ยเลี้ยง พนง. ขับรถ ร.ร.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดามิสกาญจนา พงษ์เจริญ (200) 1 *** ***
77    103.10.500 ค่าของที่ระลึกอบรมโภชนาการอาหาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563 1 *** ***
78    103.10.100 ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง 1 *** ***
79    103.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ค่าอาหาร เรียน ป.บัณฑิต ของ ภ.ภานุวัฒน์ ต.ค.63 1 *** ***
80    103.10.100 ค่าของที่ระลึก/อาหารรับรองวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูฯ 1 *** ***
81    103.04 ค่าของขวัญวันเกิด Miss Richell 1 *** ***
82    103.10.400 อบรมพัฒนาบุคลากร (นิเทศลูกเสือ) 1 *** ***
83    103.13 ค่าของที่ระลึกวิทยากรสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 1 *** ***
84    103.10.600 ค่าอบรมครูผู้ช่วยประจำชั้น 4 คน 1 *** ***
85    103.13 ค่าดอกไม้/ค่ามาลัยกร สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 1 *** ***
86    103.10.300 ค่าทางด่วน/ค่าคนขับรถ/ค่าของที่ระลึก อบรมหลักสูตรสมรรถนะ 27 พ.ย.63 1 *** ***
87    103.10.300 ค่าของที่ระลึก (เบิกเพิ่มจาก 103/11) 1 *** ***
88    103.10.500 ค่าอาหาร/ข้าวเหนียว+มะม่วง/ผลไม้/มะพร้าว อบรมพนักงานโภชนาการ 1 *** ***
89    103.10.600 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ/ทางด่วน สัมมนาพลิกโฉมการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต 1 *** ***
90    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ นางอารีย์ ก้านบัว 1 *** ***
91    103.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ค่าอาหาร เรียน ป.บัณฑิต ของ ภ.ภานุวัฒน์ พ.ย.63 1 *** ***
92    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 1 *** ***
93    103.04 ค่าบริการงานโภชนาการ กิจกรรมอวยพรวันเกิด 1 *** ***
94    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 1 *** ***
95    103.10.500 ค่าบริการงานโภชนาการ อบรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
96    103.13 ค่ากระดาษปรู๊พ 3 โหล 1 *** ***
97    103.13 ก๋วยเตี๋ยวเรือท่าแพ 1 *** ***
98    103.03 ค่าใส่ซองงานศพ ยอแซฟ ล้วน มายอด/ค่าพวงหรีด/ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง.ขับรถ 1 *** ***
99    103.13 ค่าสัมมนาอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ)/ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 1 *** ***
100    ค่าเงินช่วยงานมงคลสมรส มิสธนันสรณ์ ชัยชนะสมบัติ 1 *** ***
101    ค่าตอบแทนวิศวกรไฟฟ้า 2 คน ในการตรวจรับงานโซล่าเซลล์ 26 ธ.ค.63 1 *** ***
102    ค่าพวงหรีด (500) /ค่าเงินช่วยงานของโรงเรียน (6000) สามีมิสประภาศรี ศิริโส 1 *** ***
103    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มิสพรพนา แสงจันทร์ (คลอดบุตร) 1 *** ***
104    103.10.300 ค่าทางด่วน/เบี้ยเลี้ยง พนง.ขับรถ/เบี้ยเลี้ยงครู/ค่าถ่านพานาโซนิคใหญ่ 1 *** ***
105    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ มิสนาฏยา กลิ่นขจร 1 *** ***
106    103.13 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 4 ม.ค.64/วันที่ 27 ม.ค.64 1 *** ***
107    103.13 ค่าหนังสือมหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ด่าง+ค่าขนส่ง 1 *** ***
108    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ น.ส.สุภา กาลเจริญ 1 *** ***
109    103.13 ค่าอาหารเลี้ยงคณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ. 1 *** ***
110    103.13 ค่าส่งของทาง Kerry ของ ผอ. 1 *** ***
111    103.13 สำนักฯ ไปตรวจคนเข้าเมือง 1 *** ***
112    103.13 อบรมคอมพิวเตอร์ 1 *** ***
113    103.13 รับรองแขก ผอ 1 *** ***
114    103.13 รับรองแขก ผอ 1 *** ***
115    103.13 เค้ก (สำนัก) 1 *** ***
116    103.13 ข้าวเหนียว/น้ำปลาหวาน/อาหารร้านกุ้งนาง 1 *** ***
117    103.13 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาธิการ 1 *** ***
118    103.13 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ 1 *** ***
119    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ พ.ย.63 1 *** ***
120    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ 1 *** ***
121    103.13 ค่ามะม่วงน้ำดอกไม้ มอบให้ภราดาชำนาญ 1 *** ***
122    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ 1 *** ***
123    103.13 ค่ากระปิ 3 กระปุก 1 *** ***
124    103.13 ค่ามะม่วงเขียวเสวย 5 กก. (40*5) 1 *** ***
125    103.13 ค่ามะม่วงขายตึก 10 กก. (50*10) 1 *** ***
126    103.13 ค่ามะม่วงน้ำดอกไม้ 7 กก. (40*7) 1 *** ***
127    103.13 ค่าปลาสลิด 1 *** ***
128    103.13 ค่ากุ้งแห้ง ปลาหมึก 1 *** ***
129    103.13 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตผู้บริหารของผู้อำนวยการ 1 *** ***
130    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ ม.ศิวพงษ์ 1 *** ***
131    103.13 ค่าเย็บเล่มเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 1 *** ***
132    103.13 ค่าก๋วยเตี๋ยวตาง้วน 22 ถุง ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ ครั้งที่ 10/2563 1 *** ***
133    103.13 ค่าผลไม้จัดกระเช้าให้มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ 1 *** ***
134    103.13 ค่าหูฟังบลูทูธ Basspro ของผู้อำนวยการ 1 *** ***
135    103.13 ค่าอาหารผู้อำนวยการ (24 ก.พ.64) 1 *** ***
136    103.13 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (24 ก.พ.64) 1 *** ***
137    103.10.300 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครู 29 คน 1 *** ***
138    103.10.300 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 คน 1 *** ***
139    103.10.300 ค่าของที่ระลึก (มะม่วงน้ำดอกไม้+มะม่วงขายตึก) 1 *** ***
140    103.10.300 ค่าทางด่วน 1 *** ***
141    103.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน ป.บัณฑิต ของภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ประจำเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
142    103.03 ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิฯ จำนวน 2 คน ในการมาเป็นสักขีพยาน ตรวจรับงานโซล่าเซลล์ 27 ก.พ.2564 1 *** ***
143    103.10.100 ค่าถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
144    103.10.100 ค่าถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
145    103.13 ค่าถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
146    103.04 เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิดครูที่เกิดเดือนธันวาคม 2563 (20*500) 1 *** ***
147    103.04 เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิดครูที่เกิดเดือนมกราคม 2564 (19*500) 1 *** ***
148    103.04 เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิดครูที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (20*500) 1 *** ***
149    103.04 เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิดครูที่เกิดเดือนมีนาคม 2564 (16*500) 1 *** ***
150    103.04 เงินใส่ซองเป็นของขวัญวันเกิดครูที่เกิดเดือนเมษายน 2564 (18*500) 1 *** ***
151    103.13 ค่าภาษี ผอ ประจำปี 2563 1 *** ***
152    103.13 ค่าบริการ ภาษี ผอ ประจำปี 2563 1 *** ***
153    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ 1 *** ***
154    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ 1 *** ***
155    103.13 ค่ารักษาพยาบาล ผอ 1 *** ***
156    103.13 ค่าเมล็ดพันธุ์ไผ่โมโซ 1 *** ***
157    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ 4 ม.ค.64 1 *** ***
158    103.13 ค่าบริการงานโภชนาการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ 27 ม.ค.64 1 *** ***
159    103.10.300 ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ-ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ 1 *** ***
160    103.10.300 ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ-ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
161    103.10.300 ศึกษาดูงาน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ-ค่าทางด่วน 1 *** ***
162    103.03 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มิสจารุวรรณ ต่างใจ/น.ส.สุปานา สุวรรณคำ 1 *** ***
163    103.13 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ (ค่าบริการงานโภชนาการ) 1 *** ***
164    103.12 ค่าเข้าเล่มทำปกเอกสารปริญญานิพนธ์ (มิสอุมาทิพย์) 1 *** ***
165    103.12 ค่ารูปเล่มปริญญานิพนธ์ เอกสารสี (มิสอุมาทิพย์) 1 *** ***
166    103.10.300 ค่าอบรมครู 1 ท่าน (งานประกันคุณภาพ) 1 *** ***
167    103.10.300 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (อบรมประกันคุณภาพ) 1 *** ***
168    103.10.300 ค่าทางด่วน (อบรมประกันคุณภาพ) 1 *** ***
169    103.10.300 ค่าอบรมครู (งานประกันคุณภาพ) 1 *** ***
170    103.10.300 เบิกเพิ่มจาก 103/12 ค่าอบรมครู (งานประกันคุณภาพ) 1 *** ***
171    103.10.600 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน อาจารย์อันดาสิรี 1 *** ***
172    ค่ากระเป๋าใส่เอกสารผู้อำนวยการ 1 *** ***
173    103.10.300 หมวกที่ระลึก 10 ใบ (อบรมหลักสูตรและการจัดทำแผน 7-8 เม.ย.64) 1 *** ***
174    103.10.300 ผ้าบัฟ (อบรมหลักสูตรและการจัดทำแผน 7-8 เม.ย.64) 1 *** ***
175    103.10.300 กระดาษ A4 70g 5 รีม (อบรมหลักสูตรและการจัดทำแผน 7-8 เม.ย.64) 1 *** ***
176    103.10.300 กระดาษกาวย่น 5 ม้วน (อบรมหลักสูตรและการจัดทำแผน 7-8 เม.ย.64) 1 *** ***
177    103.13 ค่าอาหารประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 1 *** ***
178    103.03 ค่าพวงหรีด (500) เงินช่วยงานจากโรงเรียน (5,000) บิดาของ น.ส.คำแหวน ผาสุข 1 *** ***
179    103.10.300 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ 21 ธ.ค.63) 1 *** ***
180    103.11 ค่าลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 1 *** ***
181    103.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนเดือนมีนาคม 64 1 *** ***
182    103.03 ค่าของที่ระลึกงานปฏิญาณตนตลอดชีพ ภราดา 5 ท่าน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 103 งานทรัพยากรมนุษย์ ของหน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (21)
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
คณะครูเข้าร่วมอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (VLEARN) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563
คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563
ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563
ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
ภราดาเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session ในวันที่ 2-4 กันยายน 2563
คณะครูเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 19  กันยายน  2563
คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิ ฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรการสอน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน "วิถีครูแบบ New Normal ก้าวทันเทรนด์การเรียนรู้ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง Innovative teaching ideas in the New Normal" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต" และรับฟังโครงการ "สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล" ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตอน ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR) ในวันที่ 20 มีนาคม 2564
ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 9 เมษายน 2564
คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
คณะครูร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564-2566 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 9 เมษายน 2564


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (9 )
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
คณะครูเข้าร่วมอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (VLEARN) ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563
ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563
คณะครูเข้าร่วมอบรมเบื้องต้นหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณด้วยการเรียนรู้ภาษา Swift ด้วยแอพลิเคชั่น Swift Playground ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรการสอน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564