Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(55)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(24)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(35)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D ดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 300.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 300.02กิจกรรม Academic Day   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 300.03กิจกรรม Intensive Course 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 300.04 กิจกรรม เพชร SLC 20   20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
13 เม.ย. 2563 16 มี.ค. 2564   D อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D ประชุมฝ่ายวิชาการ 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
06 ต.ค. 2563 06 ต.ค. 2564   D คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2) 3   3   0 *** *** 74 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน
04 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 85 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (55)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันแรก)  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  13 เม.ย. 2563 - 16 มี.ค. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันที่สอง)  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 375 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  13 เม.ย. 2563 - 16 มี.ค. 2564
 การนิเทศติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  13 เม.ย. 2563 - 16 มี.ค. 2564
 การนิเทศติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  13 เม.ย. 2563 - 16 มี.ค. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา(วันแรก)  16 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (วันสุดท้าย)  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 341 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว(วันแรก)  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว(วันสุดท้าย)  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบตัดสินการแข่งขันประกวดสื่อวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "New normal วิถีใหม่ไสตล์เด็กวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2563  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน ไม่ได้เช็ค  300.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 228 ในวันที่ 20 กันยายน 2563  20 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการอบรมและประกวด เทคนิคการบินโดรน แปรอักษร (วันแรก)  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการอบรมและประกวด เทคนิคการบินโดรน แปรอักษร (วันที่สอง)  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการอบรมและประกวด เทคนิคการบินโดรน แปรอักษร (วันสุดท้าย)  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขนวิชาการภายนอก  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2)  6 ต.ค. 2563 - 6 ต.ค. 2564
 กิจกรรมธุดงคศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน ไม่ได้เช็ค  300.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการวิชาการเข้าสังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  10 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน ไม่ได้เช็ค  300.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวิชาการครั้งที่ 9/2563  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2563  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2)  6 ต.ค. 2563 - 6 ต.ค. 2564
 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขนวิชาการภายนอก  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 268 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Academic War จัดโดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(วันแรก)  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 242 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Academic War จัดโดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(วันสุดท้าย  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดการในปฎิทินแผนงาน : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก)  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ(วันแรก)  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ(วันที่สอง)  28 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ(วันสุดท้าย)  29 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 10 /2563  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมนิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว Gat เชื่อมโยงและกิจกรรมเสริมต่างๆได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และติว Gat วิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกวดวิชา Goodlike Tutor  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก)  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 11 /2563  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 12/2563  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 170 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมฝ่ายวิชาการ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันแรก)  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 166 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่สอง)  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 165 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันสุดท้าย)  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 164 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันแรก)  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สอง)  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 159 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันแรก)  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันที่สอง)  17 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันสุดท้าย)  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 156 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขนวิชาการภายนอก  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สาม)  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 152 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันสุดท้าย)  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 151 วัน ไม่ได้เช็ค  300.03กิจกรรม Intensive Course  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอั๗ฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  27 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 143 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม  4 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ห้องเรียน MSP ทัศนศึกษาและร่วมปฏิบัติการห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  6 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาและคณะครูเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2)  6 ต.ค. 2563 - 6 ต.ค. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียน โปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 130 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IMSPและ MSP ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล บางแสน และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 123 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ  27 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 119 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ  4 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการภายนอก  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 114 วัน ไม่ได้เช็ค  300.04 กิจกรรม เพชร SLC  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    กิจกรรม Academic Day 1 *** ***
3    กิจกรรม Intensive Course 1 *** ***
4    กิจกรรม เพชร SLC 1 *** ***
5    กิจกรรม Academic day 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บริหารฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    กิจกรรม Academic Day 1 *** ***
3    กิจกรรม Intensive Course 1 *** ***
4    กิจกรรม เพชร SLC 1 *** ***
5    intensive Course 1 *** ***
6    กิจกรรม Intensive Course 1 *** ***
7    กิจกรรม เพชร SLC 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    300.04 เงินรางวัลแข่งขันภายนอก 1.00 *** ***
2    300.04 เงินรางวัลเขียนเรียงความวันแม่ 1.00 *** ***
3    303.05 ค่าพิมพ์ใบประกาศผิด 1.00 *** ***
4    300.04 รางวัลชมเชยประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียน 1.00 *** ***
5    300.04 ทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    300.01 ปากกาไวท์บอร์ด/หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 1 *** ***
2    300.01 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
3    300.01 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค.63 ห้องวิชาการ 1 *** ***
4    300.01 ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค.63 ห้องวิชาการ 1 *** ***
5    300.01 ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร เม.ย.63 ห้องวิชาการ 1 *** ***
6    300.01 ค่าแปรงลบกระดาน 1 *** ***
7    300.04 เงินรางวัลแข่งออกแบบสื่อวิดีโอออนไลน์ 1 *** ***
8    300.01 ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 63 1 *** ***
9    300.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
10    300.01 ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 63 1 *** ***
11    300.01 กระดาษ A4 1 *** ***
12    300.04 ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนแข่งขันหมากล้อม 1 *** ***
13    300.04 บอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 *** ***
14    300.01 ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค.63 ห้องวิชาการ 1 *** ***
15    300.04 เงินรางวัล (ม.ปลายสายเก่ง) 1 *** ***
16    300.04 เงินรางวัลแข่งขันโครงงานวิทย์ 1 *** ***
17    300.04 เงินรางวัลแข่งขันโดรน แปลอักษร 1 *** ***
18    300.04 เงินรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทย์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 *** ***
19    300.01 กิจกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
20    300.04 ค่าใช้จ่ายนักเรียนร่วมโครงการ กล้าคิดพิชิตฝัน 20 ก.ย.63 1 *** ***
21    300.01 กระดาษ A4 1 *** ***
22    300.04 เงินรางวัลการเขียนเรียงความวันแม่ 1 *** ***
23    300.03 ค่าตอบแทนวิทยากรติว GAT ความคิดเชื่อมโยง ม.6/ค่าเดินทางวิทยากร 1 *** ***
24    300.01 อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
25    300.01 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถอบรมวิธีครูแบบ New Normal 1 *** ***
26    300.04 ค่าเบี้ยงเลี้ยงครู+นักเรียน+พนักงานขับรถ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานที่ ม.บูรพา 1 *** ***
27    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ ม.บูรพา 1 *** ***
28    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยง นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ 1 *** ***
29    300.03 ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง วิทยากรติว GAT 1 *** ***
30    300.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง.ขับรถ ฝ่ายวิชาการศึกษาดูงาน ณ ร.ร.อัสสัมชัญแคมปัส 1 *** ***
31    300.01 ค่าอาหาร/ค่าทางด่วน/ค่าคนขับรถ ฝ่ายวิชาการสำรวจค่าย 1 *** ***
32    300.01 อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
33    300.04 เงินรางวัลนักเรียนประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียน 1 *** ***
34    กระดาษการ์ดสีชมพู/สีฟ้า/สีเขียว/สีเหลือง สีละ 5 รีม 1 *** ***
35    300.02 กระดาษการ์ดสีชมพู/สีฟ้า/สีเขียว/สีเหลือง กิจกรรม Academic Day 1 *** ***
36    300.04 ทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 1 *** ***
37    300.03 ค่าตอบแทนวิทยากรติว O-NET ป.6 (เสริมความรู้) 1 *** ***
38    300.03 ค่าเดินทางวิทยากรติว O-NET ป.6 (3 คน) 1 *** ***
39    300.03 ค่าตอบแทนวิทยากรติว O-NET ม.3 (เสริมความรู้) 1 *** ***
40    300.03 ค่าเดินทางวิทยากรติว O-NET ม.3 (3 คน) 1 *** ***
41    300.03 ค่าตอบแทนวิทยากรติว O-NET ม.6 (5 รายวิชา) 1 *** ***
42    300.03 ค่าเดินทางวิยากรติว O-NET ม.6 (4 คน) 1 *** ***
43    300.03 เอกสารประกอบการติว O-NET ป.6 1 *** ***
44    300.03 เอกสารประกอบการติว O-NET ม.3 1 *** ***
45    300.03 เอกสารประกอบการติว O-NET ม.6 1 *** ***
46    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
47    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
48    300.02 กิจกรรม Academic Day 1 *** ***
49    300.03 ค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
50    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
51    300.03 ค่าถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
52    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
53    300.03 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
54    300.01 กระดาษ A4 1 *** ***
55    300.01 เชือกฟาง 1 *** ***
56    300.01 ปากกาลบคำผิดแห้ง 1 *** ***
57    300.01 ปากกาลบคำผิดชนิดน้ำ 1 *** ***
58    300.01 กระดาษปกสีขาว 1 *** ***
59    300.01 เกียรติบัตร 1 *** ***
60    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
61    300.01 ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 63 1 *** ***
62    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
63    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
64    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
65    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
66    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
67    300.03 ค่าบริการงานโภชนาการ 1 *** ***
68    300.04 ค่าเบี้ยงเลี้ยงครู+นักเรียน+พนักงานขับรถ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน 5-6 มี.ค.64 1 *** ***
69    300.01 กระดาษการ์ดสีชมพู/สีฟ้า/สีเขียว/สีเหลือง กิจกรรม Academic Day 1 *** ***
70    300.01 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 64 1 *** ***
71    300.01 ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
72    300.03 ค่าบริการงานโภชนาการ ก.พ.64 1 *** ***
73    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (แข่งขันนวัตกรรมผลงานนักเรียนฯ 4 ธ.ค.63) 1 *** ***
74    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (แข่งขันนวัตกรรมผลงานนักเรียนฯ 4 ธ.ค.63) 1 *** ***
75    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ (แข่งขันนวัตกรรมผลงานนักเรียนฯ 4 ธ.ค.63) 1 *** ***
76    300.04 ค่าทางด่วนไป-กลับ (แข่งขันนวัตกรรมผลงานนักเรียนฯ 4 ธ.ค.63) 1 *** ***
77    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (แข่ง Academic war) 1 *** ***
78    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน (แข่ง Academic war) 1 *** ***
79    300.04 ค่าทางด่วนไป-กลับ (แข่ง Academic war) 1 *** ***
80    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (แข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านอากาศยาน) 1 *** ***
81    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (แข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านอากาศยาน) 1 *** ***
82    300.01 ค่าบริการงานโภชนาการ มี.ค.64 1 *** ***
83    300.01 ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ ก.พ.64 1 *** ***
84    300.01 ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ มี.ค.64 1 *** ***
85    300.01 ค่าถ่ายเอกสารห้องผลิตเอกสาร มี.ค.64 1 *** ***
86    300.04 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู อบรมพัฒนานวัตกรรม 14 ธ.ค.63 1 *** ***
87    300.01 ค่าถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ เม.ย.64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (24)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสื่อวิดีโอออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "New Normal วิถีใหม่สไตล์ เด็กวิทย์" เนืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2563
คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าสังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
 ขอเชิญคุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อฝึกซ้อมนักกรีฑา และเพลงเชียร์ ในวันที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมนิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 ฝ่ายวิชาการ  จัดติวทบทวนประมวลความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 - 10  กุมภาพันธ์ 2564
 ฝ่ายวิชาการ  จัดติวทบทวนประมวลความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 16 - 18  กุมภาพันธ์ 2564
ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11, 15, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน IMSP ระดับชั้นป.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล (บางแสน) และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน MSP ระดับชั้นป.5 และ ป.6 ทัศนศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมในห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2564
นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 มีนาคม 2564


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (35 )
คณะครูเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับการนิเทศติดตามโครงการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากศึกษานิเทศจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม โฮโนร่า ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2563
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 228 ในวันที่ 20 กันยายน 2563
นักเรียนได้รับรางวัลจากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด เป็นประธานในการมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษา เนื่องในในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าสังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด เป็นประธานในการมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Academic War จัดโดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมนิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจาการเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว Gat เชื่อมโยงและกิจกรรมเสริมต่างๆได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และติว Gat วิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกวดวิชา Goodlike Tutor
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติวทบทวนประมวลความรู้
ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11, 15, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ฝ่ายวิชาการ จัดติวทบทวนประมวลความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด เป็นประธานในการมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน IMSP ระดับชั้นป.3 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน MSP ระดับชั้นป.5 และ ป.6 ทัศนศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมในห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ภราดาและคณะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน IMSP ระดับชั้นป.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล (บางแสน) และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2564
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 1 เมษายน 2564