Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2564  ดำเนินงานตามแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2564  409.02 กิจกรรมดนตรีสากล(ของนักเรียน) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2564  409.03 กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
3 พฤษภาคม 2564  ขั้ันวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
15 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้ันวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  409.02 กิจกรรมดนตรีสากล(ของนักเรียน) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 409.03 กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา