Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
4 เมษายน 2558  1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ Saint Louis School Chachoengsao
4 เมษายน 2558  1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  4.2รายงานผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  สรุปผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558   ประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558   สรุปผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558   4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558   4.2รายงานผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558   สรุปผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  ประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
17 พฤษภาคม 2558  สรุปผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 พฤษภาคม 2558  การหาเสียงของผู้สมัครประธานนักเรียนฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน
28 พฤษภาคม 2558  การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
29 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
2 มิถุนายน 2558  การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันแรก) ฝ่ายปฐมวัย
5 มิถุนายน 2558  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 ฝ่ายปฐมวัย
11 มิถุนายน 2558  กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
18 มิถุนายน 2558  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" อาคารเซราฟิน
25 มิถุนายน 2558  กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
1 กรกฎาคม 2558  นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายปฐมวัย
2 กรกฎาคม 2558  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" ฝ่ายปฐมวัย
15 กรกฎาคม 2558  การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย
16 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ ชั้น 4
11 สิงหาคม 2558  การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย
19 สิงหาคม 2558  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
20 สิงหาคม 2558  กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารเซราฟิน
25 สิงหาคม 2558  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
17 กันยายน 2558  กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 อาคารเซราฟิน
3 พฤศจิกายน 2558  นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา
4 พฤศจิกายน 2558  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต
17 พฤศจิกายน 2558  วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
28 พฤศจิกายน 2558  ค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
3 ธันวาคม 2558  กำหนดการวันพ่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย หอประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
4 ธันวาคม 2558  การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ฝ่ายปฐมวัย
4 ธันวาคม 2558  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่อรัก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
13 มกราคม 2559  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 อาคารวันทามารี
27 มกราคม 2559  กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ธนาคารโรงเรียน
29 มกราคม 2559  กิจกรรม Morning Program ทุกวันศุกร์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
18 กุมภาพันธ์ 2559  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ อาคารเซราฟิน
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด 4.2รายงานผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
28 กุมภาพันธ์ 2559  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน Saint Louis School Chachoengsao
4 มีนาคม 2559  สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ Saint Louis School Chachoengsao