[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre – EMSP (Pre- English Math and Science Program) ปีการศึกษา 2565 1 ธันวาคม 2564
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 1 ธันวาคม 2564
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้น ป.4 (EMSP) 24 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 (EMSP) 24 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 24 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ขึ้น อ.1 24 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 24 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 24 พฤศจิกายน 2564
  ขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 19 ตุลาคม 2564
  ขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 12 ตุลาคม 2564
  ขออนุญาตฉีด Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป 1 ตุลาคม 2564
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 30 กันยายน 2564
  การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน 17 กันยายน 2564
  การลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 สิงหาคม 2564