[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ป.3) 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ (ม.1) 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษาสำหรับเยาวชน 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (ป.4) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ป.6) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ประจำปี 2565 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ (ม.4) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (ป.1) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เลเจนด์สยาม พัทยา (ม.6) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป.5) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/5) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/1) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/3) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/2) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/5) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/3) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/2) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/1) 4 กรกฎาคม 2565
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23 มิถุนายน 2565
  ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2565 23 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Pornsirikul International Robotic Competition ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 17 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 13 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) 13 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา 13 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 13 มิถุนายน 2565
  การเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนในกิจกรรม "ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า" 1 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 - ม.3 27 พฤษภาคม 2565
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 27 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 26 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 26 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 26 พฤษภาคม 2565
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) 19 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ และพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์เซนต์คาเบรียลฯ 16 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 มุ่งสู่งานวิจัย” 16 พฤษภาคม 2565