[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 - ม.3 27 พฤษภาคม 2565
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 27 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 26 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 26 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 26 พฤษภาคม 2565
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) 19 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ และพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์เซนต์คาเบรียลฯ 16 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 มุ่งสู่งานวิจัย” 16 พฤษภาคม 2565