[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  แจ้งให้ทราบ 31 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 31 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.5) 31 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาจิ ชีวิตสดใส 31 มีนาคม 2564
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 31 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (โปรแกรม Gifted) 13 มีนาคม 2564
  การสอบเลื่อนสายของนักเรียนเทควันโดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 13 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าเยี่ยมชมและใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 13 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.2 โปรแกรม IMSP) 13 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.4 โปรแกรม IMSP และโปรแกรม MSP) 13 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.5) 2 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.3 โปรแกรม IMSP) 2 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.1 โปรแกรม IMSP) 2 มีนาคม 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.4) 2 มีนาคม 2564
  การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 20 กุมภาพันธ์ 2564
  การชำระค่าหนังสือตำรากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 20 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2563 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2563 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.4) 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ระดับชั้น อ.2-อ.3 โปรแกรม Pre - IMSP) 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.2) 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.1) 18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.6) 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.6) 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย 15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 9 กุมภาพันธ์ 2564
  การถ่ายภาพประกอบเอกสารจบการศึกษาของนักเรียน (ระดับชั้น ป.6 และ ม.3) 9 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.3) 9 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (อ.3) 8 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก ฉะเชิงเทรา (อ.2) 8 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม (อ.1) 8 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งการจัดการเรียนการสอนชดเชย และการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 8 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งให้ทราบ (ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3) 22 ตุลาคม 2563
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 ตุลาคม 2563
  การฝึกยิงปืนของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 2 ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษาดูงาน "Calligraphy workshop เขียนเล่น ๆ ให้เป็นงาน" 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส "ด้วยรักและแบ่งปันสืบสานปณิธานพ่อ" 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชา 72 ปี SLC 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนเตรียมการจัดกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.3) 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.2) 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.1) 16 ตุลาคม 2563
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนโปรแกรม Gifted เรียนเสริมวันเสาร์ชดเชยคาบเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมลงนามนโยบายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนหญิงรับการฉีดวัคซีน (ป.5) 16 ตุลาคม 2563
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) (ม.4-ม.6) 16 ตุลาคม 2563
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) (ป.4-ม.3) 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีน ประจำปี 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ประจำปี 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16 ตุลาคม 2563
  แจ้งเก็บค่ายูนิฟอร์มนักเรียนสายศิลป์ - คำนวณ (อุตสาหกรรมบริการ) 16 ตุลาคม 2563
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย 16 ตุลาคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ และพิธีประดับเข็มฯ 16 ตุลาคม 2563
  การตรวจสอบฐานข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ปฐมวัย) 16 ตุลาคม 2563
  การตรวจสอบฐานข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 16 ตุลาคม 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 4 กันยายน 2563