[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (โปรแกรม PRE-EMSP) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล SG.Youth cup 2022 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 ธันวาคม 2565
  การฝึกยิงปืนนักศึกษาวิชาทหารชาย หญิง ชั้นปีที่ 1 - 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2 ธันวาคม 2565
  แจ้งให้ทราบ (หยุดเรียนกรีฑาสี) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Gifted ม.ปลาย) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Gifted ม.ต้น) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 ธันวาคม 2565
  การคืนค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 2 ธันวาคม 2565
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมทำป้ายประจำสีสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน The mall cover dance contest 2022 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนคาทอลิกเข้ารับการอบรมผู้ช่วยพิธีกรรม 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงวงโยธวาทิตในงานเทศกาลพัทยาและร่วมกิจกรรมดนตรีบนชายหาดฯ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2565
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยเพื่อเด็กด้อยโอกาส 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 16 กันยายน 2565
  การสอบเลื่อนสายของนักเรียนเทควันโดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Online marketing young talent season 3 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนโปรแกรม Gifted เรียนเสริมวันเสาร์ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเผยแพร่ผลงานด้านบทความวิชาการและผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล อบจ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีไทย 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2565 16 กันยายน 2565
  โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-EMSP (Pre - English Math and Science Program) ปีการศึกษา 2566 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฯ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี (ม.2) 16 กันยายน 2565
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.2) 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (อ.3) 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 16 กันยายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ป.3) 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ (ม.1) 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษาสำหรับเยาวชน 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (ป.4) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ป.6) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ประจำปี 2565 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ (ม.4) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (ป.1) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เลเจนด์สยาม พัทยา (ม.6) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป.5) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/5) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/1) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/3) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/2) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/5) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/3) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/2) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/1) 4 กรกฎาคม 2565
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23 มิถุนายน 2565
  ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2565 23 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Pornsirikul International Robotic Competition ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 17 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 13 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) 13 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา 13 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 13 มิถุนายน 2565
  การเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนในกิจกรรม "ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า" 1 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 - ม.3 27 พฤษภาคม 2565
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 27 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 26 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 26 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 26 พฤษภาคม 2565
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) 19 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ และพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์เซนต์คาเบรียลฯ 16 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 มุ่งสู่งานวิจัย” 16 พฤษภาคม 2565