วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)