กำหนดการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา รายการ
08:30 - 12:00

เริ่มประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สถานที่:โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ: ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมวันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (301.3.4)

     6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

     6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

     6.4.3 กำหนดปฏิทินการประกวดโครงงาน

     6.4.4 เชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงงานรอบชิงชนะเลิศ

     6.4.5 ดำเนินการตามแผนงาน

     6.4.6 ประเมินผล  และสรุปผลการดำเนินงาน 

     6.4.7 นำผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนางานครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมวันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (301.3.4)
- 6.4 กิจกรรมวันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (301.3.4) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- 6.4 กิจกรรมวันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (301.3.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep