วันที่ 28 พ.ย. 2563 กิจกรรมพนักงานงานโภชนาการอบรมหลักสูตรโภชนาการและการปฎิบัติงานครัว (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)