นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
(09/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน)      
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
(01/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
แผนกปกครอง จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและการใช้สื่อออนไลน์ ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563
(01/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานระดับชั้น)      
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563
(08/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารแผนกปกครอง)      
งานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานระเบียบวินัย)      
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 26กรกฎาคม 2563
(26/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานระดับชั้น)      
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
(31/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่24 กรกฎาคม 2563
(17/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานระดับชั้น)