Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
253/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานรักษาความปลอดภัย   405 ประชุมงานสวัสดิภาพ   
251/2562       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 (ปรับเปลื่ยนและเพิ่มเติม)   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
249/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน SLC Family Tour 2019   งานสัมพันธ์ชุมชน   
246/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
244/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรครูต่างชาติ   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
243/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5   303 งานวัดและประเมินผล   
242/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือโรงเรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
241/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   105 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
240/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชน   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
239/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล   
237/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์   งานสัมพันธ์ชุมชน   
236/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562   606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย   
235/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562   303 งานวัดและประเมินผล   
234/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมและเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
229/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ปีการศึกษา 2562   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
229/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ปีการศึกษา 2562   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
227/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2019 "   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
226/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษ่าปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6   303 งานวัดและประเมินผล   
225/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
223/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเทิดพระคุณพ่อ ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
222/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562   107 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ   
221/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
219/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสภานักเรียน   งานสภานักเรียน   
217/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์ " ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562   606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย   
216/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
215/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา “SLC Christmas Party & New Year 2020”   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
214/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562   งานกีฬา   
213/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
212/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และพิจารณาทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
211/2562       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร (หัวหน้างาน) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
210/2562       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
209/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
208/2562       แต่งตั้ังคณะกรรมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
206/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ี 2   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
205/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "SLC HOMECOMING DAY 2019   งานสัมพันธ์ชุมชน   
204/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
203/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการนันทนาการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
201/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
200/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG   102 งานประกันคุณภาพ   
199/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
197/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กีฬาครู   งานกีฬา   
196/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานวันปิยมหาราช   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
195/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
194/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
193/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   402 งานระดับชั้น   
192/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2562   403 งานระเบียบวินัย   
190/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3   303 งานวัดและประเมินผล   
190/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3   303 งานวัดและประเมินผล   
188/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
187/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 8   งานกีฬา   
186/2562       แต่งต้้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
185/2562       แต่งต้้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
184/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562   402 งานระดับชั้น   
184/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562   402 งานระดับชั้น   
183/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน“SLC Academic Day : Save Energy, Save World, Save Lives” “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต”   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
182/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
181/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
180/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House   งานทะเบียนสถิติ   
179/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
178/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรีนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
177/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
175/2562       แต่งต้้งคณะกรรมการกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
174/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดผล(ข้อสอบ) ฝ่ายปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล   
172/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ และสืื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562   603 งานวัดและประเมินผล   
168/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา SLC สามัคคีมหากุศล   404 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
166/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงาน   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
165/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโปรแกรม IMSP ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
163/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
162/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
161/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   งานสัมพันธ์ชุมชน   
160/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
159/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
158/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรม ตอกย้ำความเป็นไทย ใส่ใจในอาชีพ" อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
157/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
156/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
155/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   งานทะเบียนสถิติ   
154/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือนักเรียน   400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   
153/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3   400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   
152/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
151/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพบพระชำระใจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562   404 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
150/2562       แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
149/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
147/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
145/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาหวูถง เขตเหอซี เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน   107 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ   
144/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
142/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC Games" ประจำปีการศีกษา 2562   งานกีฬา   
141/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนพรรษา   301.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
140/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562   402 งานระดับชั้น   
138/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
137/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร เซนต์หลุยส์   งานสัมพันธ์ชุมชน   
136/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2562   303 งานวัดและประเมินผล   
135/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   301.1กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทย   
133/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   301.4 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
132/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
131/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรต่างชาติ   305 งานนิเทศ   
130/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6   303 งานวัดและประเมินผล   
129/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด   402 งานระดับชั้น   
128/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
126/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2562   303 งานวัดและประเมินผล   
124/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเขียนรายงานประเมินตนเองประจำปี SAR ปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562   102 งานประกันคุณภาพ   
122/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรีูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562   301.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
121/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562   301.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
120/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562    302 งานหลักสูตร   
119/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ ประจำปีการศึกษา 2562   603 งานวัดและประเมินผล   
117/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์แบบ Project Approach ประจำปีการศึกษา 2562   602 งานจัดประสบการณ์   
116/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
115/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   301.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
114/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562   301.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
113/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562   301.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
112/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562   304 งานห้องสมุด   
111/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   301.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
110/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
109/2562       การแต่งตั้งครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
108/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2562   3.6.1 งานสอนเสริม   
108/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริม ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
107/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   
106/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ฝ่ายปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล   
105/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
104/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายปฐมวัย   605 งานสื่อการสอน   
103/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อ ผลิตสื่อ ฝ่ายปฐมวัย   605 งานสื่อการสอน   
102/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดรายงานผลการประเมินพัฒนาการ   603 งานวัดและประเมินผล   
101/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   งานสภานักเรียน   
100/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   301.1กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทย   
099/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเจียระไนเพชร   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
098/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
097/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
096/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
095/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน เด็กรายบุคคล ฝ่ายปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล   
094/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
093/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน   งานสภานักเรียน   
092/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
091/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2562    302 งานหลักสูตร   
090/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    302 งานหลักสูตร   
089/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรม IMSP ประจำปีการศึกษา 2562    302 งานหลักสูตร   
088/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกองร้อยพิเศษ อาสาจราจร รุ่นที่ 11   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
085/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย ฝ่ายปฐมวัย   606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย   
084/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิจัย ฝ่ายปฐมวัย   601 งานหลักสูตรปฐมวัย   
083/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
082/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
081/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
080/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
079/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
078/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
077/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแผนพัฒนา ฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   
076/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   
073/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
072/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรต่างชาติ   107 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ   
071/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
070/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์   
069/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย   606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย   
068/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562   500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป   
067/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562   501 งานอาคารสถานที่   
066/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2562   503 งานสาธารณูปโภค   
065/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2562   506 งานโภชนาการ   
064/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562   507 งานเบเกอรี่   
063/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2562   508 งานมุมสวัสดิการ   
062/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2562   509 งานสุขอนามัย   
061/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานยานพาหนะ ประจำปีการศึกษา 2562   3.8 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ   
060/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล   
059/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
058/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Pre - IMSP   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   
057/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
055/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   608 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
054/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
053/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562   106 งานศูนย์ดนตรี   
052/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   107 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ   
051/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2562   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
050/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562   102 งานประกันคุณภาพ   
049/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 71 ปี และวันภราดา   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
048/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
047/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
046/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
045/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2562   งานทะเบียนสถิติ   
044/2562       แต่งตั้งคระกรรมการงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562   งานทะเบียนสถิติ   
043/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562   งานทะเบียนสถิติ   
042/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ SWIS และระบบสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562   105 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
041/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2562   101 งานนโยบายและแผน   
040/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
039/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   
038/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
037/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
036/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   105 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
035/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562   601 งานหลักสูตรปฐมวัย   
034/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการครูคำสอนงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2562   104 งานอภิบาล   
033/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2562   104 งานอภิบาล   
032/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   3.6.2 งานรถรับ -ส่งนักเรียน   
031/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2562   3.6.2 งานรถรับ -ส่งนักเรียน   
030/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   3.6.2 งานรถรับ -ส่งนักเรียน   
028/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562   3.6.2 งานรถรับ -ส่งนักเรียน   
027/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   601 งานหลักสูตรปฐมวัย   
027/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ   
026/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน   งานสภานักเรียน   
025/2562       แต่งตั้งคะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562   งานสัมพันธ์ชุมชน   
024/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
023/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   
022/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562   404 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
021/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2562   403 งานระเบียบวินัย   
020/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562   400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   
019/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   
019/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   
018/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   
017/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   งานสัมพันธ์ชุมชน   
016/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
010/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน - ภายนอก   กิจกรรมภายใน - ภายนอก   
009/2562       แต่งตั้้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
008/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี   งานบริหารแผนกกิจกรรม   
007/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
006/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
005/2562       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
003/2562       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
002/2562       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร (หัวหน้างาน) ประจำปีการศึกษา 2562 (คำสั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการ)   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
001/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ   103 งานทรัพยากรมนุษย์   
000/2562         103 งานทรัพยากรมนุษย์   
000/2562         103 งานทรัพยากรมนุษย์   
000/2562         103 งานทรัพยากรมนุษย์   
000/2562         103 งานทรัพยากรมนุษย์