ชื่อ-สกุล : มิสวรรณา กรัสพรหม

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานจัดซื้อ , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานวิจัยและพัฒนา , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานนโยบายและแผน , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร )

more...