ชื่อ-สกุล : มิสวรรณา กรัสพรหม

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานวิจัยและพัฒนา , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานจัดซื้อ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร )

more...