ชื่อ-สกุล : ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานหลักสูตรการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...