ชื่อ-สกุล : ม.สมพบ คำมี

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา )

more...