ชื่อ-สกุล : ม.สมพบ คำมี

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานดนตรีและการแสดง , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานอภิบาล , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา )

more...