ชื่อ-สกุล : มิสณัฐวีณ์ สารพันธุ์

สังกัดหน่วยงาน : งานเบเกอรี่ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานโภชนาการ , งานสุขอนามัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารการศึกษา ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...